Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na specjalistę ds. klauzul społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 4 kwietnia 2013 - 12:37, anarowska

Zapytanie ofertowe na specjalistę ds. klauzul społecznych


W związku z realizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło specjalisty ds. klauzul społecznych, którego zadaniem będzie organizacja prac grupy roboczej wypracowującej modelową procedurę zlecania usług przez m.st. Warszawę przy wykorzystaniu klauzul społecznych.

 

Zakres zadań specjalisty ds. klauzul społecznych:

1)       Opracowanie planu spotkań grupy roboczej wypracowującej modelową procedurę zlecania usług przez m.st. Warszawę przy wykorzystaniu klauzul społecznych, w skład której będą wchodzić pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele organizacji pozarządowej oraz eksperci z dziedzin koniecznych do opracowania procedury zakupów w samorządzie z wykorzystaniem klauzul społecznych. Plan powinien zawierać ogólny zarys prac grupy roboczej jak i szczegółowe agendy wszystkich 9 spotkań.

2)       Pomoc/doradztwo przy wyborze ekspertów biorących udział w spotkaniach grupy roboczej.

3)       Przygotowywanie części merytorycznej we współpracy z ekspertami i uczestnikami procedury oraz prowadzenie spotkań grupy roboczej.

4)       Sporządzenie raportu końcowego, który będzie oceną powstałych w ramach spotkań grupy roboczej dokumentów (ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowy) z zastosowaniem klauzul społecznych.

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r., z możliwością przedłużenia okresu realizacji umowy do dnia 31.05.2014 r.


Kryterium oceny ofert
:
1) cena – 50%
2) doświadczenie zawodowe – 50%

Oceniając doświadczenie zawodowe oferenta będą brane pod uwagę:

 • doświadczenie w prowadzeniu międzysektorowych grup roboczych wypracowujących rozwiązania prawne
  i organizacyjne – 20 % (maksymalnie 20 pkt)

Liczba przeprowadzonych cykli spotkań 

Liczba punktów 

1-2 grup

10 pkt

3-4 grup

15 pkt

powyżej 4 grup

20 pkt

 • liczba opracowań/publikacji w obszarze klauzul społecznych – 15% (maksymalnie 15 pkt)

Liczba opracowań/publikacji 

Liczba punktów 

1-2 opracowania/publikacje

5 pkt

3-4 opracowania/publikacje

10 pkt

powyżej 4 opracowań/publikacji

15 pkt

 • doświadczenie we współpracy z JST w charakterze doradcy – 15% (maksymalnie 15 pkt)

Liczba referencji JST

Liczba punktów

1-2 referencje

5 pkt

3-4 referencje

10 pkt

Powyżej 4 referencji

15 pkt


Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Po podpisaniu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu agendy spotkań, a po zakończeniu spotkań grupy roboczej raport końcowy. Oba dokumenty zostaną dostarczone w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD i papierowej (w dwóch egzemplarzach każde opracowanie).
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.
 3. Spotkania grupy roboczej będą się odbywać min. 1 raz w miesiącu (łącznie 9 spotkań) na terenie  Warszawy.
 4. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie materiałów wytworzonych w ramach umowy (logo projektu, logo m.st. Warszawy, logotypy UE, informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej).
 5. Planowany jest etapowy odbiór dzieła. Wykonawca zobowiązany jest wystawić odrębną fakturę/rachunek
  za każdy zrealizowany etap. Zapłata wynagrodzenia za poszczególne etapy nastąpi na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę, odpowiednio po podpisaniu przez Strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
 6. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

faksem na numer 22 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: anarowska@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 12.04.2013 r. do godziny 14:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 928.51 KB)
  Pobierz