Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na seminarium upowszechniające wyniki ewaluacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 maja 2013 - 15:45, kmirgos

W ramach projektu pt.: „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

W związku z realizacją projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Moderowanie seminarium upowszechniającego wyniki ewaluacji produktu finalnego (tj. Programu Szkolenia „Akademia Rzemiosł Artystycznych”) opracowanego i testowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sporządzenie protokołu ze spotkania.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w związku z art. 6a niniejszej ustawy.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.       Seminarium upowszechniające wyniki ewaluacji produktu finalnego odbędzie się dnia 28.05.2013 r. w Warszawie, w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, przy ul. Smolnej 4. w godz. 13.00 – 15.30.

2.       Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały, które zostaną wykorzystane podczas seminarium
i które będą stanowiły punkt wyjścia do panelu ekspertów pt.: „Przyszłość rzemiosła artystycznego
a kwestia kształcenia zawodowego w rzemiośle artystycznym”
zaplanowanego w trakcie spotkania.

3.       Wykonawca weźmie udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Zamawiającego w celu omówienia szczegółów związanych z organizacją seminarium.

4.       Wykonawca będzie moderował spotkanie, zapisywał podsumowania i powstałe w trakcie spotkania tezy.

5.       Wykonawca przygotuje protokół ze spotkania.

6.       Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

2.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

3.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób zaangażowanych w realizację.

4.       Oferta powinna być podpisana.

5.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

6.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego.

7.       Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół z seminarium w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD i papierowej (w dwóch egzemplarzach każdą publikację) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

8.       Umowa z Wykonawcą zostanie opublikowania w BIP Urzędu m.st. Warszawy.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

1.       Cena 60% - (maksymalnie 60 pkt);

 

Liczba moderowanych spotkań, seminariów lub konferencji

Liczba punktów

3 – 10

10 punktów

11 - 20

20 punktów

21  i więcej

30 punktów

 

2. Doświadczenie 30% - (maksymalnie 30 pkt) rozumiane jako doświadczenie w zakresie moderowania

spotkań/seminariów/konferencji;

3.Doświadczenie 10% - (maksymalnie 10 pkt) rozumiane jako doświadczenie w zakresie moderowania spotkań/seminariów/konferencji w zakresie rzemiosła artystycznego (za każdą usługę po 2 pkt., maksymalnie 10 pkt)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 5 czerwca 2013 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę prosimy przesłać do dnia 23 maja 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer: (22) 443 14 42.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: seminarium_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 80.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik Nr 1
  (plik: zal_1_formularz_oferty.doc, file size: 156 KB)
  Pobierz