Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe- logopedia dla dzieci i młodzieży

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 marca 2019 - 10:21, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Organizacja i przeprowadzenie Indywidualnych zajęć/terapii z logopedii dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat -  uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zajęcia powinny być zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego realizację wparcia dla uczestnika/uczestniczki.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć na odległość.

2) Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w dni robocze (po godzinie 14.00) oraz w soboty w godz.  8.00 – 18.00 (godziny zajęć powinny być każdorazowo uzgadniane z uczestnikiem).

3) Zamawiający na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokość: 8 000,00 zł brutto

4) Oferent jest zobowiązany do zabezpieczenia lokalu do przeprowadzenia zajęć na terenie m.st. Warszawy.

5) Oferent zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a. nieobecności uczestnika/uczestniczki, 

b. zmianach w harmonogramie zajęć, 

6) W ramach realizacji zadania Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę (logopedę) zdolną do przeprowadzenia zajęć.

7) Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych zajęć, po zakończeniu każdego miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek. 

8) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Oferent.

9) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 

a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, 

b. Prowadzenia harmonogramów zajęć 

c. Prowadzenia miesięcznych list uczestników z ewidencją odbytych spotkań, 

d. Raportu podsumowującego wykonanie zadania z informacjami o postępach dokonanych przez uczestników), 

 

Prowadzona dokumentacja powinna być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania konieczne:  

Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji zamówienia – posiadanie wykształcenia w zakresie logopedii (m.in.: studia, studia podyplomowe, specjalizacja w ramach studiów) przez osobę prowadzącą zajęcia.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

Liczba godzin zajęć z logopedii – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent oferujący realizację największej liczby godzin zajęć za kwotę, którą dysponuje Zamawiający ( 8 000,00 zł brutto) ;

Staż pracy/doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem – 40% (10 pkt za każdy przepracowany rok powyżej 1 roku nie więcej jednak niż 40 pkt) – Tabela nr 1

- do 1 roku – 0 punktów;

- powyżej 1 roku do 2 lat – 10 punktów;

- powyżej 2 lat do 3 lat – 20 punktów;

- powyżej 3 lat do 4 lat – 30 punktów;

- powyżej 4 lat – 40 punktów.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r. 

 

1) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

4) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 31 marca 2019 r. 

3) Plik stanowiący załącznik do e-maila ( oferta z załącznikami ) nie może przekraczać 10 MB.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

3) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie                       z Wytycznymi do tych funduszy.

4) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

6) Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

7) Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

9) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

10) Wykonawca, na etapie zawierania umowy, zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (warunek udziału w postepowaniu) oraz ewentualny staż pracy/doświadczenie zawodowe (kryterium oceny ofert), które będą stanowiły załączniki do umowy. 

11) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1408.96 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 1670.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna.pdf, file size: 284.68 KB)
  Pobierz