Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na korektę, redakcję i opracowanie graficzne testów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 marca 2019 - 15:14, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot Zamówienia:


Uzupełnienie informacji dotyczącej zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia dotyczy publikacji nieposiadających nadanego numeru ISBN.  

 

 

Kompleksowa usługa składająca się z redakcji i korekty tekstów przekazanych przez Zamawiającego oraz opracowania graficznego maksymalnie 7 publikacji (w tym skład i łamanie tekstu).

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa usługa składająca się z redakcji i korekty tekstów przekazanych przez Zamawiającego oraz opracowania graficznego maksymalnie 7 publikacji (w tym skład i łamanie tekstu).

Publikacje, o których mowa w przedmiocie Zamówienia (dalej: Publikacje), mają na celu upowszechnienie dobrych praktyk, rekomendacji i rozwiązań wypracowanych w Projekcie” z zakresu ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 r., w szczególności obszaru Pragi-Północ (Stara Praga, Nowa Praga, Szmulowizna) i Pragi-Południe (Kamionek).

 

Publikacje obejmują następującą tematykę:

- wsparcie małej przedsiębiorczości i promocji zanikających zawodów rzemieślniczych,

- włączanie lokalnych społeczności w proces planowania i poprawy przestrzeni publicznej,

- metodologia wyboru i typowania miejsc mogących spełniać funkcje Centrów Lokalnych

- tworzenie modeli biznesowych dla inwestycji infrastrukturalnych,

- metodologia budowy bazy danych przestrzennych dla interaktywnej mapy,

- funkcja Lidera Obszaru,

- tworzenie i funkcjonowanie Lokalnych Systemów Wsparcia

 i skierowane są do przedstawicieli innych miast, zmagających się z podobnymi problemami. 

 

Łącznie zaplanowanych zostało maksymalnie 7 Publikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej liczby  Publikacji. W przypadku zmiany liczby Publikacji zmianie ulegnie również wynagrodzenie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby Publikacji z 7 do minimalnie 5 – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wyliczoną jako iloczyn ceny jednej Publikacji, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie oraz liczby Publikacji, o którą pomniejszony został przedmiot Zamówienia.

 

2.      ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej usługi dla maksymalnie 7 Publikacji, których łączna objętość nie powinna przekroczyć 300 standardowych stron A4 tekstu + grafiki (np. zdjęcia, schematy, ilustracje). W ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla każdej z Publikacji następujących czynności:

2.1.  redakcja oraz korekta językowa i stylistyczna tekstu, w tym w szczególności:

a)      poprawienie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, literówek,

b)      poprawienie błędów językowych i powtórzeń,

c)      poprawianie stylu zdań, szyku zdań i weryfikacja logiczna zdań.

Redakcja oraz korekta językowa i stylistyczna przeprowadzona zostanie na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej (format .doc lub .docx). Łączna objętość tekstu wszystkich Publikacji to około 750 000 znaków ze spacjami + grafiki (np. zdjęcia, schematy, ilustracje). Korekta zostanie przeprowadzona dwukrotnie: przed złamaniem tekstu na wersji word oraz po złamaniu. Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia poprawek i zmian będących wynikiem redakcji oraz korekty językowej i stylistycznej tekstu Wykonawcy oraz wprowadzania poprawek. Ponadto, po złamaniu tekstu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia finalnej korekty autorskiej i wprowadzenia ewentualnych poprawek.

2.2.  przygotowanie całościowego projektu graficznego wraz z okładką, w tym w szczególności:

a)      skład oraz łamanie tekstu,

b)      opracowanie graficzne tekstu, zdjęć, schematów, grafik, rysunków na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego lub tekstów i wskazówek przekazanych przez Zamawiającego,

c)      zaprojektowania wszystkich czterech stron okładki,

d)      przekazania Zamawiającemu finalnych plików przygotowanych do druku (według specyfikacji przekazanej przez Zamawiającego) i w wersji elektronicznej (format .pdf). Wykonawca opracowując projekt graficzny uwzględni zasady opisane w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, w Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020 oraz Identyfikację wizualną opracowaną na potrzeby Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (przykładowy layout w Załączniku nr 2).

 

Publikacje mają za zadanie w przejrzysty sposób przekazywać treści w nich zamieszczone. Schematy, grafiki, rysunki mają pomagać odbiorcom w zrozumieniu treści Publikacji oraz nadawać im atrakcyjność wizualną. Odbiorcami Publikacji, mają być przede wszystkim pracownicy samorządowi oraz inni zainteresowani interesariusze procesu rewitalizacji. 

 

3.      WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1.  Zamawiający udostępni Wykonawcy Publikacje niezbędne do opracowania przedmiotu Zamówienia, etapowo tj. po finalnym opracowaniu każdej Publikacji od strony merytorycznej .

3.2.   W ramach przygotowania do realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a)      ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca weźmie udział w co najmniej siedmiu spotkaniach roboczych z Zamawiającym, w trakcie których omawiany będzie materiał opracowywany przez Wykonawcę,

b)      nanoszenia wszystkich poprawek i modyfikacji w trybie „Śledź zmiany”. Każdą poprawkę z osobna Zamawiający może zapisać lub odrzucić i powrócić do pierwotnej wersji tekstu,

c)      nanoszenia poprawek na przygotowywany materiał w oparciu o sugestie wyrażone przez Zamawiającego,

d)      przekazywania Zamawiającemu na bieżąco uwag i wniosków oraz ewentualnych rekomendacji w sprawie wątpliwości, które pojawią się przy okazji realizacji przedmiotu Zamówienia; ponadto Wykonawca jest zobowiązany raportować o stanie prac na każde żądanie Zamawiającego,

e)      profesjonalnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz dysponowania wszystkimi narzędziami
i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu Zamówienia.

 

4.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAMÓWIENIA:

4.1.  Podmiot ubiegający się o możliwość przygotowania przedmiotu Zamówienia powinien wykazać się bezstronnością i niezależnością, a także niezbędnym doświadczeniem oraz dyspozycją osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przygotowania tego typu publikacji.

4.2.  Za spełniających warunki przystąpienia do Zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego Zamówienia tj.:

4.2.1   w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto każda, których przedmiotem było wykonanie prac polegających na wykonaniu projektu okładki, opracowaniu graficznym, składzie, redakcji i korekty językowej książek/podręczników/publikacji.

Wykonawca wykaże spełnianie powyższego warunku w Załączniku nr 1, Tabela nr 1. Dowodami, że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

 

4.2.2.        w zakresie potencjału ludzkiego:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu Zamówienia, w skład którego wchodzić będą:

a)      co najmniej jedna osoba – posiadająca doświadczenie w projektowaniu graficznym – posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku grafika komputerowego specjalizującego się w opracowaniu graficznym wydawnictw i/lub składzie oraz łamaniu tekstu;

b)      co najmniej jedna osoba - posiadająca doświadczenie w redagowaniu i korekcie tekstów, 
tj. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert opracowywała skład co najmniej 3 publikacji popularyzatorskich lub informacyjnych, w ramach których odpowiedzialna była za redagowanie i korektę części pisemnej. Doświadczenie poparte wyższym wykształceniem polonistycznym.

Powyższe doświadczenie nie może być łączone, tj. jedna osoba nie może łącznie wykazać doświadczenia, o którym mowa w pkt. 4.2.2. ppkt. a) i b).

Wykonawca wykaże spełnianie powyższych warunków w Załączniku nr 1, Tabela nr 2, wykazując doświadczenie osób, o których mowa w pkt. 4.2.2. ppkt. a) i b).

 

5.      KRYTERIA OCENY OFERTY:

5.1.  Cena brutto oferty – 60%.

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                                                      Cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty

               Liczba punktów =  -------------------------------  x 60% x 100

                                             Cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

5.2.  Liczba publikacji popularyzatorskich lub informacyjnych – 40%

W celu oceny oferty w ramach danego kryterium Wykonawca zobowiązany jest wskazać publikacje popularyzatorskie lub informacyjne, w których osoba wykazana w pkt. 4.2.2 ppkt b) warunków przystąpienia do zapytania ofertowego odpowiedzialna była za redagowanie i korektę części pisemnej. 

Kryterium będzie ocenione zgodnie z poniższymi informacjami:

Wykonawca wykaże spełnianie powyższego kryterium w Załączniku nr 1, Tabela nr 3, wskazując tytuły opracowanych publikacji.

Uwaga! Tytuły publikacji wskazanych przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, o których mowa w pkt. 4.2.2 ppkt b), nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Liczba publikacji popularyzatorskich lub informacyjnych”.  

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania Umowy do dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

7.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

7.1.  Oferta powinna zawierać, podpisany przez osoby uprawnione, Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

7.2.  Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pszczesna@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01.04.2019 r. do godz. 16.00.

7.3.  Pojedyncza wiadomość nie może przekraczać 10 MB.

 

8.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

8.1.  W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

8.2.  Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8.3.  Termin płatności za realizację przedmiotu Zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

8.4.  Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego i będzie obowiązywała od dnia podpisania.

8.5.  Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności jej przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

8.6.  W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania Umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8.7.  Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

8.8.  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w Umowie z Wykonawcą. Określenie ewentualnych warunków zmian Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie Zamówienia publicznego zostanie zawarte w Umowie.

8.8.1         Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach:

a)      zaistnienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w pkt 8.8.3., która będzie miała wpływ na termin realizacji i przedmiot Zamówienia, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez stronę wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą stronę,

b)      zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, zaistniała po dacie zawarcia Umowy,

c)      stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem lub zostałoby za takie prawomocnie uznane przez uprawniony do tego organ,

d)      zmiany organizacyjne dotyczące Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia Umowy, mające wpływ na przedmiot Zamówienia lub na warunki jego realizacji,

e)      wykorzystania maksymalnego limitu procedur weryfikacji przez Zamawiającego każdego z etapów przedmiotu Zamówienia, przekazanego przez Wykonawcę do odbioru. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminów realizacji przedmiotu Zamówienia, określonych w Umowie.

8.8.2.        Zmiany warunków Umowy w następstwie przyczyn wymienionych w pkt. 8.8.1. mogą dotyczyć w szczególności:

a)      terminów realizacji przedmiotu Zamówienia,

b)      procedur o charakterze formalnym.

8.8.3.        Za okoliczność siły wyższej Wykonawca i Zamawiający uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze stron Umowy przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takie jak działania władz publicznych, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajk – z wyłączeniem strajku u Wykonawcy, klęski żywiołowe jak powódź, huragan, pożar, epidemia itp. zdarzenia, a także przypadki losowe związane z osobami kluczowymi dla realizacji przedmiotu Zamówienia - pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, Wykonawca i Zamawiający mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, po uprzednim wzajemnym pisemnym powiadomieniu.

8.8.4.        Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności wskazane w pkt. 8.8.1. nie są spowodowane działaniem Wykonawcy bądź zaniechaniem działania przez Wykonawcę.

8.8.5.        W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany dostosować powiązane ze zmianą dokumenty.

8.8.6.        Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane jako aneksy do Umowy zawierające datę i numer oraz podpisy Wykonawcy i Zamawiającego.

8.8.7.        W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego z tytułu części Umowy.

8.8.8.        Wykonawca i Zamawiający ustalają, że istotną zmianą okoliczności powodującą, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym może być w szczególności sytuacja, w której zamówienie może być zrealizowane siłami własnymi Zamawiającego.

8.9.  Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

8.10.         Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

8.11.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 617.59 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zal_nr_1_zapytanie_ofertowe_redakcja_korekta_grafika_.doc, file size: 79.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2
  (plik: zalacznik_nr_2_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 419.01 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz