Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na usługi medyczne

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 marca 2013 - 12:15, kmirgos

Zapytanie ofertowe na usługi medyczne w zakresie badań profilaktycznych oraz badań sanitarno-epidemiologicznych w ramach projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Usługi medyczne w zakresie badań profilaktycznych oraz badań sanitarno-epidemiologicznych”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna w zakresie:

- badań profilaktycznych, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.),

- badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.),

przewidzianych dla uczestników  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rodzaje badań: 

a)      badania wstępne lekarza medycyny pracy, w tym do pracy przy komputerze,

b)      badania specjalistyczne stwierdzające możliwość skierowania osoby na szkolenie, staż zawodowy ( w tym np. do pracy na wysokościach),

c)      badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne wykonywane po przeprowadzeniu badań
na nosicielstwo.

 

Badania lekarskie będą dotyczyć różnych szkoleń/staży zawodowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

Wykonawca wykona badania na podstawie skierowania wystawianego przez Zamawiającego. Wzór skierowania sporządzony zostanie przez Zamawiającego. Treść skierowania Zamawiający uzgodni z Wykonawcą niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania tylko niezbędnych badań, zgodnych z obowiązującymi przepisami w stosunku do danego szkolenia/stażu zawodowego, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań dodatkowych.

 

Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie orzeczenia lekarskiego na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do podjęcia szkolenia/stażu zawodowego. Wykonawca

zobowiązuje się do wydania orzeczenia lekarskiego następnego dnia po zakończeniu badań.
W przypadku badań sanitarno-epidemiologicznych Wykonawca wyda również książeczki SANEPID.

 

 Badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonywane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań  lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Miejscem wykonania badań oraz pobrania materiału do badań będzie teren m.st. Warszawy (z uwagi na zapewnienie ułatwionego dostępu do usług zdrowotnych oraz z uwagi na ewentualne koszty dojazdów, na jakie byłyby narażone kierowane na badania osoby).

 

Szacowana liczba osób skierowanych  na badania:

- wstępne – ok. 128 osób,

- specjalistyczne – ok. 40 osób,

- sanitarno-epidemiologiczne – ok. 40 osób.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób kierowanych na badania lekarskie
w zależności od rzeczywistych potrzeb.

Oferta rozpatrywana będzie pod kątem cen jednostkowych brutto dla 1 uczestnika za poszczególne badania - wstępne, specjalistyczne i sanitarno-epidemiologiczne.

 

Oferta, sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, powinna zawierać:

a)      oświadczenia o prawie do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy;

b)     oświadczenia o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2013 r. poz. 217),

c)      informację o dniach przyjęć przez lekarza, miejscu wykonania badań;

d)     cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

 

Termin wykonania badania: w ciągu 7 dni od dnia skierowania przez Zamawiającego osoby na badania, z wyłączeniem badań na nosicielstwo

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 15.12 2013 r.

 

Kryterium oceny ofert:

1) Cena jednostkowa brutto poszczególnych badań (wstępne,  specjalistyczne i sanitarno-epidemiologiczne) – 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 12 marca 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres pszczesna@um.warszawa.pl lub faxem na numer 022 443 14 42 albo złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa).

 

UWAGA: niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapyt_ofertowe.pdf, file size: 450.06 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zal_nr1_do_zapyt_ofert.doc, file size: 112 KB)
  Pobierz