Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - ekspert ds. opracowania produktów finalnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 listopada 2012 - 14:14, ext.aplatek

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:


 

Usługa polegająca na opracowaniu ostatecznej wersji produktów finalnych, w oparciu o wyniki ewaluacji i walidacji, w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, WYG International Sp. z o. o., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Polsko – Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich, Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Opracowanie ostatecznej wersji produktów projektu, tj.:

·         Produkt I – Instrument Finansowy w postaci systemu pożyczkowo/poręczeniowego wspierającego płynność finansową Instytucji Ekonomii Społecznej,

·         Produkt II – System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć dotyczący realizacji zadań publicznych ze zintegrowaną bazą danych o Instytucjach Ekonomii Społecznej i ich udziale w konkursach i przetargach z różnych źródeł publicznych,

·         Produkt III – Wieloletni Program Współpracy z Instytucjami Ekonomii Społecznej wprowadzający wieloletnie plany finansowe i wspólne procedury wypracowywania podstawowych kierunków działania,

·         Produkt IV – Mechanizm Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, tak aby działania podmiotów łączyły w sobie stabilność finansowania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i działalności pożytku publicznego.

 

2. Dokument powinien zawierać:

·         Dane pozwalające na ocenę produktu finalnego pod kątem jego przydatności,

·         Dane wskazujące na instrukcję stosowania produktu, tak by w przyszłości był prawidłowo użytkowany,

·         Dane na temat ewentualnych zmian w strategii upowszechniania i włączania do polityki wynikających z analizy efektów testowania (w odniesieniu do strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego).

 

3. Opis produktów powinien bazować na wstępnej wersji produktów finalnych wypracowanej w projekcie oraz analizach rzeczywistych efektów testowanych produktów udostępnionych przez Zamawiającego.

 

4. Opracowanie musi być zgodne z Minimalnym wzorem opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego, stanowiącym Załącznik nr 14 do dokumentu „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wraz z uwzględnieniem Arkusza oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (Załącznik nr 15 do dokumentu „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ).

 

5. Opracowanie powinno uwzględnić zalecenia i propozycje zmian wynikające z raportu ewaluacyjnego oraz walidacji produktów finalnych, dokonywanej zgodnie z zasadami wynikającymi z realizacji projektów innowacyjnych w ramach PO KL.

6. Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz uczestniczył w pracach zespołu ds. opracowania produktów projektu.

7. Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę netto, brutto oraz ewentualnie VAT (w przypadku firm) za realizację całego przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób zaangażowanych w realizację.


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do dnia 19 grudnia 2012 r.

 

KRETERIUM OCENY OFERT

·         cena 70% (oferta najniższa cenowo otrzyma 70 pkt)

·         doświadczenie wykonawcy/osób zaangażowanych w realizację w pracy na rzecz organizacji pozarządowych 30%  (maksymalnie 30 pkt)

 

Oceniając doświadczenie oferenta będziemy brali pod uwagę:

§         Lata pracy na rzecz organizacji pozarządowych – 10 % (maksymalnie 10 pkt) 

Liczba lat pracy Wykonawcy na rzecz organizacji pozarządowych

Liczba punktów

1 – 3 lat pracy

5 punktów

4 i więcej lat pracy

10 punktów

 

§         Ilość opracowań na rzecz organizacji pozarządowych – 20% (maksymalnie 20 pkt)

Liczba opracowań na rzecz organizacji pozarządowych

Liczba punktów

1 – 3 opracowań

10 punktów

4 i więcej opracowań

20 punktów

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD i papierowej (w dwóch kopiach każde opracowanie) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego
w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

 

UWAGI:

Wszystkie dokumenty utworzone w ramach zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 27 listopada 2012 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres dczejarek@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (Sekretariat, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa).

Załączniki

  1. 1.
    Formularz oferty - załącznik nr 1
    (plik: zalacznik_nr1_formularz_oferty_ekspert_ds._pf.doc, file size: 173.5 KB)
    Pobierz
  2. 2.
    Pobierz