Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - ekspert ds. designu i projektowania

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 sierpnia 2013 - 10:01, psliwowski

.


ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi
zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 „Ekspert ds. designu i projektowania” do zorganizowania wydarzenia rozpowszechniającego w ramach projektu Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się DAA programu INTERREG IVC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Do zadań „eksperta ds. designu i projektowania” należeć będzie stworzenie scenariuszy                    i przeprowadzenie dwóch paneli dyskusyjnych w ramach odbywającego się w dniach 6-15 września 2013 r. festiwalu WAWA DESIGN FESTIWAL, tj.:
• uczestnictwo w spotkaniach roboczych panelistów oraz przedstawicieli Zamawiającego - Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy;
• stworzenie scenariuszy dwóch paneli dyskusyjnych na temat projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania dla seniorów;
• przeprowadzenie dwóch paneli dyskusyjnych j.w. w dniu 10 września 2013 r. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie m. st. Warszawy (łączny czas trwania paneli dyskusyjnych: 180 minut);
• stworzenie raportu zawierającego rekomendacje wypracowane podczas paneli dyskusyjnych j.w.
Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Istotne warunki zamówienia:
1. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach programu INTERREG IVC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
3. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport zawierający rekomendacje wypracowane podczas paneli dyskusyjnych w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD i papierowej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
5. Umowa z Wykonawcą zostanie opublikowania w BIP Urzędu m.st. Warszawy.
6. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem po wystawieniu faktury/rachunku z 21 - dniowym terminem płatności.

Termin realizacji zamówienia:

Do 30 września 2013 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się DAA programu INTERREG IVC

Kryterium oceny ofert:

• cena: 60 % (maksymalnie 60 punktów)
• doświadczenie w prowadzeniu paneli dyskusyjnych/spotkań/seminariów/konferencji: 15% (maksymalnie 15 punktów)
• doświadczenie w zakresie projektowania uniwersalnego: 25% (maksymalnie 25 punktów) 

Oferta powinna zawierać:

• Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób zaangażowanych w realizację.
• Oferta powinna być podpisana.
• Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

Uwagi:

Oferty należy przesłać do dnia 27.08.2013 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres: luliasz@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 22 443 14 42.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 79.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania
  (plik: zalacznik_do_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 68.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik do zapytania
  (plik: zalacznik_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 287 KB)
  Pobierz