Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na Wykonanie opracowania „Standardy dostępności wydarzeń miejskich dla miasta stołecznego Warszawy”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 2 listopada 2017 - 10:45, psliwowski

.


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Wykonanie opracowania „Standardy dostępności wydarzeń miejskich dla miasta stołecznego Warszawy” (zbiór zasad, wymagań technicznych mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełniejszego uczestnictwa m.in. w wydarzeniach, imprezach i spotkaniach organizowanych w m.st. Warszawa).

 

Opracowanie powinno zawierać:

 

·          „Standardy dostępności wydarzeń miejskich dla miasta stołecznego Warszawy” – wersja do konsultacji społecznych

 

Opracowanie „Standardy dostępności wydarzeń miejskich dla miasta stołecznego Warszawy” powinno obejmować m.in.:

I.           Słownik pojęć poszerzony o zasady  stosowania, niezbędny do rozumienia dokumentu i wymagań  wraz z rekomendacjami dla jakich typów wydarzeń poszczególne rozwiązanie powinno być stosowane

II.          Wieloaspektowe podejście do tematu czyli od momentu przygotowań, poprzez realizację, skończywszy na podsumowaniu danego wydarzenia

III.         Podział wydarzeń miejskich m.in. ze względu na:

1.Potencjalną grupę odbiorców (jakie jest prawdopodobieństwo uczestnictwa osoby niepełnosprawnej, uwzględniając miejsce, czas, tematykę, rodzaj niepełnosprawności itp., jak można wówczas dostosować wydarzenie minimalnie oraz maksymalnie).

2. Liczbę osób: małe/średnie/duże/masowe.

3. Miejsce wydarzenia: w pomieszczeniu zamkniętym, plenerowe, w obiekcie sportowym.

4. Charakter wydarzenia: piknik, konsultacje, konferencja, koncert, debata społeczna, spotkanie plenerowe sportowe, kulturalne (np. przedstawienie, wystawa) itd.,

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż podczas prac nad dokumentem, powyższy spis zagadnień może ulec zmianie.

 

Celem opracowania „Standardów dostępności wydarzeń miejskich dla miasta stołecznego Warszawy” jest przedstawienie szczegółowych zasad i wymagań już na etapie przygotowywania wydarzenia poprzez jego realizację aż po zakończenie.

Stosowanie przyjętych w opracowaniu wymagań ma umożliwić organizowanie wydarzeń miejskich w sposób dostępny  osobom z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną i intelektualną w tym również osobom starszym i / lub dzieciom.

 

2.     WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Na przedmiot zamówienia składają się:

 

1.       przeprowadzenie analizy materiałów, opracowań pod kątem identyfikacji zagadnień nieobjętych ww. opracowaniami oraz aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących dostępności wydarzeń dla osób o ograniczonej mobilności w tym osób z niepełnosprawnościami,

 1. przygotowanie rozdziałów dokumentu w jednolitej strukturze, dostępnej w intuicyjny sposób zarówno dla organizatorów imprez jak i dla mieszkańców,
 2. przygotowanie graficzne dokumentu, w tym: jednolita, ułatwiająca poruszanie się po tekście ikonografika (tam gdzie jest to niezbędne).
 3. opracowanie dokumentu w zakresie przedmiotu zamówienia w wersji gotowej do procesu konsultacji społecznych.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.        Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wydarzeń, w tym zapewniania ich  dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz byli autorami (współautorami) publikacji (opracowań, artykułów, badań) dotyczących zapewniania dostępności wydarzeń .

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem (współautorem) minimum pięciu:

·         publikacji (opracowań, artykułów, badań) – opublikowanych w czasopismach branżowych, bądź

·         ekspertyz lub projektów uwzględniających aspekt zapewniania dostępności– wykonanych na potrzeby innych podmiotów wraz z referencjami

dotyczących zasad i wymagań technicznych mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału m.in. w wydarzeniach, imprezach i spotkaniach ogólnomiejskich.

Wykaz i opis min. 5 zdań o publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz i projektów, potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o udostępnienie do wglądu wskazanych w ofercie publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz i projektów, potwierdzających doświadczenie Oferenta. W sytuacji, gdy materiał opublikowany jest w ogólnie dostępnych zasobach internetowych prosimy w tabeli nr 1 podać drogę dostępu do materiału.

Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji wydarzeń, w tym zasad dostosowywania wydarzeń dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, można wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie
o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

 

2.    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie dotyczące zasad i wymagań technicznych mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełniejszego uczestnictwa m.in. w wydarzeniach, imprezach, spotkaniach i konferencjach. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

·         60% - cena.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

 

·   20% - przygotowanie zakresu opracowania treści „Standardów dostępności wydarzeń miejskich dla m.st. Warszawy” wskazanego przez Zamawiającego.

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję spisu treści, który zostanie oceniony pod kątem merytorycznym. Koncepcja zostanie oceniona pod kątem następujących kryteriów:

 

− wieloaspektowość podejścia do zagadnienia 0-20 pkt.

 

·         10% - doświadczenie w opracowaniu publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz lub projektów. Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby i zakresu tematycznego  zawartego  w publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz lub projektów, wykazanych w tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 2 punkty za każdą, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 5 publikacji, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 10 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli. Wykazane w tabeli publikacje, ekspertyzy lub projekty nie mogą się powielać.

 

·         10 % zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami:

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 10%=10 pkt

10 punków zostanie przyznane Wykonawcom, u których nie mniej niż 30% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na potwierdzenie tego należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu nie mniej niż 30% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach).

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl do dnia 10 listopada 2017  r. do godz. 13.00.

 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.          W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.          Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.          Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.          Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.            Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.          Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.          Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji.

i.            Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pracy zostały utrwalone.

j.            Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

 

8.          UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_p.otwarty.pdf, file size: 131.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz zapytania ofertowego
  (plik: 2._formularz_zapytania_ofertowego_zal._1.docx, file size: 21.52 KB)
  Pobierz