Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi świadczenia doradztwa prawnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 listopada 2013 - 14:13, pszczesna

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi świadczenia doradztwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego i innych, zgodnie z potrzebami maksymalnie 30 wskazanych przez Zamawiającego uczestniczek projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i skierowanego do bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie Warszawy oraz objętych wsparciem ośrodka pomocowego.

W szczególności doradztwo prawne i poradnictwo rodzinne dotyczyć będzie spraw o:

- alimenty,

- rozwód lub separację,

- unieważnienie małżeństwa,  

- podział majątku wspólnego,

- ustanowienie rozdzielności, władzę rodzicielską,

- ustalenie ojcostwa,

-  ustalenie kontaktów z dzieckiem.

W ramach doradztwa prawnego i poradnictwa rodzinnego Wykonawca będzie odpowiedzialny w  szczególności za:

1. Wykonywanie analiz i przedstawianie opinii prawnych dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i innych,

2. Weryfikację oraz opiniowanie dokumentacji przedstawianej przez uczestniczki projektu,

3. Czynności doradztwa prawnego, w tym w szczególności:

- sporządzanie opinii prawnych,

- opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja pism sądowych oraz innych stosownych pism, wniosków itp.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014r. w łącznym wymiarze 100 godzin zegarowych, w wymiarze miesięcznym zgodnym z potrzebami uczestniczek.

 

Kryterium oceny ofert:

-  80% cena

-  20% doświadczenie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto za całość zamówienia oraz cenę netto/brutto za 1 godzinę zegarową usługi.

 

 

Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Doradztwo prawne i poradnictwo rodzinne będzie realizowane przeważnie w soboty w godzinach 8.00 – 18.00, zgodnie z potrzebami uczestniczek projektu.

b)       Miejsce realizacji doradztwa prawnego i poradnictwa rodzinnego: lokalizacja zapewniona przez Wykonawcę wraz z wykwalifikowaną kadrą w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st.  Warszawy, zgodnie z informacją zawartą w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego

c)        Wykonawca i osoby, którymi dysponuje, posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z informacjami zawartymi we własnoręcznie podpisanych i załączonych do oferty  CV osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia.

d)       Wykonawca i osoby, którymi dysponuje, posiadają w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, 2-letnią praktykę w zakresie co najmniej prawa cywilnego i rodzinnego, zgodnie z informacjami zawartymi we własnoręcznie podpisanych i załączonych do oferty  CV osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia (warunek konieczny).

e)       W celu wykazania spełniania kryterium „doświadczenie”, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował lub nadal realizuje zamówienie polegające na świadczeniu usług w zakresie doradztwa prawnego, zgodnie z informacją zawartą w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego. Za każdą wykazaną usługę, Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt. Wykonawca może otrzymać za kryterium „doświadczenie” maksymalnie 20 pkt.

f)         Rozliczenia miesięczne będą następowały na podstawie faktycznej liczby zrealizowanych godzin usługi, udokumentowanej kartami czasu pracy osób wskazanych do wykonania zamówienia i listami obecności podpisanymi przez uczestniczki projektu.

g)       Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji i lokalizacji w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także dostarczonymi przez Zamawiającego logotypami:  logotypem m.st. Warszawy, Partnera projektu – Jobbtorg Sztokholm, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi każdorazowo nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego kwotę brutto nieprzekraczającą
15 000 zł.

 

Ofertę cenową na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego, wraz z:

- CV podpisanymi własnoręcznie przez osoby wskazane do wykonania przedmiotu zamówienia oraz opatrzonymi klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”,

prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, pokój nr 7 do dnia 28.11.2013 r. do godziny 12.00.

 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1578.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz
  (plik: formularz_oferty_doradztwo_prawne.doc, file size: 97.5 KB)
  Pobierz