Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ankiety

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 lipca 2013 - 15:44, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego
i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Zadanie dotyczy przeprowadzenia Ankiety ewaluacyjnej wśród Uczestników projektu
w trakcie komputerowych szkoleń stacjonarnych oraz współpracy przy realizacji projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”, i polega na :

 

 1. Współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy przygotowaniu formularza Ankiety ewaluacyjnej;
 2. Przygotowaniu odpowiedniej liczby kopii formularzy ankietowych na każdy dzień szkolenia, dla każdej grupy szkoleniowej;
 3. Przeprowadzeniu Ankiety w trakcie komputerowych szkoleń stacjonarnych wśród Uczestników projektu;
 4. Wprowadzeniu danych z zebranych Ankiet do elektronicznej bazy danych;
 5. Przygotowaniu w elektronicznej bazie danych, zbiorczych zestawień dotyczących odpowiedzi Uczestników projektu na pytania zawarte w Ankiecie;
 6. Przygotowaniu do archiwizacji formularzy ankietowych w podziale na m.in. grupę szkoleniową, datę przeprowadzenia szkolenia;
 7. Współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy procesie podpisywania umów z Uczestnikami projektu;
 8. Wykonywaniu innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych nie ujętych w powyższym zakresie zadań, a wynikających ze specyfiki przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu.

 

Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie 2 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie – od 15 lipca do 14 sierpnia 2013 r.;

 

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert :

 

Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna,

 

Kryteria oceny ofert :

 

 1. Cena  - 50 % (maksymalnie 50 punktów)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – 50% (maksymalnie 50 punktów)

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

a)      Miejsce szkoleń – Zespół Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44
w Warszawie;

b)      Godziny szkoleń – od poniedziałku do piątku 8.00-16.00;

c)      Liczba grup szkoleniowych – 2-3 grupy równolegle (codziennie)

d)      Liczba osób w grupie szkoleniowej – 15 osób.

e)      Przewidywana liczba Uczestników projektu poddanych badaniu ankietowemu – ok. 700

Wymagania niezbędne:

- min. 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

- udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej;

- udokumentowane  doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

 

Wymagania pożądane:

- wykształcenie wyższe;

- znajomość pakietu biurowego MS Office (w tym bardzo dobra programu Excel)

- znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 POIG;

- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;

- umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy,

- znajomość środowiska osób niepełnosprawnych;

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za wykonanie Zadania

 

Do oferty należy dołączyć:

-  CV;

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

- dokumenty potwierdzające doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi;

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w przeprowadzaniu ankiety ewaluacyjnej;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego
w przedmiocie Zapytania Ofertowego związanego z realizacją prac prowadzonych w toku realizacji projektu.

Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia uzupełniającego.

.

Ofertę prosimy przesłać do:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, fax: +48224431442, lub pocztą elektroniczną na adres: mswiderski@um.warszawa.pl lub osobiście w sekretariacie Biura przy ul. Niecałej 2, do dnia 11.07. 2013 r. do godz. 16.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: nowoczesne.zapytanie_ofertowe_-_lipiec_ankieta.pdf, file size: 87.47 KB)
  Pobierz