Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe nr 27/2018/AW SDL TRADOS

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 - 11:35, pszczesna

.


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego SDL TRADOS (poziom ponadpodstawowy), zwanego dalej kursem zawodowym, dla Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

1) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Uczestniczka dołączyła do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym kursie zawodowym, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla Uczestniczki kierowanej na kurs zawodowy przez Zamawiającego.

2) Liczba Uczestników: 1, osoba słabowidząca

3) Liczba godzin kursu zawodowego (część teoretyczna i praktyczna): minimalnie 7 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina oznacza 45 minut.

4) Do czasu zajęć nie wlicza się godzin przewidywanych na egzaminy.

5) Program kursu zawodowego musi obejmować minimum 7 godzin dydaktycznych oraz zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonego kursu zawodowego, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

6) Zajęcia odbywać się będą w weekendy.

7) Wymagane jest, aby kurs zawodowy opierał się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach.

8) Przedmiot zamówienia musi być zakończony wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego,  poświadczającego udział w kursie zawodowym oraz wydaniem certyfikatu/dyplomu/innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach Unii Europejskiej, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9) Kurs zawodowy musi być zakończony egzaminem przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą
lub

Wykonawca zapewni (łącznie 3 warunki), że kurs zawodowy zakończy się:

a) wydaniem certyfikatu z opisem efektów uczenia się,

b) egzaminem, który zostanie przeprowadzony z zapewnieniem rozdzielności funkcji procesów kształcenia oraz walidacji,

c) Oferent przedstawi pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu –jeżeli dotyczy, w tym ewentualne wynagrodzenie instytucji egzaminującej i koszt wydania certyfikatów/dyplomów/innych dokumentów, leży po stronie Oferenta i nie stanowi pozycji odrębnej od kosztów zakupu przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, i tym samym nie jest odrębnym kosztem, podlegającymi odrębnej wycenie. Oferent nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia za zorganizowanie i zapewnienie przeprowadzenia egzaminu dla Uczestniczki, z tego względu koszty przeprowadzenia tych czynności należy wkalkulować w cenę oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia.

2.   WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1) Oferent zobowiązany jest do organizacji kursu zawodowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne) na terenie miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

2) Oferent zobowiązuje się do kompleksowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

3) Oferent zobowiązany jest opracować/przekazać szczegółowy program kursu zawodowego, po zrealizowaniu którego Uczestniczka będzie zdolny do podjęcia zatrudnienia w zawodzie. Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) Szczegółowy harmonogram kursu zawodowego zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Warunkiem zakończenia udziału Uczestniczki w kursie zawodowym jest umożliwienie Uczestniczce przystąpienia do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu zawodowego. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

6) W przypadku egzaminu Oferent zobowiązany jest do monitorowania jego poszczególnych etapów, m.in. poinformowanie Uczestniczki o terminie egzaminu najpóźniej do 5 dni roboczych przed dniem przeprowadzenia egzaminu, wydawania przez instytucję egzaminacyjną wymaganych dokumentów.

7) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub w formie e-learningu.

8) Oferent zobowiązany jest do zorganizowania oraz sfinansowania Uczestniczce badania lekarskiego i/lub badania sanitarno-epidemiologicznego warunkującego przystąpienie do kursu zawodowego, jeśli specyfika kursu tego wymaga; badania muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych. Koszty z tym związane zostaną pokryte w ramach przedmiotu zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi.

9) Harmonogram kursu zawodowego musi zawierać informacje dotyczące czasu jego realizacji z rozpisaniem na dni i godziny.

10) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych (zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej)  spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferent odpowiednio oznaczy sale, w których odbywać się będą zajęcia, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM.

11) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym kursu zawodowego, stosowne uprawnienia do prowadzenia kursu zawodowego, o ile są wymagane odrębnymi przepisami, oraz zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Prowadzący kurs zawodowy obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie kursu zawodowego oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kursu zawodowego.

12) Oferent zapewni Uczestniczce kursu zawodowego materiały szkoleniowe (książka/książki, skrypt lub opracowanie własne osób prowadzących zajęcia będące w posiadaniu Oferenta, wzory dokumentów – nie naruszające praw autorskich osób trzecich, niezbędne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia zajęć), które przechodzą na własność Uczestniczki. Komplet materiałów szkoleniowych musi być przekazany Uczestniczce kursu zawodowego w pierwszym/drugim dniu zajęć, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Materiały muszą być adekwatne do treści kursu zawodowego.  

13) Oferent gwarantuje bezpieczeństwo Uczestniczce i mienia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Oferent.

14) Odpowiedzialność wobec Uczestniczki kursu zawodowego z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Oferent. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.

15) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia osobnej, następującej dokumentacji, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM (poza ppkt. d):

a) prowadzenia list obecności na zajęciach,

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych,

c) prowadzenia dziennika/ów zajęć,

d) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu zawodowego. 

16) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. sali szkoleniowej i egzaminacyjnej, koszt materiałów szkoleniowych, egzaminu oraz koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu i ubezpieczenia prowadzącego/ych na czas wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Oferent.

17) Oferent zobowiązuje się do nieobciążania Uczestniczki żadnymi dodatkowymi kosztami.

18) Oferent zobowiązany będzie – pod rygorem odmowy zapłaty za kurs zawodowy - do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą polegać na przykład, na nieobecności Uczestniczki, rezygnacji Uczestniczki, zmianach w harmonogramie zajęć, rażącym naruszeniu norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających).

19) Zamawiający zastrzega, że w przypadku pisemnej rezygnacji z kursu zawodowego przez Uczestniczkę przed rozpoczęciem kursu, Oferent nie otrzyma wynagrodzenia, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestniczki w trakcie realizacji kursu zawodowego, wynagrodzenie wypłacone zostanie proporcjonalnie do części zrealizowanego kursu zawodowego.

20) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania płatności zaliczkowych.

21) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 138). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestniczka projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

22) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego kursu zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Oferenta lub w miejscu realizacji kursu zawodowego.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

1) Są wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym (oświadczenie w Załączniku 1). Zamawiający uzna, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, jeżeli zapewni między innymi bazę dydaktyczną i wyposażenie (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające prawidłową realizację planu nauczania (oświadczenie w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

3) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia (oświadczenie i Tabela numer 1 w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty, wraz z wypełnioną Tabelą numer 1 (Załącznik 1).

4) Zgodność programu kursu zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik 2).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika 2 zgodnie z wymogami opisu przedmiotu   zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 2 do oferty.

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oświadczenia będą oceniane pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu (np. zgodność danych z opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami). Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena – waga 60% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:

           K1 = (Kmin : Kx) x 60% x 100

            gdzie:

            K1 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

            Kmin – najniższa cena złożonej oferty

            Kx – cena oferty rozpatrywanej

            2. K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku– waga 40%

Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów w prowadzeniu kursów/szkoleń zawodowych SDL TRADOS, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku lub kursów/szkoleń zawodowych o innej nazwie niż SDL TRADOS, lecz tematyce pokrywającej się z przedmiotem zamówienia, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Tabela 1 w Załączniku 1).

Zamawiający przyzna po 20 punktów za każdy zrealizowany kurs/szkolenie (jeżeli kilku wykładowców/instruktorów/trenerów prowadziło ten sam kurs/szkolenie należy przyjąć wartość zrealizowanych kursów 1). Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 40 punktów.

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (K1 + K2), maksymalnie 100 punktów.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia kursu zawodowego, nie dłużej niż do 22.06.2018 r. 

1) Czas trwania kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu zawodowego.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 30 dni, bądź wcześniejszego zakończenia przedmiotu zamówienia

3) Szczegółowy harmonogram kursu zawodowego zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

5) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

b) Program kursu zawodowego - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Plik stanowiący załącznik do e-maila nie może przekraczać 10 MB.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie ljaskulska@um.warszawa.pl do dnia 9 maja 2018 r.

3) Pytania można kierować pod adres e-mail ljaskulska@um.warszawa.pl lub telefonicznie, numer telefonu (22) 443 0240.

7.       INNE  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

4) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

5)  Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

6) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

11) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursu zawodowego,

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c) ostatecznej liczby Uczestników,

d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

8.       UWAGI:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytania_ofertowe_27-2018-aw.pdf, file size: 2746.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_numer_1_27-2018-aw.doc, file size: 616 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_numer_2_27-2018-aw.doc, file size: 610 KB)
  Pobierz