Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na realizację zadań w zakresie wykonywania ocen dostępności architektonicznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 10 czerwca 2020 - 16:18, dkonczyk

Realizacja zadań w zakresie wykonywania ocen dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie konsultacji w kontekście projektowania uniwersalnego w wymiarze max 950 godzin.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

   Realizacja zadań w zakresie wykonywania ocen dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie konsultacji w kontekście projektowania uniwersalnego w wymiarze max 950 godzin.

   Rozwój działań podnoszących dostępność obiektów użyteczności publicznej wpisuje się w obszar Warszawskiego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w ramach Priorytetu V, Cel 1 Uniwersalne planowanie infrastruktury miasta, pkt. 3a – usunięcie barier technicznych w obiektach użyteczności publicznej.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

Zakres zadań  

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za: 

-   realizację zadań w zakresie architektury, budownictwa i urbanistyki, w kontekście projektowania uniwersalnego poprzez weryfikację dokumentacji projektowej oraz realizacji robót pod kątem dostępności i potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, osób starszych, 

-   przygotowywanie zestawień, analiz, podsumowań, raportów i sprawozdań, opinii, uzgodnień, zaświadczeń wymaganych przepisami prawa z obszaru architektury i urbanistyki, w tym dot. zagospodarowania przestrzeni, projektu inwestycji obiektu użyteczności publicznej pod kątem dostępności i projektowania uniwersalnego, 

-   przeprowadzanie bieżącego monitoringu w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz sprawozdań z realizacji zadań z zakresu podnoszenia dostępności,

-   współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania Standardów dostępności dla m.st. Warszawy.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego):

·         Wykształcenie wyższe w dziedzinie architektury

·         Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, planowanie przestrzenne

·         Wiedza z zakresu Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 1682/2017, w tym Standardy dostępności dla m.st. Warszawy

·         Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i korzystania z Internetu

·         Pełna dyspozycyjność w okresie realizacji zlecenia w wymiarze 40 h tygodniowo.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • cena: 20 % wartości oceny (max 20 pkt.), cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena = ---------------------------------------------- x 20 pkt

cena brutto oferty badanej

 

·         doświadczenie zawodowe w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego – 40% wartości oceny (max. 40 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (Liczba punktów: do 2 lat doświadczenia - 0 pkt, 3 lata – 10 pkt, 3-5 lat – 20 pkt, 6-10 lat – 30 pkt; 10 lat i więcej – 40 pkt.)

 • Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza w zakresie projektowania uniwersalnego – 40% wartości oceny (max. 40 pkt.),

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2020 r

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV, list motywacyjny.

2.       Ofertę należy:

1)      wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie Maciej Polakowski, e-mail: mpolakowski@um.warszawa.pl do dnia 19.06.2020 r.  do godz. 16 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f.         Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

g.       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_skan.pdf, file size: 1155.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 92 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zapytanie_ofertowe_plik_otwarty.doc, file size: 61 KB)
  Pobierz