Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na opracowanie standardów opieki i pracy personelu w DPS

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 14 lutego 2017 - 16:14, pszczesna

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu „Standardów opieki i pracy personelu w 14 domach pomocy społecznej (DPS) prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę oraz procedur ich wdrożenia” w ramach  projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
1.2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opracowania wzoru kwestionariusza ankiety oraz scenariusza wywiadu dla każdej grupy docelowej badania, tj. personelu DPS oraz mieszkańców DPS;
b) przeprowadzenia badań jakościowo – ilościowych (ankiety, wywiady pogłębione) przez Zespół badawczy;
c) zorganizowania jednodniowych warsztatów dla ok. 30 osób wraz z poczęstunkiem, w DPS wyznaczonym przez Zamawiającego;
d) przedstawienia propozycji co najmniej 10 obszarów standardów opieki i pracy personelu na podstawie wyników przeprowadzonych analiz;
e) opracowania  dokumentu „Standardy opieki i pracy personelu w 14 domach pomocy społecznej (DPS) oraz procedur ich wdrożenia”;
f) wzięcia udziału (Naukowiec/Ekspert w zakresie problematyki osób starszych) w panelu dyskusyjnym dotyczącym aktywnego i godnego życia seniorów podczas konferencji zamykającej  projekt „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”;
1.3 Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym warunki jego realizacji, znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
3.1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwie usługi, których efektem było opracowanie: publikacji/raportu z zakresu opieki nad osobami starszymi/ niesamodzielnymi/ z niepełnosprawnością, dla każdej z wykazanych usług (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy.

3.2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, jako osoby wchodzące w skład Zespołu badawczego, posiadających następujące doświadczenie:
• Koordynator – osoba, która kierowała/koordynowała realizację przynajmniej 2 projektów z zakresu opieki nad osobami starszymi/niesamodzielnymi/ z niepełnosprawnością;
• Ekspert w zakresie problematyki osób starszych – osoba posiadająca minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku kierowniczym zespołu socjalno-terapeutycznego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego lub tożsamego.
• Naukowiec – osoba z tytułem naukowym co najmniej doktora, specjalizująca się w problematyce opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, autor co najmniej
1 publikacji na temat opieki nad osobami starszymi/ niesamodzielnymi/z niepełnosprawnością;
• Psycholog – osoba posiadająca wykształcenie magisterskie, psychologiczne oraz min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi/niesamodzielnymi/
z niepełnosprawnością.
Doświadczenie zostanie potwierdzone należytymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe, np. świadectwem pracy, umową, protokołem odbioru, a wymagane wykształcenie stosownymi dokumentami, np. dyplomem ukończenia studiów (załącznik nr 1, tabela nr 2).

Uwaga! Funkcję Koordynatora może pełnić inny członek Zespołu badawczego.
W przypadku Eksperta, Naukowca, Psychologa funkcje nie mogą być łączone.

4.  KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Cena: waga 60% (max. 60 pkt);
2. Doświadczenie Zespołu badawczego: waga 40% (max. 40 pkt).

Wykonawca otrzyma punkty za wykazane doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu badawczego, tj. 10 punktów za każdy wykazany projekt badawczy z zakresu usług opiekuńczych, opieki nad osobami starszymi/ niesamodzielnymi/ z niepełnosprawnością, w której uczestniczył członek Zespołu badawczego, wskazany w wykazie osób na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jedna osoba z Zespołu badawczego może otrzymać nie więcej niż 20 punktów za wykazany udział w projektach badawczych. Łącznie Wykonawca może otrzymać nie więcej niż 40 punktów.

Doświadczenie zostanie potwierdzone należytymi dokumentami potwierdzającymi udział w projektach badawczych, np. świadectwem pracy, umową, protokołem odbioru, (załącznik nr 1, tabela nr 3).

Uwaga! Projekty badawcze z zakresu opieki nad osobami starszymi/ niesamodzielnymi/
z niepełnosprawnością, wykazane w kryterium „Doświadczenie Zespołu badawczego”, nie mogą być te same co wykazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1, tabela nr 3).

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 24 kwietnia  2017 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz pozostałe wymagane załączniki.
6.2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 9.00.
6.3. W przypadku braku złożenia kompletnej Oferty w wyznaczonym terminie tj. Formularza ofertowego oraz stosownych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, Oferta zostanie uznana za niekompletną, niepodlegającą uzupełnieniu
i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 46 000,00 zł brutto;
7.2. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum;
7.3. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową;
7.4. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
7.5. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy;
7.6. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty;
7.7. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie;
7.8. Nie dopuszcza się przedłużenia terminu realizacji zamówienia;
7.9. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1529.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zal._nr_1_formularz_oferty.docx, file size: 199.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał nr 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zal._nr_2_opz.pdf, file size: 2880.33 KB)
  Pobierz