Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe nr 30/2018/AW Masaż tkanek głęb i Terapia punktów spust

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 24 maja 2018 - 14:06, bgolab

Przeprowadzenie kursu zawodowego Masaż tkanek głębokich i Terapia punktów spustowych dla czterech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych Masaż tkanek głębokich (MTG) i Terapia punktów spustowych (TPS), zwanych dalej kursami zawodowymi, dla czterech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

1) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym kursie zawodowym, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla Uczestników kierowanych na kursy zawodowe przez Zamawiającego.

2) Liczba Uczestników: 4.

3) Uczestnicy kursów zawodowych: 3 osoby słabowidzące i 1 osoba niewidoma, posiadające tytuł Technika masażysty.

4) Liczba godzin kursów zawodowych MTG (część teoretyczna i praktyczna): minimalnie 40 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina oznacza 45 minut.

5) Liczba godzin kursów zawodowych TPS (część teoretyczna i praktyczna): minimalnie 16 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina oznacza 45 minut.

6) Do czasu zajęć nie wlicza się godzin przewidywanych na egzaminy.

7) Programy kursów zawodowych muszą zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych kursów zawodowych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

8) Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie i/lub w weekendy.

9) Wymagane jest, aby kursy zawodowe opierały się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach.

10)   Przedmiot zamówienia musi być zakończony wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursów zawodowych,  poświadczających udział w kursach zawodowych oraz wydaniem certyfikatów/dyplomów/innych dokumentów rozpoznawalnych i uznawalnych w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzających uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach Unii Europejskiej, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

11)   Kursy zawodowe muszą być zakończone egzaminami przeprowadzonymi przez Instytucję Certyfikującą 
lub Wykonawca zapewni (łącznie 3 warunki), że kursy zawodowe zakończą się:

a) wydaniem certyfikatów z opisem efektów uczenia się,

b) egzaminami, które zostaną przeprowadzone z zapewnieniem rozdzielności funkcji procesów kształcenia oraz walidacji,

c)       Oferent przedstawi pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży 
lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów –jeżeli dotyczy, w tym ewentualne wynagrodzenie instytucji egzaminującej i koszt wydania certyfikatów/dyplomów/innych dokumentów, leży 
po stronie Oferenta i nie stanowi pozycji odrębnej od kosztów zakupu przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, i tym samym nie jest odrębnym kosztem, podlegającymi odrębnej wycenie. Oferent nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia za zorganizowanie i zapewnienie przeprowadzenia egzaminów dla Uczestników, 
z tego względu koszty przeprowadzenia tych czynności należy wkalkulować w cenę oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia.

2.   WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1) Oferent zobowiązany jest do organizacji kursów zawodowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne) na terenie miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

2) Oferent zobowiązuje się do kompleksowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

3) Oferent zobowiązany jest opracować/przekazać szczegółowe programy kursów zawodowych, po zrealizowaniu którego Uczestnicy będą zdolni do podjęcia zatrudnienia w zawodzie. Ww. programy powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) Szczegółowe harmonogramy kursów zawodowych zostaną uzgodnione z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Warunkiem zakończenia udziału Uczestników w kursach zawodowych jest umożliwienie Uczestnikom przystąpienia do egzaminów mających na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursów zawodowych. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

6) W przypadku egzaminów Oferent zobowiązany jest do monitorowania ich poszczególnych etapów, m.in. poinformowanie Uczestników o terminie egzaminów najpóźniej do 5 dni roboczych przed dniem przeprowadzenia egzaminów, wydawania przez instytucję egzaminacyjną wymaganych dokumentów.

7) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub w formie e-learningu.

8) Oferent zobowiązany jest do zorganizowania oraz sfinansowania Uczestnikom badania lekarskiego i/lub badania sanitarno-epidemiologicznego warunkującego przystąpienie do kursów zawodowych, jeśli specyfika kursu tego wymaga; badania muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych. Koszty 
z tym związane zostaną pokryte w ramach przedmiotu zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi.

9) Harmonogram kursów zawodowych musi zawierać informacje dotyczące czasu jego realizacji z rozpisaniem na dni i godziny.

10) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych (zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej)  spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferent odpowiednio oznaczy sale, w których odbywać się będą zajęcia, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM.

11) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym kursów zawodowych, stosowne uprawnienia do prowadzenia kursów zawodowych, o ile są wymagane odrębnymi przepisami, oraz zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Prowadzący kursy zawodowe obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie kursów zawodowych oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kursów zawodowych.

12) Oferent zapewni Uczestnikom kursów zawodowych materiały szkoleniowe (książka/książki, skrypt lub opracowanie własne osób prowadzących zajęcia będące w posiadaniu Oferenta, wzory dokumentów – nie naruszające praw autorskich osób trzecich, niezbędne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia zajęć), które przechodzą na własność Uczestników. Komplet materiałów szkoleniowych musi być przekazany Uczestnikom kursów zawodowych w pierwszym/drugim dniu zajęć, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Materiały muszą być adekwatne do treści kursów zawodowych.

13) Oferent zapewni Uczestnikom środki ochrony, w tym odzież ochronną, jeżeli zachodzi ryzyko uszkodzenia ciała, bądź stroju Uczestników.

14) Oferent gwarantuje bezpieczeństwo Uczestników i mienia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Oferent.

15) Odpowiedzialność wobec Uczestników kursów zawodowych z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Oferent. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.

16) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia osobnej, następującej dokumentacji, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM (poza ppkt. d):

a) prowadzenia list obecności na zajęciach,

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych,

c) prowadzenia dzienników zajęć,

d) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizowanych kursów zawodowych.

17) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. sali szkoleniowej i egzaminacyjnej, koszt materiałów szkoleniowych, egzaminów oraz koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu i ubezpieczenia prowadzącego/ych na czas wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Oferent.

18) Oferent zobowiązuje się do nieobciążania Uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

19) Oferent zobowiązany będzie – pod rygorem odmowy zapłaty za kursy zawodowe - do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą polegać na przykład, na nieobecności Uczestnika/ów, rezygnacji Uczestnika/ów, zmianach w harmonogramie zajęć, rażącym naruszeniu norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających).

20) Zamawiający zastrzega, że w przypadku pisemnej rezygnacji z kursów zawodowych przez Uczestnika/ów przed rozpoczęciem kursów zawodowych, Oferent nie otrzyma wynagrodzenia, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestników w trakcie realizacji kursów zawodowych, wynagrodzenie wypłacone zostanie proporcjonalnie do części zrealizowanych kursów zawodowych.

21) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania płatności zaliczkowych.

22) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 138). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursów zawodowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

23) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego kursów zawodowych, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Oferenta lub w miejscu realizacji kursów zawodowych.

24) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

1) Są wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym (oświadczenie w Załączniku 1). Zamawiający uzna, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, jeżeli zapewni między innymi bazę dydaktyczną i wyposażenie (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające prawidłową realizację planu nauczania (oświadczenie w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

3) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia (oświadczenie i Tabela numer 1 w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty, wraz z wypełnioną Tabelą numer 1 (Załącznik 1).

4) Zgodność programu kursu zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik 2).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika 2 zgodnie z wymogami opisu przedmiotu   zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 2 do oferty.

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oświadczenia będą oceniane pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu (np. zgodność danych z opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami). Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone. 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena – waga 60% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:

           K1 = (Kmin : Kx) x 60% x 100

           gdzie:

           K1 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

           Kmin – najniższa cena złożonej oferty

           Kx – cena oferty rozpatrywanej

        2. K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku– waga 40%

Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów w prowadzeniu kursów/szkoleń zawodowych Masaż tkanek głębokich i Terapia punktów spustowych, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku lub kursów/szkoleń zawodowych o innej nazwie niż Masaż tkanek głębokich i Terapia punktów spustowych, lecz tematyce pokrywającej się z przedmiotem zamówienia, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Tabela 1 w Załączniku 1).

Zamawiający przyzna po 20 punktów za każdy zrealizowany kurs/szkolenie (jeżeli kilku wykładowców/instruktorów/trenerów prowadziło ten sam kurs/szkolenie należy przyjąć wartość zrealizowanych kursów 1). Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 40 punktów.

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (K1 + K2), maksymalnie 100 punktów.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia kursu zawodowego, nie dłużej niż do 27.06.2018 r. 

1) Czas trwania kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu zawodowego.

2) Szczegółowy harmonogram kursu zawodowego zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

b) Program kursu zawodowego - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Plik stanowiący załącznik do e-maila nie może przekraczać 10 MB.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie ljaskulska@um.warszawa.pl do dnia 1 czerwca 2018 r.

3) Pytania można kierować pod adres e-mail ljaskulska@um.warszawa.pl lub telefonicznie, numer telefonu (22) 443 0240.

7.       INNE  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

4) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

5) Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot  i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

6) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

11) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursu zawodowego,

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c) ostatecznej liczby Uczestników,

d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

8.       UWAGI:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe MTG i TPS
  (plik: zapytanie_ofertowe_mtg_i_tps.pdf, file size: 510.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_numer_1_30-2018-aw.doc, file size: 618.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 Program kursu
  (plik: zalacznik_numer_2_30-2018-aw.doc, file size: 621 KB)
  Pobierz