Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - ewaluacja i opracowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 marca 2019 - 9:14, mskora

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


 

I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. oraz opracowaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2020.

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r został przyjęty przez Radę m.st. Warszawy uchwałą Nr LIX/1565/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

 

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  

Cele i zakres.

 

Część I. 

Celem ewaluacji jest:

a)   

analiza i ocena stanu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r., w tym również rocznych harmonogramów działań lokalnych w 18 dzielnicach m.st. Warszawy ,

b)   

opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji programu, w tym szczegółowa analiza i weryfikacja struktury harmonogramu Programu (poszczególnych celów szczegółowych, działań, wskazanych realizatorów, rezultatów oraz produktów), a także narzędzi monitoringu.

 

Zakres ewaluacji:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:

1.    

Jak przebiegała realizacja Programu?

2.    

Jakie efekty przyniósł Program?

3.    

Czy efekty odpowiadają zakładanym celom?

4.    

Jaki jest stopień wdrożenia wypracowanych w ramach programu standardów?

5.    

W jakim stopniu standardy przyczyniły się do realizacji założonych celów?

6.    

Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?

7.    

Czy Program realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność Programu? O jakie nowe treści lub elementy należy uzupełnić Program?

8.    

Jaki był wpływ czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami Programu) i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych) na:

a)  

skuteczność Programu,

b)  

stopień realizacji celów Programu,

c)  

współpracę i zaangażowanie realizatorów Programu.

9.    

Jak współpracują ze sobą realizatorzy Programu i jaki wpływ ma współpraca na skuteczność Programu? Co należy zmienić w tej współpracy?

10. 

Czy przyjęta struktura harmonogramu Programu jest właściwie skonstruowana oraz czy cele szczegółowe Programu, działania, wskazani realizatorzy poszczególnych działań, rezultaty i produkty są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany, w tym zakresie powinny być wprowadzone w nowej edycji Programu?

 1. Jak przeprowadzano monitoring Programu, co w tym zakresie należy zmienić? Czy założone w Programie narzędzia monitoringu są właściwe? Czy podmioty zbierające dane potrzebne do monitorowania zbierają je na bieżąco i czy te dane są wykorzystywane w celu analizy stopnia realizacji poszczególnych celów i zadań Programu?

 

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy realizatorów programu:

-         

Biura Pomocy i Projektów Społecznych,

-         

Wydziałów Spraw Spolecznych i Zdrowia w dzielnicach

-         

organizacji pozarządowych,

-         

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

-         

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy (KRPA),

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

 

Część II. 

Opracowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2020, w tym określenie struktury celów i rezultatów  działań  m.in. w oparciu o analizę wniosków z przeprowadzonej ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. oraz aktualizacja diagnozy na podstawie dostępnych badań.

Program powinien nawiązywać do działań rozpoczętych w trakcie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

Program powinien zawierać m.in.:

a.  

założenia programowe,

b.  

charakterystykę społeczno-demograficzną Warszawy w kontekście używania alkoholu,

c.  

opis aktualnych zasobów (w tym m.in. programy, usługi, instytucje, standardy i modele) z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi w m.st. Warszawie wraz z analizą mocnych i słabych stron,

d.  

aktualną diagnozę problemów i potrzeb z ww. obszaru,

e.  

strukturę celów i działań (poszczególne cele szczegółowe, działania, realizatorzy poszczególnych działań, rezultaty i produkty),

f.   

system monitorowania i ewaluacji Programu,

g.  

zidentyfikowane ryzyka dla Programu,

h.  

system zarządzania Programem,

i.   

inne elementy/treści, które zostaną wypracowane w toku prac nad Programem (m.in. na podstawie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji, warsztatów i spotkań konsultacyjnych).

 

2. Sposób realizacji badania.

Część I.

W ramach ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy użyte będą następujące techniki badawcze:  

Minimum metodologiczne:

Ø 

analiza danych zastanych, w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego (m.in. sprawozdania z Programu),

Ø 

wywiady pogłębione (IDI):

a)     

z przedstawicielami  Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w dzielnicach, CWR Rodzinna Warszawa i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy -  łącznie minimum 20 IDI,

b)     

z przedstawicielami organizacji pozarządowych - łącznie minimum 12 IDI.

Dobór grupy badawczej do przeprowadzenia IDI zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego.

Wywiady IDI będą prowadzone według scenariusza przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wywiady IDI będą prowadzone przez moderatora doświadczonego w prowadzeniu badań jakościowych.

Proponowany zakres zagadnień do objęcia wywiadami ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę. Ostateczna lista zagadnień badawczych zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

 

Część II.

W ramach opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 użyte będą następujące techniki badawcze:

Ø 

analiza danych zastanych – materiałów dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego,

Ø 

przeprowadzenie minimum trzech, czterogodzinnych warsztatów konsultacyjnych mających na celu ustalenie założeń i treści Programu ze szczególnym uwzględnieniem struktury celów w Programie; z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami wydziałów spraw społecznych i zdrowia urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych i CWR „Rodzinna Warszawa”. Na każdym warsztacie powinno być obecnych minimum 10 uczestników,

Ø 

przeprowadzenie minimum 3 spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych w celu przedyskutowania projektu przygotowanego Programu, który uwzględniał będzie m.in. wnioski z ewaluacji Programu w 2018 r. i efekty warsztatów tj. wnioski i wypracowane podczas warsztatów, założenia i treści  Programu na rok 2020..

 

Warsztaty i konsultacje odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji uczestników spotkań spośród wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Listy uczestników grup warsztatowych będą przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca uwzględni w Programie wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej przez Wykonawcę ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

 

3. Efekty realizacji zamówienia

Część I

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego. 

Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego wraz zagadnieniami, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:

a)   

opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakres badania),

b)   

kryteria oceny i odpowiedzi na  pytania badawcze,

c)   

opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji,

d)   

opis wyników badania ewaluacyjnego,

e)   

wnioski oraz rekomendacje.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a)     

raport ewaluacyjny oraz metodologiczny w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,

b)     

prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w wersji elektronicznej w edytorze MS Power Point na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

Ponadto Wykonawca przedstawi przygotowaną prezentację na spotkaniu dla grupy osób zaproszonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

c)     

narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym, w tym notatki podsumowujące najważniejsze zagadnienia poruszone przez rozmówców wraz z ilustracyjnymi cytatami, kwestionariusze rekrutacyjne oraz scenariusze wywiadów wersji dla przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych, CWR „Rodzinna Warszawa”, wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach oraz organizacji pozarządowych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego, raportu ewaluacyjnego oraz do prezentacji  wyników i rekomendacji przekazanych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazania ostatecznej wersji raportów i prezentacji w terminie podanym przez Zamawiającego.

 

Część II

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu:

a)     

dokument „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2020” zawierający elementy wymienione w pkt. 1 Cele i zakres – Część II w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,

b)     

raporty z warsztatów konsultacyjnych zawierające w szczególności tematykę i przebieg spotkania, analizę wypracowanych założeń do programu, listę obecności uczestników warsztatów,

c)     

raporty ze spotkań konsultacyjnych z pracownikami Biura Pomocy i Projektów Społecznych zawierające w szczególności tematykę i przebieg spotkania, uwagi do konsultowanego Programu, listę uczestników spotkań.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do dokumentu „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”   przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazania ostatecznej wersji Programu w terminie podanym przez Zamawiającego.

 

4. Dodatkowe informacje dotyczące usługi

Wykonawca jest zobowiązany do:

a)  

przygotowania harmonogramu określającego etapy przeprowadzenia ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. oraz opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego,

b)  

pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb na terenie Warszawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),

c)  

niezwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu z postępu w realizacji usługi oraz informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

 

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Za spełniających  warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia:

 1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 2 ewaluacje programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym, których łączna wartość wynosiła powyżej 40.000,00 zł brutto.

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 1).

 1. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która posiada doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej 2 badaniach ewaluacyjnych programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym, przy czym w badaniu tym zastosowano ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych, a łączna wartość zamówień wynosiła powyżej 40.000,00 zł brutto.  

Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).

 1. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, brała udział w przygotowaniu co najmniej jednego programu  społecznego, którego wartość wynosiła powyżej 40.000,00 zł brutto lub większej liczby programów społecznych, których łączna wartość wynosiła powyżej 40.000,00 zł brutto.

Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 3).

 

Powyższe doświadczenie, może być łączone, tj. jedna osoba może łącznie posiadać doświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. i 3.

 

Realizacja wszystkich usług powinna być potwierdzona referencjami. Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1.     

Cena brutto oferty - 30% (maksymalnie 30 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                         cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty

          Liczba punktów = -------------------------------  x 30%

                                   cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

2.     

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i konsultacji w obszarze polityki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie  25% (maksymalnie 25 pkt) opisane w Tabeli nr 4 Załącznika nr 1 – po 5 pkt za każdą zrealizowaną usługę/przeprowadzone badanie, w ramach której/go  przeprowadzono warsztat/y lub konsultację/e.

 

3.     

Doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie przygotowywania programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym30% (maksymalnie 30 pkt) opisane w Tabeli nr 5 Załącznika nr 1 – po 10 pkt za udział w każdym przygotowanym programie.

 

4.     

Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w przygotowywaniu programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym15% (maksymalnie 15 pkt) opisane w Tabeli nr 6 Załącznika nr 1 5 pkt za każdą osobę, która będzie zaangażowana w zrealizowanie usługi posiadającej doświadczenie w przygotowaniu programów z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w przygotowaniu co  najmniej 2 programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Realizacja wszystkich usług dokumentujących doświadczenie wykonawcy i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia powinna być potwierdzona referencjami. Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 1 lipca 2019 roku.

 

 

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.     

Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki pozwalające ocenić doświadczenie oraz potencjał ludzki (odpowiednie referencje). 

2.     

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mskora@um.warszawa.pl   do dnia 15.03.2019 do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB). 

 

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.        

W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.        

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.         

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.        

Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.        

 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f.          

Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

g.        

Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

h.        

Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.          

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

j.          

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

k.         

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_8.03.2019.pdf, file size: 3896.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał nr 1 formularz oferty
  (plik: zal_1_formularz_oferty.docx, file size: 20.62 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz