Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe na usługę ekspercką polegającą na opracowaniu Standardu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności w m.st. Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 18 kwietnia 2018 - 13:13, psliwowski

.


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na opracowaniu Standardu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności w m.st. Warszawa, zgodnego z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (uops), uwzględniającego przeprowadzenie warsztatów, konsultacji i seminarium z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, Urzędu m.st. Warszawy służących określeniu celów, założeń i wskaźników Standardu.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na:

1. Opracowaniu Standardu Programu Wychodzenia z Bezdomności w m.st. Warszawa, zwanego dalej Standardem, składającego się z następujących części:

1.1. Koncepcji Standardu realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności zawierającej:

a)      Strukturę celów Standardu (cele główny i szczegółowe),

b)      Zasady kwalifikowania osoby bezdomnej do Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB);

c)      Wytyczne do harmonogramu realizacji IPWzB określające etapy wdrażania i prowadzenia działań w ośrodkach pomocy społecznej i schroniskach dla osób bezdomnych;

d)      Zasady prowadzenia diagnozy sytuacji osoby bezdomnej, określania celów pracy, planowania i realizacji działań, oceny ich efektów;

e)      Rodzaje działań programowych, w tym zalecane metody indywidualnej i grupowej pracy socjalnej i psychoedukacyjnej z osobami bezdomnymi (np. w podejściu terapii skoncentrowaną na rozwiązaniach, dialog motywujący, inne);

f)       Role i zadania, zasady pracy podmiotów realizujących IPWzB;

g)      Obszary pracy w IPWzB;

h)      System monitorowania realizacji działań podejmowanych w ramach IPWzB;

i)       Metody i wskaźniki mierzące osiągnięcie celu wyjścia z bezdomności przez uczestnika Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, oparte np. na Warszawskim Indeksie Samodzielności, wybranych testach do badań kompetencji społecznych
i kwestionariuszach umiejętności interpersonalnych;

j)       Zasady przekazywania dokumentacji dot. realizacji IPWzB przez osoby bezdomne pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej, schroniskiem dla osób bezdomnych a ops kierującym do schroniska

k)      Inne elementy istotne dla realizacji zadania.

 

1.2. Narzędzia do dokumentowania realizacji IPWzB w formie:

a) Wzoru kwestionariusza dokumentującego ustalenia w zakresie realizacji IPWzB pomiędzy osobą w kryzysie bezdomności, schroniskiem dla osób bezdomnych oraz ośrodkiem pomocy społecznej,

b) Wystandaryzowanego wzoru kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 48 a ust. 2 uops zawieranego przez ośrodek pomocy społecznej z osobę bezdomną kierowaną
do schroniska,

c) Wzoru raportu z realizacji IPWzB przekazywanego do ośrodka pomocy społecznej kierującego do schroniska.

 

2. Opracowaniu raportów z przeprowadzonych przez Wykonawcę spotkań z przedstawicielami Zamawiającego: seminarium (1), konsultacji (2) i warsztatów (2) prowadzonych w ramach zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zawierających:

a) Opis przebiegu konsultacji warsztatów oraz seminarium,

b) Opis ustaleń i uwag, wypracowanych założeń do Standardu, wniosków i rekomendacji zebrane odpowiednio podczas konsultacji, warsztatów, seminarium,

c) Listę obecności uczestników,

d) Prezentację w power point przygotowaną na potrzeby przeprowadzenia konsultacji, warsztatów, seminarium.

 

W 2 warsztatach mających na celu ustalenie założeń Standardu, minimum po 3 godziny każdy udział wezmą przedstawiciele: organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, wydziałów spraw społecznych i zdrowia, wydziałów zasobów lokalowych Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Polityki Lokalowej. W 2 spotkaniach konsultacyjnych udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, wydziałów spraw społecznych i zdrowia i wydziałów zasobów lokalowych Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy (1 konsultacja), z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Polityki Lokalowej (1 konsultacja). W seminarium prezentującym Standard (2-3 godziny) udział wezmą przedstawiciele ww. podmiotów. Zamawiający zapewni poczęstunek kawowy podczas tych spotkań.

3. Przy opracowaniu ostatecznej wersji Standardu Wykonawca powinien uwzględnić dokumenty i opracowania z zakresu bezdomności, w tym:

a)   Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategię Społeczną Warszawy na lata 2002 - 2020;

b)   Uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie najmu lokali z zasobu mieszkaniowego

m.st. Warszawy;

c)    Wyniki zawarte w: Opracowaniu Systemu Profilaktyki i Pomocy Osobom Bezdomnym z 2013 r.; Raportach kwartalnych Biura Pomocy i Projektów Społecznych; Badaniach GFK; Ogólnopolskim Badaniu Osób Bezdomnych 8/9 lutego 2017 r.; Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej; innych badaniach, analizach oraz opracowaniach dotyczących bezdomności w m.st. Warszawie;

d)   Wytyczne wynikające z Warszawskiego Indeksu Samodzielności,

e)   Narzędzia do dokumentowania pracy socjalnej stosowane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników schronisk, w tym wzory indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

f)     Ustalenia i uwagi, wypracowane założenia do Standardu, wnioski i rekomendacje zebrane podczas konsultacji i warsztatów przeprowadzonych w ramach zamówienia z przedstawicielami, OPS, Urzędu m.st, Warszawy oraz organizacji pozarządowych,

g)    Inne dokumenty zgromadzone przez Wykonawcę istotne dla wykonania zamówienia.

 

4. Zamówienie obejmuje przygotowanie Standardu kompletnego i spójnego na płaszczyznach:
a) organizacyjnej i merytorycznej – z uwzględnieniem istniejących zasobów instytucjonalnych i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy osobom w kryzysie bezdomności,

b) formalno-prawnej i legislacyjnej – w oparciu o istniejący stan prawny,

c) ekonomicznej – z uwzględnieniem wydatków m. st. Warszawy na realizację zadania.

 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, 
ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa) wypracowaną ostateczną wersję Standardu, narzędzi, raportów-w wersji papierowej (wydruk kolorowy–3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ Exel oraz PDF, a prezentacje na seminarium, konsultacje i warsztaty w programie Power Point.-na płycie CD lub DVD

 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania w celu wprowadzenia ewentualnych korekt.

 

 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO                                           

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.  Wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 1 usługi: standard usług/ model usług/ koncepcja innowacyjnych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej. Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. protokoły odbioru);

2. Wykażą się wykształceniem wyższym osób opracowujących Standard Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.        Cena  - 40 % (maksymalnie 40 pkt).

2.       Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług: standard usług/ model usług/ koncepcja innowacyjnych rozwiązań/ projektów/ programów/ badań/ ewaluacji/ publikacji w obszarze pomocy osobom bezdomnym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie– 60% (maksymalnie 60 pkt). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. protokoły odbioru).

Za każdą usługę, którą wykonał oferent i/lub osoba/osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia, oferent otrzyma 3 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 60 pkt. Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. protokoły odbioru).

Wykazanie wykonania co najmniej 1 usługi w obszarze pomocy społecznej, o której mowa w pkt IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, nie podlega punktacji.

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 października 2018 roku, w tym:

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniającego następujące terminy:

·         Przedstawienie Zamawiającemu projektu Standardu do 30 czerwca 2018 r.

·         Przeprowadzenie konsultacji, warsztatów oraz złożenie raportów z tych spotkań do 30 sierpnia 2018r.

·         Złożenie ostatecznej wersji Standardu razem z prezentacją (po uwzględnieniu uwag Zamawiającego) do 1 października 2018 r.

·         Przeprowadzenie seminarium oraz złożenie raportu z tego spotkania do
15 października 2018r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie.

 

VII. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej
postępowanie:
bezdomnosc@um.warszawa.pl do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.

 

VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
 2. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań są po stronie Wykonawcy.

3.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

4.      Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej  m.st. Warszawy.

5.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

 

6.      Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

7.      Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym,

- bezzwłocznego przedstawienia na żądanie zamawiającego drogą mailową raportu z postępu realizacji usługi,

- niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych  zagadnieniach  istotnych do realizacji usługi,

- spotkania Wykonawcy z Zamawiającym będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonicac28418041812140.pdf, file size: 1988.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: skonicac28418041812141.pdf, file size: 644.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego word
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_standard_bezdomnosc.doc, file size: 56 KB)
  Pobierz