Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 lutego 2021 - 13:43, dkonczyk

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

 

2.

  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń/spotkań/materiałów tekstowych, planowane jest w całym okresie trwania umowy dla których okres zamówienia usługi jest min. 1 dzień przed wydarzeniem/spotkaniem, w wymiarze nie większym niż 20 godzin,
 2. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń / spotkań / materiałów tekstowych, dla których okres zamówienia usługi jest min. 5 dni przed planowanym wydarzeniem / spotkaniem, planowane jest w całym okresie trwania umowy, w wymiarze nie większym niż 30 godzin,  
 3. Zapewnienie pętli indukcyjnej w wymiarze nie większym niż 8 godzin,
 4. Zapewnienie audiodeskrypcji nie większym niż 2 godzin. 

 

3.      

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

A.     

Posiadanie odpowiednich dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń z odbytych kursów) potwierdzających biegłą znajomość polskiego języka migowego przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia.

 

W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków prosimy o załączenie kopii certyfikatów, zaświadczeń  potwierdzających posiadanie kwalifikacji tłumaczeniowych i wypełnienie tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

B.     

Doświadczenie w zapewnianiu usług tłumaczeniowych w zakresie polskiego języka migowego, czyli w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był wykonawcą co najmniej czterech usług tłumaczenia na polski język migowy konferencji / spotkań / paneli / seminariów / audycji / programów / filmów – wykonanych na potrzeby innych podmiotów.

 

Powyższe wymagania należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych
w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.          


Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

4.      

KRYTERIA OCENY  OFERTY:

- 100% cena

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

5.      

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15.06.2021 r.

6.      

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz pozostałe wymagane załączniki.

2.      

Ofertę należy

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
Katarzyna Duniec kduniec@um.warszawa.pl i Donata Kończyk, dkonczyk@um.warszawa.pl.

Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem, 

do dnia 23 lutego 2021 do godz. 16.00

 

 

7.      

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.      

W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.      

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.      

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.      

Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.      

 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f.       

Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

g.      

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego. 

h.      

Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.        

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe - plik skanowany
  (plik: zapytanie_ofertowe_skan.pdf, file size: 121.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy - aktualny
  (plik: formularz_ofertowy_dostepnosc_wydarzen_2021_-_aktualny.doc, file size: 94.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna_oferty.docx, file size: 63.92 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zapytanie Ofertowe plik źródłowy
  (plik: zapytanie_ofertowe_dostepnosc_wydarzen_do_czerwca_2021.doc, file size: 90 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Formularz ofertowy - nieaktualny
  (plik: formularz_ofertowy_dostepnosc_wydarzen_2021_po_magdzie.doc, file size: 93.5 KB)
  Pobierz