Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 lutego 2018 - 13:38, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.        OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Usługa w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE dla 3 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych kompetencji/kwalifikacji poświadczonych certyfikatem lub innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje, rozpoznawalnymi i uznawalnymi w danym środowisku, sektorze  lub branży. Jeżeli kwalifikacje/kompetencje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, Wykonawca  umożliwi Uczestnikowi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji /kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

1)         Zakres szkolenia powinien składać się z czterech modułów:

 • B1 – Podstawy pracy z komputerem – min. 15 godzin dydaktycznych;
 • B2 – Podstawy pracy w sieci – min. 20 godzin dydaktycznych;
 • B3 – Przetwarzanie tekstów – min. 20 godzin dydaktycznych;
 • B4 – Arkusze kalkulacyjne –  min. 25 godzin dydaktycznych;

2)         Program szkolenia powinien obejmować łącznie minimum 80 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie 4 egzaminów.

3)         Szkolenie powinno być przeprowadzone na jednostce sprzętowej o minimalnych parametrach:
system operacyjny Windows 8 lub późniejszy, pakiet MS Office 2010 lub nowszy, dostęp do Internetu.

4)         Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, poświadczającego udział w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje/uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.

5)          Szkolenie powinno być zakończone egzaminem ECDL Base przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1)         Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć oraz egzaminów na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

2)         Warunkiem zakończenia udziału uczestników w szkoleniu jest przystąpienie do egzaminów mających na celu weryfikację kompetencji/kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

3)         Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, Wykonawca umożliwi uczestnikowi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

4)         Koszt zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów, w tym ewentualne wynagrodzenie instytucji egzaminującej i koszt wydania certyfikatu, leży po stronie Wykonawcy i nie stanowi pozycji odrębnej od kosztów zakupu przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, i tym samym nie jest odrębnym kosztem, podlegającymi odrębnej wycenie. Wykonawca nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia za zorganizowanie i zapewnienie przeprowadzenia egzaminów dla Uczestników, z tego względu koszty przeprowadzenia tych czynności należy wkalkulować w cenę oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia.

5)         Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie
e-learningu.

6)         Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 14 maja 2018 r.

7)         Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

8)         Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 1 godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

9)         Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu szkolenia i egzaminów ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

10)      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: 

 1. nieobecności uczestnika,  
 2. zmianach w harmonogramie zajęć,  

11)      W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

12)      W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie.

13)      Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

14)      Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

15)      Odpowiedzialność wobec uczestników szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku
ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

16)      Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz), które przechodzą na własność uczestników projektu.

17)      Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

18)    Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiający prawidłową realizację zamówienia.

19)      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

 1. Prowadzenia listy obecności na zajęciach, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Zał. nr 3 zapytania ofertowego).
 2. Prowadzenia listy odbioru materiałów szkoleniowych, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Zał. nr 3 zapytania ofertowego).
 3. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.

20)      Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia zgodny z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

21)      Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.

22)      Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu.

23)      Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/ów projektu przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/ów w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.

24)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia.

25)      Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.             WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1)         Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

2)         Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

3)         Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),

4)         Potwierdzenie, że dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (oświadczenie),

5)         Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),

6)         Zakończenie szkolenia do 14 maja 2018 r. (oświadczenie),

7)         Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie (oświadczenie).

4.             KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)         Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)         Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.             TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia,  nie dłużej niż do 14 maja 2018r.

1)         Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)         Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)         Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.             TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)         Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Program szkolenia stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2)         Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 14 lutego 2018 r.

7.             INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)         W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2)         Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3)         Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)         Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

5)         Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

6)         Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

7)         W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8)         Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2056.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 1705 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 Program szkolenia i Zał. nr 3 Lista obecności
  (plik: zal._nr_2_program_szkolenia_i_zal._nr_3_lista_obecnosci.doc, file size: 1726 KB)
  Pobierz