Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji projektu.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 grudnia 2013 - 11:42, kmirgos

W ramach projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowanego do 30 bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie Warszawy oraz objętych wsparciem ośrodka pomocowego.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia u 30 matek samotnie wychowujących dzieci na terenie m.st. Warszawy, w okresie realizacji projektu, tj. od 01.08.2013 do 31.07.2014. Zamawiający zakłada osiągnięcie celu głównego poprzez objęcie uczestniczek projektu i ich dzieci kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem psychologiczno-doradczym oraz skierowanie uczestniczek na kursy zawodowe zgodne z opracowanymi dla nich Indywidualnymi Planami Działań.

 

Ewaluacja projektu ma na celu analizę i ocenę rzeczywistych efektów wsparcia udzielanego uczestniczkom poprzez zbadanie stopnia skuteczności, adekwatności i efektywności podjętych działań.

 

Zakres badań ewaluacyjnych obejmie co najmniej:

- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych ex-ante na początku realizacji zajęć w celu zbadania stopnia aktualności problematyki zawartej w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz oczekiwań i obaw uczestniczek wobec zaplanowanych działań,

 - przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych ex-post na koniec realizacji projektu w celu zbadania znaczenia przeprowadzonej interwencji w zakresie realizacji potrzeb, na które miała odpowiadać, jak również oceny jej niezamierzonych efektów,

- zebranie w drodze wywiadu opinii uczestniczek na temat poszczególnych działań,

- zebranie w drodze wywiadu opinii osób realizujących projekt (personelu zarządzającego, wybranych osób z kadry merytorycznej) na temat wdrażania kolejnych etapów projektu,

- dokonanie oceny efektywności realizacji i zarządzania projektem,

- dokonanie oceny wpływu realizowanych działań na stopień motywacji uczestniczek do zmiany ich obecnej sytuacji  życiowej, stopień kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,

- opracowane raportu ewaluacyjnego uwzględniającego: harmonogram badań, opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis grup badawczych i opis sposobu doboru prób, analizę jakościową i ilościową uzyskanych wyników, ich graficzną prezentację, wnioski i rekomendacje. Raport powinien mieć dołączony zgromadzony materiał badawczy (w formie załączników).

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2014r. w następujących etapach:

- opracowanie narzędzi badawczych i opisu metodologii badań oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego – do 27.12.2013r.

- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych ex-ante – do 31.01.2014r.,

- przeprowadzenie pozostałych badań jakościowych i ilościowych oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego i przedstawienie go do akceptacji – do 15.07.2014r.

 

Kryterium oceny ofert:

-  80% cena

-  20% doświadczenie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto za całość zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Wykonawca i osoby, którymi dysponuje, posiadają w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia ewaluacji projektów społecznych (nieinwestycyjnych), zgodnie z informacjami zawartymi we własnoręcznie podpisanych i załączonych do oferty  CV osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia (warunek konieczny).

b)       W celu wykazania spełniania kryterium „doświadczenie”, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przeprowadził badania ewaluacyjne projektów społecznych (nieinwestycyjnych), zgodnie z informacją zawartą w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego. Za liczbę 10-15 wykazanych ww. usług Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt., za liczbę 16-25 wykazanych ww. usług Wykonawcy zostanie przyznane 15 pkt, za liczbę 26 i więcej ww. usług Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt. Wykonawca może otrzymać za kryterium „doświadczenie” maksymalnie 20 pkt.

c)        Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo złożenia uwag do przedstawionych narzędzi badawczych lub raportu końcowego, które Wykonawca winien uwzględnić w ciągu 3 dni roboczych od ich przedstawienia.

d)       Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie ankiety w wersji papierowej oraz raport ewaluacyjny w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD i papierowej (w dwóch kopiach) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

e)       Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia ankiet i pozostałej dokumentacji informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także dostarczonymi przez Zamawiającego logotypami:  logotypem m.st. Warszawy, Partnera projektu – Jobbtorg Sztokholm, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Ofertę cenową na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego, wraz z:

- CV podpisanymi własnoręcznie przez osoby wskazane do wykonania przedmiotu zamówienia oraz opatrzonymi klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”,

prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, pokój nr 7 do dnia 05.12.2013 r. do godziny 12.00.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie-ewaluacja.pdf, file size: 1513.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_ewaluacja.doc, file size: 107 KB)
  Pobierz