Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot.zatrudnienia pracownika ds. rozliczania projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 12 marca 2013 - 15:34, lwieczorek

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona


Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty.

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na :

1) prowadzenia monitoringu dochodów i wydatków projektu;

2) opracowania wniosków o płatność w zakresie finansowym i terminowe przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

3) przygotowywanie we współpracy z kierownikiem projektu, koniecznych dokumentów dotyczących kontrasygnowania umów, zmian w planie budżetu projektu danego roku do Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m. st. Warszawy;

4) współpraca z kierownikiem projektu w zakresie prawidłowości i terminowości wydatkowanych środków;

5) przygotowywanie niezbędnych dokumentów finansowych związanych z aneksowaniem umowy o dofinansowanie,

6) rozliczanie finansowego projektu;

7) nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy przez osoby zatrudnione przy realizacji projektu;

8) współpraca z realizatorami poszczególnych zadań projektu w zakresie finansowym (m.in. w zakresie przekazywania im środków finansowych i kontrola finansowa nad ich wydatkowaniem);

9) udział w zebraniach Zespołu Projektowego, dotyczących realizacji projektu;

10) prowadzenie korespondencji z Biurami Urzędu i Wydziałami Biura Pomocy i Projektów Społecznych w obszarze finansowym

11) obsługi programu Signum;

12) współpracy w zakresie finansowym przy tworzeniu projektów umów oraz pozostałych dokumentów związanych z realizacją projektu,

13) stała współpraca z Dyrektorem Biura, naczelnikiem wydziału ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, kierownikiem projektu i innymi osobami realizującymi projekt.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2013 r.

Kryteria oceny ofert :

  1. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na podobnym stanowisku – 50%,
  2. Cena - 50 %.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Wymagania konieczne:

- minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

- minimum roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania;

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za godzinę wykonywanej pracy.

Do oferty należy dołączyć CV z dokładnie opisanym doświadczeniem zawodowym pozwalającym zweryfikować rodzaj wykonywanych zadań oraz zeskanowane i potwierdzone własnoręcznym podpisem dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Ofertę prosimy przesłać:

- pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

- faksem na numer: 022 443 14 40

- pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

Do 18.03.2013 roku do godziny 12:00