Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 grudnia 2013 - 10:41, kmirgos

W ramach projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Wyjaśnienie z dnia 16.12.2013

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym Wykazu usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku usług realizowanych nadal na dzień składania ofert, dopuszczalne jest ich uwzględnienie w Wykazie, pod warunkiem wprowadzenia do kolumny „Liczba godzin usług” następującego uszczegółowienia: „do dnia złożenia oferty zrealizowano …… godzin”.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 17.12.2013

Ze względów formalno-organizacyjnych termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 24.12.2013 r. do godziny 12.00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu bloku zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-14-018/13-00, a także indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci uczestniczek.

 

Grupę docelową projektu stanowi 30 kobiet spełniających łącznie następujące kryteria:

a) objęte są wsparciem ośrodka pomocowego na terenie m.st. Warszawy,

b) wychowują samotnie co najmniej 1. dziecko,

c) uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego,

d) są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i pozostają w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie następujących usług, których celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi oraz negatywnymi uczuciami przez samotne bezrobotne matki, przeważnie dotknięte doświadczeniem przemocy domowej oraz wzrost motywacji do zmiany obecnej sytuacji życiowej.

1) warsztaty grupowe z psychologiem – dla 3 (słownie: trzech) grup uczestniczek, w wymiarze łącznym 72 godzin zegarowych,

2) spotkania indywidualne z terapeutą – dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek, w wymiarze łącznym 240 godzin zegarowych,

3) grupowe warsztaty asertywności – dla 3 (słownie: trzech) grup uczestniczek, w wymiarze łącznym 48 godzin zegarowych.

 • Zakres zajęć winien obejmować co najmniej: budowę relacji międzyludzkich, wspomaganie swojej roli jako kobiety, kształtowanie umiejętności wychowawczych; naukę bezpośredniego wyrażania emocji i potrzeb oraz sposobów komunikacji itp.
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia przez Wykonawcę zaproponowanego zakresu zajęć.
 • W dniu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program zajęć uwzględniający co najmniej ww. zakres tematyczny.

4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci uczestniczek, dla liczby dzieci zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez uczestniczki, w łącznym wymiarze 300 (słownie: trzystu) godzin, gdzie 1 (słownie: jedna) godzina liczy 50 (słownie: pięćdziesiąt) minut, w szczególności w soboty i niedziele. Celem indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci uczestniczek jest wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przeważnie dotkniętych doświadczeniem lub będących świadkami przemocy domowej, a także budowanie u dzieci motywacji do kontynuacji nauki.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia 31.07.2014 r., w tym:

1) warsztaty grupowe z psychologiem do dnia 30.06.2014r.,

2) spotkania indywidualne z terapeutą do dnia 30.06.2014r.,

3) grupowe warsztaty asertywności do dnia 31.03.2014r.,

indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci uczestniczek do dnia 31.07.2014r.

 

Kryterium oceny ofert:

- 60% cena

- 40% doświadczenie:

- w oparciu o dane zawarte w wykazie dodatkowych usług z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą domową

 

- po 10 pkt za każdą dodatkowo wykazaną usługę wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto za całość zamówienia oraz cenę netto/brutto za 1 godzinę zajęć.

Inne istotne warunki zamówienia:

a) Zajęcia dla uczestniczek będą realizowane przeważnie w dni powszednie, w godzinach zajęć szkolnych ich dzieci, zgodnie z potrzebami uczestniczek projektu.

b) Zajęcia dla dzieci uczestniczek będą realizowane przeważnie w soboty i niedziele, a w dni powszednie po zajęciach szkolnych, zgodnie z potrzebami dzieci uczestniczek projektu.

c) Wykonawca zapewni uczestniczkom i ich dzieciom zamieszkałym w stacjonarnym ośrodku pomocowym na Białołęce realizację wszystkich zajęć na miejscu w ośrodku.

d) Wykonawca zapewni uczestniczkom i ich dzieciom zamieszkałym w stacjonarnych ośrodkach pomocowych np. na Powiślu, Saskiej Kępie i Woli realizację indywidualnych zajęć na miejscu w ośrodkach.

e) Wykonawca zapewni uczestniczkom zamieszkałym w stacjonarnych ośrodkach pomocowych np. na Powiślu, Saskiej Kępie i Woli miejsce realizacji grupowych zajęć w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

f) Wykonawca zapewni uczestniczkom i ich dzieciom objętym wsparciem warszawskich ośrodków pomocy społecznej miejsce realizacji wszystkich zajęć w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

g) Wykonawca, przed rozpoczęciem zajęć, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych harmonogramów zajęć na najbliższy miesiąc, dostosowanych godzinowo do potrzeb uczestniczek i ich dzieci oraz umożliwiających łączenie uczestnictwa w zajęciach z życiem prywatnym. Harmonogramy na każdy kolejny miesiąc Wykonawca będzie przedstawiał na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem każdego następnego miesiąca. W przypadku zajęć grupowych przewidziane jest utworzenie 3 (słownie: trzech) grup: I. uczestniczki zamieszkałe w stacjonarnym ośrodku pomocowym na Białołęce, II. uczestniczki zamieszkałe w stacjonarnych ośrodkach pomocowych np. na Powiślu, Saskiej Kępie i Woli oraz część uczestniczek objętych wsparciem warszawskich ośrodków pomocy społecznej, III. pozostałe uczestniczki objęte wsparciem warszawskich ośrodków pomocowych.

h) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej liczby psychologów i terapeutów, posiadających odpowiednie kwalifikacje do należytego przeprowadzenia zajęć, zgodnie z zakresem merytorycznym i przedstawionym harmonogramem.

i) W przypadku zaistnienia okoliczności, w których osoby wskazane w ofercie nie będą mogły realizować przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni na ich zastępstwo osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu. Zmiana osób prowadzących zajęcia wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

j) Wykonawca odpowiedzialny jest za poinformowanie uczestniczek projektu o terminach i miejscach realizacji zajęć, przygotowanie i prowadzenie list obecności na zajęciach. W/w listy powinny być każdorazowo opatrzone własnoręcznymi podpisami uczestniczek biorących udział w zajęciach lub przekazujących swoje dziecko/ci na zajęcia.

k) W przypadku lokalizacji w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wykonawca zapewni pomieszczenie, które powinno być wyposażone co najmniej w biurka lub stoły oraz krzesła dla wszystkich uczestniczek zajęć i ich dzieci oraz bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych.

l) W przypadku zajęć dla uczestniczek trwających jednorazowo dłużej niż 2 (słownie: dwie) godziny zegarowe, Wykonawca zapewni co najmniej 1 (słownie: jedną) 15-minutową przerwę, która zostanie wliczona w czas pracy.

m) W przypadku zajęć dla dzieci Wykonawca zapewni przerwy zgodnie z ich potrzebami. Czas przerw zostanie wliczony w czas pracy. Ponadto w przypadku lokalizacji w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wykonawca zapewni soki i wodę pitną dla dzieci.

n) Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia miejsc realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkich materiałów dydaktycznych, informacyjnych, prezentacji multimedialnych i im podobnych, w przypadku ich opracowania w wyniku realizacji zamówienia, w informację o współfinansowaniu zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, a także logotyp Miasta st. Warszawy.

 • o) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kompletu dokumentacji na koniec każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia oraz na koniec realizacji zajęć – dodatkowo sprawozdania końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. Komplety dokumentacji powinny zawierać odpowiednio:

- listy obecności uczestniczek zajęć oraz podpisane przez uczestniczki listy obecności zajęć ich dzieci;

- harmonogramy zajęć;

- karty czasu pracy kadry prowadzącej zajęcia;

- potwierdzenia odbioru przez uczestniczki materiałów dydaktycznych, jeśli w/w materiały zostaną opracowane i przekazane uczestniczkom

p) W dniu podpisania Umowy Wykonawca który będzie osobiście zaangażowany w realizację przedmiotowego zamówienia, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów NSRO wraz z oświadczeniem, że łączny wymiar jego zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia 240 godzin miesięcznie.

q) Cena oferty obejmuje koszty dojazdów prowadzących we wskazane miejsca realizacji zamówienia, koszty lokalizacji w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i koszty wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Wymagania dotyczące Wykonawców i osób zaangażowanych w realizację zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) W okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przeprowadzili co najmniej 200 godzin usług z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą domową - zgodnie z wykazem usług zawartym w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego.

b) Wykażą, że na czas składania dokumentacji do przedmiotowego zamówienia dysponują lub w trakcie realizacji zamówienia będą dysponować:

- w zakresie osób wskazanych do prowadzenia zajęć z uczestniczkami projektu - co najmniej 1 wykwalifikowanym psychologiem i co najmniej 1 wykwalifikowanym terapeutą, z których każdy posiada wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne wraz z dodatkowymi kwalifikacjami w postaci studiów podyplomowych i/lub szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub interwencji kryzysowej, a terapeuta dodatkowo wraz z ukończonym szkoleniem z zakresu psychoterapii, oraz każdy z nich posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie,

- w zakresie osób wskazanych do prowadzenia zajęć z dziećmi uczestniczek projektu – co najmniej 1 wykwalifikowanym psychologiem posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne, certyfikat psychoterapeuty i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi;

– powyższe kwalifikacje związane z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym należy zawrzeć w CV podpisanych własnoręcznie przez wykonawców wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia, w sposób nie budzący wątpliwości, z uwzględnieniem tytułów naukowych wskazanych osób, nazw uczelni i podmiotów szkolących w dodatkowym wskazanym wyżej zakresie, roku uzyskania tytułu naukowego i dodatkowych uprawnień, zakresu dat (miesiąc i rok) w pozycjach dotyczących doświadczenia zawodowego.

c) Posiadają zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) aktualny wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi każdorazowo (w transzach 2-miesięcznych) nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

Ofertę cenową na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego, wraz z:

- CV podpisanymi własnoręcznie przez wykonawców wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz opatrzonymi klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”,

- aktualnym wpisem instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (plik wygenerowany z RIS nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty)

prosimy przesłać:

 

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 18.12.2013 r. do godziny 12.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2467.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 103.5 KB)
  Pobierz