Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe + informacja uzupełniająca

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 marca 2014 - 17:02, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z konsultacjami indywidualnymi


Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia komputerowego wraz z konsultacjami indywidualnymi dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pytania:

1.    Ile godzin dziennie planujecie Państwo, aby trwały zajęcia?

Zamawiający nie narzuca, ile godzin dziennie powinny trwać zajęcia. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania harmonogramów zajęć dla każdej grupy, dostosowanych godzinowo do potrzeb uczestniczek oraz umożliwiających łączenie uczestnictwa w zajęciach z życiem prywatnym i uczestnictwem w pozostałych formach wsparcia.   

2.    Czy wymiar 50 godzin konsultacji przypada na jedną uczestniczkę czy wszystkie?

Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia łącznie 50 godzin indywidualnych konsultacji wspierających, tj. 50 godzin indywidualnych konsultacji wspierających przypadających na wszystkie uczestniczki, czyli na maksymalnie 30 uczestniczek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia komputerowego wraz z konsultacjami indywidualnymi dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupę docelową projektu stanowi 30 kobiet spełniających łącznie następujące kryteria:

a)    objęte są wsparciem ośrodka pomocowego na terenie m.st. Warszawy, 

b)    wychowują samotnie co najmniej 1. dziecko, 

c)     uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego,

d)    są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i pozostają w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dla 3 grup uczestniczek 180 godzin (60 godzin/osobę/grupę) szkoleń komputerowych i łącznie 50 godzin indywidualnych konsultacji wspierających. Celem szkoleń i konsultacji indywidualnych jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz nabycie, podniesienie lub uaktualnienie poziomu wiedzy dotyczącej obsługi komputera, użytkowania podstawowych programów biurowych (Word, Excel, Power Point), korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Jedna godzina szkolenia i konsultacji indywidualnych liczy 45 minut.

 

Każde szkolenie komputerowe będzie obejmowało następujący zakres:

a)      użytkowanie komputerów-5 h

b)      przetwarzanie tekstu-20 h

c)       arkusze kalkulacyjne-20 h

d)      grafika prezentacyjna-10 h

e)       przeglądanie stron internetowych i komunikacja -5 h   

Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń obejmuje w szczególności:

Użytkowanie komputerów

-         budowa komputera i obsługa komputera PC od podstaw

-         podłączenie i instalacja urządzeń peryferyjnych

-         organizacja danych na dysku, archiwizacja danych

-         ochrona zasobów przed wirusami

-         podstawy technik informatycznych

-         praca z systemem operacyjnym MS Windows

Przetwarzanie tekstu

-         Podstawowe operacje w programie Word

-         Formatowanie tekstu

-         Tabulatory, kolumny

-         Tabele i listy

-         Opcje tekstu automatycznego (autoformatowanie, autokorekta, autotekst, autouzupełnianie)

-         Wstawianie obrazów i elementów graficznych

-         Korespondencja seryjna

-         Pojęcie sekcji

Arkusze kalkulacyjne

-         Tworzenie tabel w arkuszu

-         Wprowadzanie danych

-         Formatowanie

-         Formuły – konstrukcja, zakresy, odwołania bezwzględne

-         Sortowanie danych i filtry

-         Podstawy importowania danych ze źródeł zewnętrznych

-         Wykresy – tworzenie i formatowanie

-         Skoroszyty (widoki, drukowanie)

Grafika prezentacyjna

-         Slajd, prezentacja pokaz.

-         Praca w różnych widokach

-         Układy slajdów; Wzorce slajdów

-         Praca z tekstem; Rysowanie

-         Przyciski akcji; animacje

-         Slajd podsumowania       

-         Zapis pliku jako ppt, pps, pot, html

Przeglądanie stron i komunikacja

-         Przeglądarki internetowe

-         Strony www, linki, przeglądanie stron

-         Wyszukiwarki internetowe

-         Poczta elektroniczna

-         Odbiór i wysyłanie maili tekstowych z załącznikami

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia przez Wykonawcę zaproponowanego zakresu zajęć.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program zajęć uwzględniający co najmniej ww. zakres tematyczny.

Wykonawca przygotuje komplet materiałów szkoleniowych dla każdej uczestniczki zawierających kompendium wiedzy z zakresu prowadzonego szkolenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia, komplet materiałów do zatwierdzenia (zatwierdzone materiały zostaną złożone w dokumentacji projektu).

Każde szkolenie powinno obejmować wprowadzenie teoretyczne dotyczące tematyki szkolenia i ćwiczenia, podczas których uczestniczki szkolenia będą mogły zwiększyć stopień sprawności posługiwania się danym programem komputerowym i utrwalić praktyczne umiejętności. Podczas konsultacji indywidualnych uczestniczki będą mogły analizować wspólnie z trenerem zagadnienia związane z praktycznym użytkowaniem danego programu komputerowego i ponownie przećwiczyć zagadnienia dla nich problemowe.

Przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca przeprowadzi wstępne testy oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczestniczek, a następnie na podstawie uzyskanych wyników dokona podziału na 3 grupy o zbliżonym poziomie zaawansowania. Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi ponownie testy oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczestniczek, a wyniki porównawcze obu testów uwzględni w raporcie końcowym.

Termin realizacji zamówienia: 

Od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia 15.07.2014 r., w tym:

1)       Wstępne testy oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczestniczek oraz odpowiedni podział na grupy do dnia 28.03.2014r.,

2)       Opracowanie harmonogramu zajęć dla każdej grupy, dostosowanego godzinowo do potrzeb uczestniczek oraz umożliwiającego łączenie uczestnictwa w zajęciach z życiem prywatnym i uczestnictwem w pozostałych formach wsparcia, a następnie przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji do dnia 03.04.2014r.,

3)       Przeprowadzenie szkoleń komputerowych, konsultacji indywidualnych i post testów do dnia 30.06.2014r.,

4)       Przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji ze szkolenia i konsultacji przeprowadzonych dla każdej z grup (listy obecności, karty czasu pracy trenerów, listy potwierdzające odbiór przez uczestniczki materiałów dydaktycznych i certyfikatów, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie certyfikatów) - każdorazowo w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji zajęć dla danej grupy,

5)       Złożenie pozostałej dokumentacji po zakończeniu realizacji zamówienia (w tym raportu końcowego wraz z załączonymi testami)  do dnia 15.07.2014r.,

Kryterium oceny ofert:

-  60% cena

- 40% doświadczenie:

- w oparciu o dane zawarte w wykazie dodatkowych usług (innych niż zawarte w wykazie usług podstawowych) z zakresu przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla osób bezrobotnych - po 10 pkt za każdą dodatkowo wykazaną usługę wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto za całość zamówienia oraz cenę netto/brutto za 1 godzinę lekcyjną zajęć.

Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Zajęcia dla uczestniczek będą realizowane w szczególności w dni powszednie, w godzinach zajęć szkolnych ich dzieci, zgodnie z potrzebami uczestniczek projektu.

b)       W przypadku utworzenia spośród uczestniczek zamieszkałych w stacjonarnym ośrodku pomocowym na Białołęce minimum 7-osobowej grupy, Wykonawca zapewni ww. uczestniczkom realizację wszystkich zajęć w obszarze administracyjnym Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,  w odległości nie większej niż 200 metrów od przystanków komunikacji miejskiej, a także zapewni sale o powierzchni minimum 30m2, wyposażone w projektor, ekran projekcyjny, klimatyzację oraz indywidualne stanowiska komputerowe w liczbie zgodnej z liczebnością grupy, wraz z notesami i długopisami dla każdej uczestniczki oraz zapewni bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych i catering (ciepłe napoje-kawa, herbata, woda mineralna, ciastka).

c)        Wykonawca zapewni pozostałym uczestniczkom miejsce realizacji wszystkich zajęć w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w odległości nie większej niż 200 metrów od przystanków komunikacji miejskiej, a także zapewni sale o powierzchni minimum 30m2, wyposażone w projektor, ekran projekcyjny, klimatyzację oraz indywidualne stanowiska komputerowe w liczbie zgodnej z liczebnością danej grupy, wraz z notesami i długopisami dla każdej uczestniczki oraz zapewni bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych i catering (ciepłe napoje-kawa, herbata, woda mineralna, ciastka).

d)       W przypadku zajęć trwających jednorazowo dłużej niż 2 (słownie: dwie) godziny zegarowe, Wykonawca zapewni co najmniej 1 (słownie: jedną) 15-minutową przerwę, która zostanie wliczona w czas pracy.

e)       Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej liczby trenerów, posiadających odpowiednie kwalifikacje do należytego przeprowadzenia zajęć, zgodnie z zakresem merytorycznym i przedstawionym harmonogramem, mogących prowadzić zajęcia niezależnie od siebie w tym samym czasie w lokalizacjach w obszarze administracyjnym Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

f)         W przypadku zaistnienia okoliczności, w których osoby wskazane w ofercie nie będą mogły realizować przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni na ich zastępstwo osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu. Zmiana osób prowadzących zajęcia wymaga pisemnego, w tym mailowego, uzgodnienia z Zamawiającym.

g)       Wykonawca odpowiedzialny jest za poinformowanie uczestniczek projektu o terminach i miejscach realizacji zajęć, przygotowanie i prowadzenie list obecności na zajęciach. W/w listy powinny być każdorazowo opatrzone własnoręcznymi podpisami uczestniczek biorących udział w zajęciach.

h)       Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia miejsc realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkich materiałów dydaktycznych, informacyjnych, sprawozdawczych, stron tytułowych prezentacji multimedialnych, certyfikatów i im podobnych, w informację o współfinansowaniu zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, a także logotyp Miasta st. Warszawy.

i)         Każdorazowo po zakończeniu szkolenia dla danej grupy, w ostatnim dniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestniczkom odpowiednich certyfikatów, a Zamawiającemu – ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

j)          Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kompletu dokumentacji na koniec realizacji każdego szkolenia, a na koniec realizacji wszystkich zajęć – dodatkowo raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. Komplety dokumentacji  powinny zawierać odpowiednio:

       - listy obecności uczestniczek zajęć;

- karty czasu pracy kadry prowadzącej zajęcia;

- potwierdzenia odbioru przez uczestniczki materiałów dydaktycznych;

- potwierdzenia odbioru przez uczestniczki certyfikatów ukończenia szkolenia;

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie certyfikatów

k)        W dniu podpisania Umowy Wykonawca który będzie osobiście zaangażowany w realizację przedmiotowego zamówienia, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów NSRO wraz z oświadczeniem, że łączny wymiar jego zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia 240 godzin miesięcznie.

l)         Cena oferty obejmuje koszty dojazdów prowadzących na zajęcia, odpowiedniego wyposażenia, cateringu  i wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Wymagania dotyczące Wykonawców i osób zaangażowanych w realizację zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)         W okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przeprowadzili w sposób należyty co najmniej 800 godzin usług z zakresu szkoleń komputerowych dla grup liczących każda przynajmniej 8 osób i zrealizowanych w ramach odrębnych umów - zgodnie z wykazem usług podstawowych zawartym w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego.

b)       Wykażą, że na czas składania dokumentacji do przedmiotowego zamówienia dysponują lub w trakcie realizacji zamówienia będą dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą minimum 2 trenerów, z których każdy:

- posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje trenerskie, certyfikat ECDL Advanced lub równoważny, kwalifikacje w zakresie certyfikacji umiejętności informatycznych i minimum dwa lata doświadczenia w wykonywanym zawodzie trenera prowadzącego szkolenia komputerowe w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania,

 – powyższe kwalifikacje związane z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym należy zawrzeć w CV podpisanych własnoręcznie przez wykonawców wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia, w sposób nie budzący wątpliwości, z uwzględnieniem dat uzyskania kwalifikacji i zakresu dat (miesiąc i rok) w pozycjach dotyczących doświadczenia zawodowego.

c)         Dysponują lokalizacjami w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w obszarze administracyjnym Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, obiema w odległości nie większej niż 200 metrów od przystanków komunikacji miejskiej, z salami o powierzchni min 30 m2, wyposażonymi w projektor, ekran projekcyjny, klimatyzację oraz indywidualne stanowiska komputerowe - zgodnie z opisem lokalizacji zawartym w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego.

d)         W wymaganych wyżej lokalizacjach dysponują stanowiskami komputerowymi o minimalnych parametrach:

4 Gb RAM,  system operacyjny Windows 7 Professional,  pakiet MS Office 2010 Professional lub nowszy oraz pakiet Open Office w aktualnej wersji, oprogramowanie umożliwiające rejestrację pracy na każdym stanowisku komputerowym w formacie pozwalającym na odtworzenie po szkoleniu na dowolnym komputerze klasy PC, komputery nie starsze niż 5 lat, z monitorami LCD i dostępem do Internetu – zgodnie z opisem parametrów stanowisk komputerowych zawartym w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego.

e)       Posiadają zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) aktualny wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

f)        Posiadają polisę OC na kwotę min. 100 000 zł na potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń osób trzecich, w tym uczestniczek szkolenia, związanych z ewentualnymi szkodami wynikłymi w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą go złożyć wszyscy wykonawcy na potwierdzenie, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości łącznej polis nie mniejszej niż 100 000 zł. Wymagane jest ubezpieczenie OC ważne na dzień złożenia oferty, obejmujące swym zakresem okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Ofertę cenową na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego, wraz z załączonymi następującymi dokumentami:

- CV podpisanymi własnoręcznie przez wykonawców wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz opatrzonymi klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”,

- referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług zawartych w wykazie usług podstawowych,

- aktualnym wpisem instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (plik wygenerowany z RIS nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty),

- polisą OC na kwotę min. 100 000 zł ważną na dzień złożenia oferty, obejmującą swym zakresem okres realizacji przedmiotu zamówienia

prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 13.03.2014 r. do godziny 13.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2904.64 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał do zapytania ofertowego
  (plik: zapytanie_ofertowe_komputer.doc, file size: 114 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja uzupełniająca
  (plik: inf_uzupelniajaca_zap_ofertowe_komputer.pdf, file size: 68.86 KB)
  Pobierz