Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na opracowanie "Niezbędnika językowego w pigułce".

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 kwietnia 2013 - 12:09, kmirgos

W ramach projektu pn.: „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu korekty lingwistycznej i redakcyjnej materiału źródłowego, przygotowaniu graficznym (layout kart wewnętrznych i zewnętrznych), składzie, wydrukowaniu i przygotowaniu technicznym publikacji oraz dostarczeniu pełnego nakładu publikacji pod nazwą – „Niezbędnik językowy w pigułce” wraz z płytą CD audio - zawierający zwroty oraz słownictwo z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego. Publikacja zostanie opracowana na podstawie treści materiału źródłowego  (skryptu) dostarczonego przez Zamawiającego, a płyty audio zostaną powielone na podstawie źródłowej płyty CD audio dostarczonej przez Zamawiającego. Opracowanie słownikowe zwrotów i słownictwa powinno być uporządkowane tematycznie, rodzajami ww. języków oraz w porządku język polski – język obcy.

Materiał źródłowy składa się z płyty CD nagranej w wersji audio (wave) zawierającej słownictwo ćwiczone w czasie kursów językowych realizowanych w ramach projektu oraz skryptu  zawierającego słownictwo, zwroty i wyrażenia ćwiczone w czasie zajęć i zapisane w wersji słownikowej oraz fonetycznej.

Publikacja powinna  mieć czytelny druk i formę „książeczki” z opcjonalną możliwością łatwego montażu (przyczepności) na kokpicie samochodu.

 

Publikacja tj. niezbędnik i płyta CD audio zostaną wydane w ramach projektu pn. „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. .

 

Pożądane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

·         format: ok. 74 X ok. 105 mm  lub: ok. 105 x ok. 148 mm

·         nakład 250 egz. publikacji, 250 płyt CD audio oraz po 1 egz. publikacji i płyty CD audio w postaci prototypu

·         objętość:  ok. 200 - 250 kartek, każda kartka zadrukowana jednostronnie + okładka

·         forma publikacji książeczkowa, obrotowa (kołowrotowa) z opcjonalną możliwością montażu na kokpicie samochodu

·         papier kreda 115 - 200g, folia mat: 1+1

·         papier okładka karton 250 – 300 g

·         druk 4+0

·         5 kolorowych przekładek (registry) oddzielających każdą z 5 części publikacji z zaznaczonym rodzajem języka  oraz odpowiadające im kolorem wypustki (registry) oddzielające kolejne części w każdej z części językowych (w układzie registry pionowe i poziome)

·         orientacja pozioma

·         2 przyssawki silikonowe lub inne mocowanie bezinwazyjne umożliwiające opcjonalnie wielokrotne przymocowywanie i zdejmowanie obrotowej publikacji z kokpitu samochodu.

Zgodnie z zapisami ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

Termin realizacji zamówienia: 

1 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji propozycji zawierającej pełen projekt (lingwistyczny, redakcyjny, graficzny) niezbędnika z uwzględnieniem layoutu przedstawionego wraz z ofertą cenową;

2 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji jednego egzemplarza prototypu publikacji i płyty CD audio;

3 etap- ostateczne wykonanie i dostarczenie pełnego nakładu wydrukowanych niezbędników wraz z płytami CD audio  – do 10.05.2013r.

 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania korekty lingwistycznej i redakcyjnej przekazanego materiału źródłowego niezbędnika. Korekta treści niezbędnika zostanie przygotowana w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy i będzie wymagać pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.  

 

 

Kryterium oceny ofert:

- 55% cena,

- 45%: przedstawiony przez oferenta: (1) projekt graficzny niezbędnika wraz z (2) opisanym sposobem opcjonalnego montażu niezbędnika na kokpicie samochodu oraz (3) opisem właściwości materiału, z którego będzie wykonany niezbędnik i wykazaniem cech trwałości materiału Za każde z 3 ww. kryteriów oferent może otrzymać maksymalnie po 15 punktów (łącznie 45 punktów).  Komisja oceni wizualne i praktyczne cechy zaproponowanego projektu i rozwiązań zawartych w ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów .

Oferta powinna zawierać cenę brutto za pełny nakład niezbędnika z płytą CD audio i całość zamówienia, obejmującą opracowanie lingwistyczne, redakcyjne i graficzne, wykonanie i dostarczenie pełnego nakładu opracowania na adres wskazany przez Zamawiającego w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy.

Inne istotne warunki zamówienia:

                Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy pliki w formacie PDF i audio (Wave) zawierające materiały źródłowe pomocne do wykonania przedmiotu zamówienia.

a)       Publikacja powinna być opracowana według porządku język polski - język obcy oraz podzielona na 5 części językowych oddzielonych przekładkami z oznaczonymi odrębnymi kolorami z nadrukiem wskazującym język: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, a każda część językowa powinna być dodatkowo podzielona tematycznie.

b)       Publikacja powinna mieć opcjonalną możliwość łatwego, wielokrotnego, bezinwazyjnego montowania i demontowania z kokpitu lub szyby samochodu. Publikacja powinna mieć możliwość poręcznego korzystania zarówno będąc przymocowaną, jak i po demontażu. 

c)        Publikacja powinna być zbliżona formą do obrotowego notatnika, wizytownika lub tożsame. Mechanizm obrotowy powinien ułatwiać  szybkie odszukiwanie zwrotów.

d)       Płyta CD audio powinna znajdować się w opakowaniu (tektura).

e)       W I etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu pełną propozycję opracowania.

f)         W II etapie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy jednego egzemplarza prototypu publikacji i płyty CD audio.

g)       Do dnia 10.05.2013r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy pełnego nakładu wydrukowanych niezbędników wraz z płytami CD audio.

h)       Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia przedmiotu zamówienia, w szczególności płyty CD audio, opakowania i publikacji oraz innych produktów powstałych w wyniku realizacji zamówienia w informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, hasło „Człowiek najlepsza inwestycja”, a także wskazane przez Zamawiającego logotypy:  logotyp m.st. Warszawy, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

i)          Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej wskazanej osoby. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przechowywanie dokumentacji.

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „EURO – TAKSÓWKARZ– podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę terminu okresu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ofertę prosimy przesłać:

faxem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres  mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: m.lewandowska@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, pokój nr 7  do dnia 12.04.2013 r. do godziny 12.00

 

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: doc080413.pdf, file size: 120.41 KB)
    Pobierz