Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na oceny i konsultacje w zakresie dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 5 lutego 2021 - 18:06, dkonczyk

Realizacja zadań w zakresie wykonywania ocen dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie konsultacji w kontekście projektowania uniwersalnego w wymiarze maksymalnym 1900 godzin


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

   Realizacja zadań w zakresie wykonywania ocen dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie konsultacji w kontekście projektowania uniwersalnego w wymiarze maksymalnym 1900 godzin.

 1. 2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

Zakres zadań

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za:

-   realizację zadań w zakresie architektury, budownictwa i urbanistyki, w kontekście projektowania uniwersalnego poprzez weryfikację dokumentacji projektowej oraz realizacji robót pod kątem dostępności i potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, osób starszych,

-   przygotowywanie zestawień, analiz, podsumowań, raportów i sprawozdań, opinii, uzgodnień, zaświadczeń wymaganych przepisami prawa z obszaru architektury i urbanistyki, w tym dot. zagospodarowania przestrzeni, projektu inwestycji obiektu użyteczności publicznej pod kątem dostępności i projektowania uniwersalnego,

-   przeprowadzanie bieżącego monitoringu w zakresie likwidacji barier architektonicznych zapewniania dostępności,

 

 1. 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego):

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie architektury
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, planowanie przestrzennego
 • Wiedza z zakresu Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 1682/2017, w tym Standardy dostępności dla m.st. Warszawy
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i korzystania z Internetu
 • Pełna dyspozycyjność w okresie realizacji zlecenia w wymiarze ok. 40 h tygodniowo.

 

 1. 4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:
 • cena: 20 % wartości oceny (max 20 pkt.), cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena = ---------------------------------------------- x 20 pkt

cena brutto oferty badanej

 

 • doświadczenie zawodowe w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego – 40% wartości oceny (max. 40 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (Liczba punktów: do 5 lat doświadczenia - 0 pkt, 6 lata – 10 pkt, 8-10 lat – 20 pkt, 11-14 lat – 30 pkt; 15 lat i więcej – 40 pkt.)
 • Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza w zakresie projektowania uniwersalnego – 40% wartości oceny (max. 40 pkt.),
 1. 5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2021 r.
 2. 6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV, list motywacyjny.
  2. Ofertę należy:

1)      wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie Maciej Polakowski, e-mail: mpolakowski@um.warszawa.pl do dnia 12.02.2021 r. do godz. 16 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 1. 7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
  1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
  2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
  3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
  4. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
   o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  5.  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
  6. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
  7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  
  8. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
   z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
  9. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe - plik skanowany
  (plik: zapytanie_ofertowe_skan.pdf, file size: 186.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy.docx, file size: 38.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula RODO
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna_oferty.docx, file size: 64 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zapytanie Ofertowe plik źródłowy
  (plik: zapytanie_ofertowe_plik_otwarty.docx, file size: 39.82 KB)
  Pobierz