Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na usługi medyczne

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 24 kwietnia 2014 - 12:43, kmirgos

W ramach projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet"


Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna w zakresie:

- badań profilaktycznych, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.),

- badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.),

przewidzianych dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rodzaje badań:
a)    badania wstępne lekarza medycyny pracy, w tym do pracy przy komputerze,
b)    badania specjalistyczne stwierdzające możliwość skierowania osoby na szkolenie zawodowe,
c)    badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne wykonywane po przeprowadzeniu badań
na nosicielstwo.

Badania lekarskie będą dotyczyć różnych szkoleń zawodowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca wykona badania na podstawie skierowania wystawianego przez Zamawiającego. Wzór skierowania sporządzony zostanie przez Zamawiającego. Treść skierowania Zamawiający uzgodni
z Wykonawcą niezwłocznie po zawarciu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania tylko niezbędnych badań, zgodnych
z obowiązującymi przepisami w stosunku do danego szkolenia zawodowego, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań dodatkowych.

Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie orzeczenia lekarskiego na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do podjęcia szkolenia zawodowego. Wykonawca zobowiązuje się do wydania orzeczenia lekarskiego następnego dnia po zakończeniu badań. W przypadku badań sanitarno-epidemiologicznych Wykonawca wyda również książeczki SANEPID.

Wymagania dotyczące Wykonawców i osób zaangażowanych w realizację zamówienia:
Badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań  lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Miejscem wykonania badań oraz pobrania materiału do badań będzie obszar administracyjny Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Szacowana liczba osób skierowanych  na badania:
- wstępne – ok. 30 osób,
- specjalistyczne, w tym badania wstępne – ok. 3 osób,
- sanitarno-epidemiologiczne – ok. 3 osób.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób kierowanych na badania lekarskie
w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Oferta rozpatrywana będzie pod kątem cen jednostkowych brutto dla 1 uczestniczki za poszczególne badania – specjalistyczne, w tym wstępne i sanitarno-epidemiologiczne.

Termin wykonania badania: w ciągu 7 dni od dnia skierowania przez Zamawiającego osoby na badania, z wyłączeniem badań na nosicielstwo

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.06.2014 r.

Kryterium oceny ofert:
1) Cena jednostkowa brutto poszczególnych badań (wstępne, specjalistyczne i sanitarno-epidemiologiczne) – 100 %

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.
Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.
Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Ofertę cenową na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego, wraz z załączonymi następującymi dokumentami:
a)    oświadczenia o prawie do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy;
b)    oświadczenia o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
prosimy przesłać:
pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 30.04.2014 r. do godziny 13.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_bad_lek_med_pracy.pdf.pdf, file size: 202.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_bad_lek_med_pracy.doc, file size: 107.5 KB)
  Pobierz