Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - koordynacja działań informacyjno-promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 25 stycznia 2019 - 12:24, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Uzupełnienie informacji dotyczącej zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia wymaga zaangażowania średnio 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego. 

Formularz oferty wymaga podania oczekiwanej przez oferenta kwoty brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Zaangażowanie osoby do wsparcia oraz koordynacji działań informacyjno-promocyjnych na  rzecz warszawskich rodzin w tym pieczy zastępczej.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Do zakresu zadań w szczególności należeć będzie: 

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za rozwój oraz koordynację działań informacyjno-promocyjnych na rzecz warszawskich rodzin w tym pieczy zastępczej poprzez: 

- opracowanie i realizacja koncepcji działań informacyjno-promocyjnych na rzecz warszawskich rodzin w tym także z obszaru pieczy zastępczej,

- prowadzenie i rozwój strony internetowej www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl oraz portalu społecznościowego FB Warszawa Rodzinna,

- współorganizację i udział w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych na rzecz warszawskich rodzin i pieczy zastępczej,

- nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodzin oraz pieczy zastępczej,

- udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta dla warszawskich rodzin,

- prace administracyjno-biurowe w tym prowadzenie baz danych z zakresu działalności Wydziału Wsparcia Dziecka i Rodziny, 

- przygotowywanie sprawozdań, raportów, informacji i zestawień wynikających z prowadzonych zadań,

- współpraca z pracownikami Wydziału Wsparcia Dziecka i Rodziny,

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1): 

umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych, 

bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excell) i korzystania z Internetu,

dyspozycyjność w okresie realizacji umowy,

znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz warszawskich rodzin  (Program Rodzina) oraz pieczy zastępczej (Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018).

 

Wymagania oczekiwane: 

doświadczenie w realizacji projektów społecznych, 

doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych, 

doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną,

komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,

sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

I etap 

Weryfikacja formalna 

II etap 

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)

wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt - Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 13 grudnia 2019 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV oraz list motywacyjny. 

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie esamsel@um.warszawa.pl  do  dnia 8 lutego 2019 roku  do  godz. 16.00.

3. Plik stanowiący załącznik do wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

b. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

c. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

g. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

h. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

i. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

j. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie Ofertowe
  (plik: zapytanie_skan.pdf, file size: 497.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_informacja_2019.doc, file size: 98 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_-_zgoda.docx, file size: 97.78 KB)
  Pobierz