Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia komputerowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 17 lutego 2017 - 10:36, pszczesna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla 50-ciu uczestników projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:  realizacja usługi polegająca na przeprowadzeniu szkolenia komputerowego dla 50-ciu uczestników projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
• Szkolenie skierowane będzie do 50 uczestników projektu, realizowane w 2 edycjach (I/II i III/IV kwartale 2017r), składających się z 5 grup szkoleniowych po 5 uczestników w grupie (25 osób w edycji). Dla każdej grupy szkoleniowej przewidziano 12h zegarowych szkolenia – w cyklu - 4 spotkania x 3h zegarowe (4 szkoleniowe).
• Szkolenia odbywać się będą w dni powszednie, w godzinach ramowych 08.00-20.00, może to jednak ulec modyfikacji, w zależności od potrzeb Uczestników projektu.
• Zamawiający ustali terminy i godziny zajęć z Wykonawcą, w zależności od potrzeb i możliwości Uczestników.  Przewidziana jest realizacja szkoleń dla każdej grupy szkoleniowej w innym terminie, dopuszcza się jednak możliwość organizacji szkoleń, dla dwóch lub więcej grup w podobnych terminach, w tym samym lub różnych miejscach.
• Szkolenia będą odbywać się w godzinach porannych i popołudniowych, dodatkowo w podziale na stopień zaawansowania (kurs podstawowy i średniozaawansowany - w dostosowaniu do potrzeb kursantów).
• Zamawiający zapewnia dostęp do odpowiednich sal szkoleniowych ze sprzętem komputerowym, na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe m.st. Warszawy.
• Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć w więcej niż jednej pracowni komputerowej, zapewnianych przez Zamawiającego. Liczba miejsc realizacji zajęć uzależniona jest od potrzeb i możliwości Uczestników projektu.
• Wykonawca oznakuje sale, w których odbywać  się będą zajęcia, zgodnie z zasadami  promocji i  oznakowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
• Podczas trwania każdych zajęć szkoleniowych przewidziana jest dla Uczestników 15 minutowa  przerwa kawowa, którą   zobowiązany jest zapewnić Wykonawca.  Przerwa kawowa rozumiana jest jako: napoje typu kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana (łącznie średnio 0,5 litra na osobę), poczęstunek typu  drożdżówka, pączek (średnio 1 szt. na osobę) oraz cukier, mleko do kawy itp. Wykonawca zapewni również  niezbędne do organizacji poczęstunku wyposażenie,  takie jak np.  czajnik elektryczny bądź termos, naczynia i sztućce jednorazowe, serwetki.
• Zakres szkolenia:  szkolenie ma na celu rozwój umiejętności korzystania z komputera, na poziomie podstawowym bądź średniozaawansowanym, w tym m.in. nauka korzystania z wyszukiwarek internetowych, zakładanie i obsługa skrzynki mailowej, tworzenie dokumentów m.in. w programach pakietu MS Office, korzystanie z portali z ofertami edukacyjnymi, szkoleniowymi itp., , nauka wysyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, obsługa elektronicznych skrzynek podawczych, tworzenie elektronicznego CV, wyszukiwanie ofert edukacyjnych itp. Szkolenie będzie zawierać zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.
• Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, zawierające min. zakres tematyki poruszanej na zajęciach.
• W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
• Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na  nieobecności uczestnika/ów,
• W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, posiadającą, doświadczenie oraz uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń komputerowych, dla grup uczestników min. 5-cio osobowych, zwłaszcza w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
• Po zakończeniu  szkolenia, Wykonawca wystawi każdemu Uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, z opisem zakresu szkolenia oraz liczbą odbytych godzin szkoleniowych. Wzór zaświadczenia przedstawiony będzie Zamawiającemu do akceptacji.
• Wykonawca przedstawi w Ofercie program proponowanych szkoleń, z uwzględnieniem podziału grup na poziom podstawowy i średniozaawansowany.
• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia dla każdej grupy Uczestników, ankiety   ex-ante i ex-post.  Ankiety te zostaną opracowane przez Wykonawcę przy współpracy z Zamawiającym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego programu szkolenia, ze względu na konieczność dostosowania go do potrzeb Uczestników.
• Wykonawca winien działać zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• Posiadają udokumentowane doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia minimum 5 szkoleń komputerowych, dla grup uczestników składających się z min. 5 osób, dla 5 różnych Zamawiających w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą wykazać posiadane doświadczenie w tabeli nr 1 w załączniku nr. 1 oraz przedstawić referencje potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli usług. Protokoły odbioru nie są uznawane za referencje.
• Dysponują odpowiednią kadrą, co najmniej 2 osobową, zdolną do  wykonania zamówienia (posiadającą, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń komputerowych dla grup szkoleniowych, składających się z min 5 osób, w okresie ostatnich dwóch  lat  - w tym w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków UE -  oraz uprawnienia  do prowadzenia szkoleń). Na potwierdzenie tego warunku Oferenci muszą wykazać,  doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kadry będącej realizować zamówienie oraz przedstawić certyfikaty/zaświadczenia/dyplomy  potwierdzające uprawnienia kadry w zakresie prowadzenia szkoleń komputerowych. (tabela nr 2 w załączniku nr.1).
• Przedstawią aktualny wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• Przedstawiąprogram szkoleniowy, w podziale na grupę podstawową i zaawansowaną (Załącznik nr. 3).
• Złożą oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
a) Cena:  40 %

b) Doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych:  40%
Doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich  dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z obszaru tematycznego zgodnego z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia. Zamawiający przyzna po 10 pkt za każde zrealizowane szkolenie komputerowe (powyżej 5 szkoleń wskazanych w Warunkach przystąpienia do zapytania ofertowego), dla min. 5 osób, realizowane na zlecenie różnych Zamawiających, Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 40 pkt. (Tabela nr 3, Załącznik nr 1)
 
c) Doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 10%
Zamawiający przyzna po 5 punktów za przeprowadzenie szkolenia, z obszaru tematycznego zgodnego z przedmiotem zamówienia, współfinansowanego ze środków UE. Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 10 pkt. (Szkolenia wskazane w Warunkach przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą oceniane) (Tabela nr 3, Załącznik nr 1)

d) Kwalifikacje kadry przeprowadzającej szkolenia (wykształcenie kierunkowe z obszaru tematycznego zgodnego z przedmiotem zamówienia )10%:
Zamawiający przyzna po 5 pkt za wskazane kwalifikacje jednej osoby, Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 10 pkt (Tabela nr 4, Załącznik nr 1)

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
• I tura szkoleń III-IV 2017r
• II tura szkoleń VIII-IX 2017r
Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego
b)  Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego
c) Program szkolenia stanowiący Załącznik nr 3 – Załącznik do zapytania ofertowego
d) Inne dokumenty wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów oceny oferty
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
 bgolab@um.warszawa.pl , do dnia 24 lutego 2017 r. do godziny: 12.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
g.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
h. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia.
i.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.
j.  Zamawiający zastrzega prawo do możliwości stosowania zamówień uzupełniających w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1769.52 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: 09_02_2017_zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx, file size: 2074.53 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  (plik: 09_02_2017zalacznik_nr_2_zapytanie_ofertowe_szkolenia_komputerowe_lsw.docx, file size: 2062.58 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  (plik: 09_02_2017_zalacznik_nr_3_zapytanie_ofertowe_szkolenia_komputerowe_lsw.docx, file size: 2061 KB)
  Pobierz