Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 9 sierpnia 2017 - 15:50, agryszka

Zapytanie ofertowe przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim


1.      OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim oraz przeprowadzenie ewentualnych innych dodatkowych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wydania orzeczeń lekarskich dla 10 Uczestników (Stażystów). Wydane orzeczenia mają potwierdzać brak przeciwwskazań lub ich posiadanie do odbycia przez Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” staży zawodowych u lokalnych pracodawców. Badania lekarskie będą dotyczyć różnych zawodów /stanowisk pracy.

Charakterystyka Uczestników projektu: osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

2.        WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Badania lekarskie przeprowadzone będą na podstawie skierowania, które Zamawiający wyda indywidualnie dla każdego Uczestnika projektu.
2) Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia tylko niezbędnych (podstawowych) badań, zgodnych z obowiązującymi przepisami w stosunku do danego zawodu/stanowiska pracy, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań rozszerzonych.
3) O zakresie badań lekarskich decyduje lekarz uprawniony do ich przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zakres  badań  określają  wskazówki  metodyczne  w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, zwanym dalej Rozporządzeniem, stanowiące Załącznik  numer  1  do Rozporządzenia.
4) W przypadku, gdy dany Uczestnik projektu otrzyma przeciwwskazania lekarskie do odbywania stażu zawodowego w obranym kierunku zawodowym, Oferent przeprowadzi ewentualne dodatkowe badanie lekarskie na inny zawód/stanowisko pracy. Zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia lekarz przeprowadzający badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania. W takiej sytuacji, zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia badanie konsultacyjne oraz dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego. W przypadku podejrzenia  procesu  chorobowego,  który  nie  wynika  z  warunków  pracy, Uczestnicy projektu będą proszeni o zgłoszenie się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza prowadzącego, celem przeprowadzenia właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego.
5) Jeżeli do wystawienia któregokolwiek z /orzeczeń lekarskich jest wymagane dodatkowe, specjalistyczne badanie lekarskie, wymagające skierowania do innego specjalisty, np. laryngologa, kardiologa, Oferent winien skierować Uczestnika/czkę projektu na wymagane badania, po czym wystawi odpowiedni dokument stwierdzający przeciwwskazania lub ich brak do podjęcia stażu zawodowego. Wynagrodzenie za kompleksowe badania następuje wpłatą na konto Oferenta, który z kolei rozlicza się z pozostałymi lekarzami za przeprowadzone dodatkowe, a niezbędne dla ww. osób badania, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem usług.
6) Termin zgłoszenia się na miejsce badań lekarskich Uczestników projektu ma być ustalony pomiędzy osobą skierowaną przez Zamawiającego a Oferentem osobiście lub w drodze telefonicznej.
7) Skierowanie wystawione przez Zamawiającego jest ważne przez 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego od dnia wydania przez Zamawiającego skierowania.
8) Termin wykonania badań lekarskich, liczony od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby na badania lekarskie do dnia wydania orzeczenia lekarskiego przez Oferenta – w przypadku badań, w których nie występują badania kału na nosicielstwo i wydanie zaświadczenia lekarskiego z badania przeznaczonego dla celów sanitarno-epidemiologicznych nie może przekroczyć 1 dnia roboczego. W uzasadnionych przypadkach, o których decyduje lekarz, badania muszą być wykonane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
9) Termin wykonania badań lekarskich, liczony od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby na badania lekarskie do dnia wydania zaświadczenia lekarskiego przez Oferenta – w przypadku miejsca odbywania stażu wymagającego dodatkowo badania kału na nosicielstwo i wydanie zaświadczenia lekarskiego z badania przeznaczonego dla celów sanitarno-epidemiologicznych nie może przekroczyć 14 dni roboczych.
10) W sytuacji nieobecności specjalisty Oferent musi zapewnić zastępstwo, aby badania zostały wykonane w dniu zgłoszenia się Uczestnika projektu.
11) Badanie lekarskie będące przedmiotem zamówienia musi kończyć się wydaniem na obowiązującym druku, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia lekarskiego, bądź też innego dokumentu, np. książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, dla każdej skierowanej przez Zamawiającego osoby stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu zawodowego w obranym zawodzie/stanowisku pracy.
12) W  przypadku  osób  z niepełnosprawnością,  lekarz  przeprowadzający  badania, o których  mowa  w przedmiocie zamówienia, będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy w związku z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016 r. poz. 2046,z późn. zm.).
13)Oferent wyda osobie przebadanej 2 komplety dokumentacji, zawierającej orzeczenie lekarskie i jeżeli dotyczy inny dokument.
14)Przewidywana liczba badań lekarskich (wielkości szacunkowe): 10. Zamawiający zastrzega, że ilość badań jest tylko szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Badaniami lekarskimi Zamawiający zamierza objąć maksymalnie 10 osób. Osoby będą kierowane na badania lekarskie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób.
15) Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane były co najmniej w jednym obiekcie będącym w dyspozycji Oferenta usytuowanym na terenie m.st. Warszawy.
16) Świadczenie przedmiotu zamówienia ma być realizowane co najmniej dwa razy w tygodniu, w dni robocze, co najmniej w godzinach od 8:00 do 16:00.
17) Oferent przekaże Zamawiającemu informację o dniach przyjęć lekarza medycyny pracy oraz o miejscu/ach wykonywania badań lekarskich.
18) Badania lekarskie muszą być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. poz. 94, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem.
19)Oferent będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości wynikającej z iloczynu ilości wykonanych badań na rzecz Zamawiającego i cen jednostkowych danego badania lekarskiego, określonych w ofercie (ceny jednostkowe są stałe i nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy).
20) Rozliczenie za wykonane badania lekarskie dokonywane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
21) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).

3.     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:
1) Są wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Oferenta, zgodnie z ustawą, z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1638) oraz posiadają  prawo do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą, scanu wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym (oświadczenie w Załączniku 1). Zamawiający uzna, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, jeżeli dysponuję/emy odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, tzn. posiadam/my bazę lokalową gwarantującą pełen zakres usług medycznych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 739) oraz posiadamy wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do należytego wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).
3) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia (oświadczenie w Załączniku 1).
Zamawiający uzna, że Oferent dysponuje odpowiednią kadrą, jeżeli badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w §7 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 r. nr 69, poz. 332), w ilości i specjalności niezbędnej do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oświadczenia będą oceniane pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu (np. zgodność danych z opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami). Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

4.   KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:
a. K1 - Cena za badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia lekarskiego – waga 50% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:

K1 = (Kmin : Kx) x 50% x 100

gdzie:
K1 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie Kmin – najniższa cena złożonej oferty Kx – cena oferty rozpatrywanej Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 50 punktów.

b. K2 - Cena za badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne – waga 40% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:

K2 = (Kmin : Kx) x 40% x 100

gdzie:
K2 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie Kmin – najniższa cena złożonej oferty Kx – cena oferty rozpatrywanej Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 40 punktów.

c. K3 - Liczba placówek medycznych na terenie Warszawy – waga 10% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:
Zamawiający przyzna po 2 punkty za każdą placówkę medyczną na terenie Warszawy. Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 10 punktów.
Terytorium Warszawy stanowi obszar w granicach określonych w załączniku nr 1 do Statutu m. st. Warszawy – Załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10.01.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu m. st. Warszawy.

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (K1 + K2 + K3), maksymalnie 100 punktów. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego pod kątem cen jednostkowych brutto dla 1 Uczestnika.

4.        TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
1) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2018 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty przewidzianej na realizację przedmiotu zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym  w drodze zapytania ofertowego.
4) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

5.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta musi zawierać:
a. Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, b. Scan wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie ljaskulska@um.warszawa.pl do dnia 21 sierpnia 2017 r.
3) Pytania można kierować pod adres e-mail ljaskulska@um.warszawa.pl lub telefonicznie, numer telefonu (22) 443 0240.

6.         INNE  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.
2) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
4)Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.
5) Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
6) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
7) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
8) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.
9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7.UWAGI:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017r.
  (plik: zapytanie_ofertowe_medycyna_pracy_09-08-2017.pdf, file size: 2606.71 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_numer_1_09-08-2017.doc, file size: 617.5 KB)
  Pobierz