Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów kompetencji opiekuńczo - wychowawczych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 18 października 2018 - 8:50, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


25 października 2018 r.:

Z powodu problemów technicznych na portalu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view... , termin składania ofert został wydłużony do 29 października 2018 r.

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów kompetencji opiekuńczo - wychowawczych dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Planowana liczba uczestników/uczestniczek: maksymalnie 45 osób

Planowana liczba grup : maksymalnie 3 ( grupy będą uruchamiane sukcesywnie zgodnie z rekrutacją do projektu)

Zajęcia powinny być zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego realizację wparcia dla uczestnika/uczestniczki oraz podwyższenie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1) W ramach realizacji zadania Oferent określi zakres wymaganego do przerobienia na zajęciach materiału dostosowanego do potrzeb danej grupy.

2) Zamawiający na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 19 200,00 zł brutto.

3) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia lokalu umożliwiającego przeprowadzenie zajęć dla maksymalnie 15 osób jednocześnie, znajdującego się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

4) Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe dla każdej z grup w godzinach popołudniowych w dni robocze (po godzinie 16.00) i/lub w soboty w godz.  8.00 – 16.00. 

5) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby grup w przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób.

6) Oferent zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a. nieobecności uczestnika/uczestniczki, 

b. zmianach w harmonogramie zajęć, 

7) W ramach realizacji zadania Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę (trenerów/coachów) zdolną do przeprowadzenia zajęć. Każda z osób prowadzących zajęcia powinna mieć wykształcenie kierunkowe ( m.in. psychologiczne/pedagogiczne) z zakresu prowadzonych zajęć oraz udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia w realizacji podobnych warsztatów.

8) Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych spotkań dla każdej z grup, po zakończeniu każdego miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek. 

9) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Oferent.

10) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 

a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, 

b. Prowadzenia harmonogramów zajęć (miesięcznie dla całej grupy), 

c. Raportu podsumowującego wykonanie zadania z informacjami o postępach dokonanych przez uczestników), 

Prowadzona dokumentacja powinna być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania konieczne:  

Przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego warsztatu dla grupy co najmniej 10 osób w zakresie objętym zamówieniem, ( Tabela nr 1),

Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia – na potwierdzenie do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie personelu w realizacji warsztatów w zakresie objętym zamówieniem. 

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

Liczba godzin warsztatów – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent oferujący realizacje największej liczby godzin zajęć za kwotę, którą dysponuje Zamawiający ( 19 200,00 zł brutto) ;

Doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ( ponad wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) – 40% (10 pkt za zrealizowane warsztaty/szkolenia w zakresie objętym zamówieniem dla co najmniej 10 osób każde, nie więcej jednak niż 40 pkt). Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru. (Tabela nr 1)

Posiadane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 10 % (5 pkt za każdy dokument potwierdzający wykonanie zadania załączony do oferty, nie więcej jednak niż 10 pkt) ( Tabela nr 1)

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r

 

1) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

4) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 25 października 2018 r. 

3) Plik stanowiący załącznik do e-maila ( oferta z załącznikami ) nie może przekraczać 10 MB.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

4) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

6) Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

7) Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

9) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe-warsztaty_kompetencji_opiekunczo_wychowawczych.pdf, file size: 291.51 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 1669.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.docx, file size: 92.52 KB)
  Pobierz