Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej Nowaka-J i Moczydło

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 29 października 2018 - 8:52, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :


Przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wybranych obiektów użyteczności publicznej wraz z  rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług.

Ocena dostępności architektonicznej obiektu jest pierwszym krokiem w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, wyniki raportu mają za zadanie dać podstawę do stworzenia planu działań w kierunku poprawy dostępności danego obiektu.

 

Celem przedmiotu zamówienia jest:

1.1. określenie istniejącego poziomu dostępności budynku, otoczenia zewnętrznego;

1.2. określenie rekomendacji racjonalnych działań / usprawnień wpływających na poprawę użyteczności budynku przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z  niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, ruchu). Działania te mogą odnosić się zarówno do likwidacji fizycznych barier, jak poprawy sposobu zarządzania budynkiem w danej placówce;

 

Rekomendacje zmian, o których mowa rozumiane są jako:

 

znacznie poprawiające dostępność czyli dostęp wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią dokumentów określonych w pkt. 2

lub 

wymagają natychmiastowego wprowadzenia, gdyż na przykład dotyczą sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników budynku

 

2.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

Na przedmiot zamówienia składają się:

a) przeprowadzenie części wstępnej:

tzn. wizyty terenowej obiektu, otoczenia zewnętrznego przy udziale minimum 1 eksperta oraz przy wsparciu testera z niepełnosprawnością, to jest minimum 1 osoby poruszającej się na wózku lub 1 osoby niewidomej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wizycie terenowej. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie wizyty z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem. Wizyta terenowa powinna się składać z minimum rozpoznania terenu, identyfikacji barier architektonicznych i wykonania pomiarów. lub w przypadku oceny na podstawie dokumentacji projektowej

przeprowadzenie części wstępnej oceny dokumentacji projektowej (koncepcji lub budowlanej lub wykonawczej) przy udziale minimum 1 eksperta 

b) części głównej – wykonanie raportu wraz z rekomendacjami;

Wykonawca na zakończenie przedstawi ocenę dostępności w formie raportu pisemnego wraz z rekomendacjami. 

2.1 Ocenę dostępności obiektu należy wykonać w oparciu o:

a) metodologię określoną we Wzorcowym Opisie Dostępności – dokument stanowiący listę kontrolną do przeprowadzenia analizy ścieżki dostępu. Dokument załączony jest do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 3

b) definicję dostępności, że wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią dokumentów:

2.1.1. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” stanowiące załącznik nr 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzeni...

2.1.2. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostepnosci.pdf

2.1.3. Ustawa Prawo Budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze ws. Warunków technicznych

 

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

 

Opracowanie audytu dostępności budynku lub projektu powinno zawierać dokumentację fotograficzną wraz z następującymi elementami:

2.2.1. uproszczony plan sytuacyjny wraz z przyległym terenem;

2.2.2. opis wyników oceny dostępności zgodnie z metodologią określoną we Wzorcowym Opisie Dostępności i w oparciu o przeprowadzone przez Wykonawcę wizyty terenowe;

2.2.3. rekomendacje poprawiające dostępność.

 

Dla poszczególnych ocenianych obiektów należy przeprowadzić ocenę poniżej wymienionych obszarów pod kątem dostępności i opisać następujące elementy jeżeli dotyczą:

 

1. Otoczenia zewnętrznego rozumianego jako:

a) trasę dojścia do budynku;

b) wyposażenie na trasie dojścia;

c) oznaczenia, tablice informacyjne

d) oświetlenie

2. Parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami rozumianego jako:

a) typ parkingu

b) parametry miejsca parkingowego

c) odległość miejsca parkingowego dla OzN od wejścia

d) przestrzeń manewrową na ciągu pieszym

e) usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

f) zastosowane materiały wykończeniowe

g) wyposażenie

h) oznakowanie miejsca postojowego

i) oświetlenie

j) sygnalizację do przywołania pomocy

3. Wejścia do budynku rozumiane jako:

a) dojście do budynku

b) wejścia do budynku

c) przedsionek, drzwi wejściowe i wewnętrzne

d) oświetlenie

e) sygnalizację do przywołania pomocy

4. Komunikacji poziomej w budynku rozumianej jako:

a) recepcji / punktu informacyjnego

b) dostępne przestrzenie i korytarze w budynku

c) parametry przestrzeni manewrowej

d) usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

e) zastosowane materiały wykończeniowe

f) wyposażenie

g) oznaczenia / tablice informacyjne

h) oświetlenie

i) sygnalizacja w budynku

5. Komunikacji pionowej w budynku rozumianej jako:

a) windy

b) schody wewnętrzne

c) parametry przestrzeni manewrowej

d) oznaczenia / tablice informacyjne

e) oświetlenie

6. Pomieszczeń sanitarnych, w toalet dla OzN rozumianych jako:

a) dostępność toalet dla OzN

b) drzwi do toalet dla OzN

c) parametry przestrzeni manewrowej

d) zastosowane materiały wykończeniowe

e) wyposażenie toalet dla OzN

f) oznaczenia / tablice informacyjne

g) oświetlenie

7. Pomieszczeń typu audytoryjnych, do pracy, innych wynikających ze specyfikacji obiektu rozumiane jako:

a) dostępność pomieszczeń do pracy, innych dla OzN

b) parametry przestrzeni manewrowej

c) drzwi do pomieszczeń

d) zastosowane materiały wykończeniowe

e) wyposażenie pomieszczeń

f) oznaczenia / tablice informacyjne

g) oświetlenie

8. Ochrony przeciwpożarowej

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie powyższego katalogu obszarów.

 

2.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH BUDYNKÓW

 

2.3.1 Centrum Kulturalno-Edukacyjne przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie 

Etap budowy: zakończono prace projektu wykonawczego, etap wyboru Wykonawcy robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2019 r.

Powierzchnia: użytkowa budynku netto 5262,92 m2

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, jednostka koordynująca / realizująca Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe. 

 

Centrum Kulturalno-Edukacyjne z osiedlowym domem kultury, biblioteką i pomieszczeniami na zajęcia dla seniorów przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Budynek jest skomponowany z dwóch brył. Wyższej trzy kondygnacyjnej dla części Centrum Kultury i niższej jedno kondygnacyjnej dla Europejskiego Uniwersytetu 2-go i 3-go wieku. Część jednokondygnacyjna dwu i trzy traktowa posiada patio doświetlające i zielony dach ekstensywno - intensywny. Wejście główne znajduje się od strony ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w pobliżu istniejącego przystanku autobusowego. Pozostałe wejścia mają charakter ewakuacyjny. 

Dodatkowe informacje na temat inwestycji znajdują się pod linkiem:

http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2297

 

2.3.2 Rewitalizacja Parku Wodnego „Moczydło”

 

Etap budowy: prace budowlane na ukończeniu, planowany odbiór robót w październiku 2018 r.,

Powierzchnia: 8 ha, powierzchnia podlegająca ocenie zostanie ustalona wraz z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega prawo do określenia granicy terenu podlegającego ocenie, tak aby zostały wybrane najważniejsze obszary parku (wejście, kasy, szatnie, główne niecki basenowe, plac zabaw).

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, jednostka koordynująca / realizująca Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA 

 

Rewitalizacja Parku Wodnego „Moczydła” zakłada przede wszystkim modernizację basenu rekreacyjnego, którego nowa niecka wykonana będzie ze stali nierdzewnej. Zostanie on wyposażony w zespół zjeżdżalni wodnych oraz inne urządzenia wodne, m.in. w siatkę wspinaczkową, tor przeszkód czy wave ball. Wokół basenu rekreacyjnego pojawi się również brodzik i strefa placu wodnego z licznymi atrakcjami dla dzieci.

W centralnej części powstanie plaża. Dodatkowo rozbudowane zostaną dwa boiska plażowe do siatkówki i jedno do piłki nożnej. Powstanie również plac zabaw dla dzieci. Prace modernizacyjne obejmują także wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż energooszczędnego oświetlania oraz monitoringu. Ośrodek Moczydło to: basen olimpijski z ośmioma torami, duży basen rodzinny z trzema zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci oraz zjeżdżalnia gigant o długości 70 metrów tworzą największy kompleks odkrytych basenów w stolicy. Kilka lat temu został wyremontowany basen sportowy, a boisko do piłki nożnej, nowe toalety i przebieralnie powstały w 2012 r. Harmonogram prowadzonych prac budowlanych zakłada realizację przedsięwzięcia do końca października 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat inwestycji znajdują się pod linkiem:

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/aktualnosci/osrodki/postep-prac-w-osro...

 

3.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy)

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

3.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji audytu budynku lub przestrzeni miejskiej w zakresie zapewniania dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był Wykonawcą minimum 2 audytów / ocen budynków lub przestrzeni pod kątem zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami – wykonanych na potrzeby innych podmiotów.

 

Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji audytów należy wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

3.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie dotyczących potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca, w tym min 1 doświadczonego architekta, lub eksperta w zakresie dostępności, który wykonał audyt dostępności należy przedstawić w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, Wykonawca oświadcza o dyspozycji do gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia. 

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń w dołączonej tabeli nr 3 do formularza ofertowego.

 

3.3. Wyrażą zgodę oraz wezmą udział w bezpłatnym 3h spotkaniu informacyjno - edukacyjnym przeprowadzonym przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania zlecenia. Spotkanie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące metodologii przeprowadzenia audytu zgodnie z Wzorcowym Opisem Dostępności.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia gotowości wzięcia udziału w spotkaniu.

 

3.4. Oświadczą, że wizyty terenowe obiektów, otoczenia zewnętrznego odbędą się przy udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością, to jest minimum 1 osoby poruszającej się na wózku lub 1 osoby niewidomej.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia gotowości wzięcia udziału w wizytach terenowych przy udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami i ich wagą:

Lp. Kryterium oceny ofert Waga

1 Cena całkowita zamówienia 60%

2 Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji audytów/ocen/opinii  dot. dostępności 30%

3 Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w liczbie nie mniej niż 10% 10%

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

 

4.1 60% - cena całkowita zamówienia

 

Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:

1) cenę całkowitą zamówienia, która podlega ocenie

2) cenę netto za wykonanie oceny dostępności dla obiektu przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego oraz parku wodnego „Moczydło”

 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

 Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

Rozliczenie:

Zaplata za wykonane zamówienie zostanie wyliczona za faktyczną liczbę zrealizowanych ocen dostępności.

4.2 30% - doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji audytów zapewnienia dostępności pod kątem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby i zakresu tematycznego wykazanych w tabeli nr 2 znajdujących się w formularzu ofertowym, po 6 punktów za każdą pozycję, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 audyty / oceny, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 30 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli (5 pozycji x 6 pkt = 30 pkt). 

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 

30% = 30 pkt, w przypadku wykazania 5 audytów / ocen dostępności ponad 2 audyty / oceny, które są warunkiem przystąpienia do zapytania.

 

4.3 10 % zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: 

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 10%=10 pkt

10 punków zostanie przyznane Wykonawcom, u których nie mniej niż 10% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Na potwierdzenie tego Wykonawca oświadcza, że zatrudnia / nie zatrudnia* nie mniej niż 10% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach). 

* niepotrzebne należy skreślić

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 7 grudnia 2018 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.: 

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie 

Hanny Malik – Trocha, hmalik@um.warszawa.pl

oraz Donaty Kończyk, dkonczyk@um.warszawa.pl

do dnia 5.11.2018 do godz. 12.00. Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy 

i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

j. Z chwilą przekazania raportu z oceny dostępności obiektów Wykonawca przekazuje prawa autorskie Zamawiającemu.

 

8. UWAGI:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_2.pdf, file size: 3044.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 2 Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_nr_1_nowaka_-_j_i_moczydlo.doc, file size: 102 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna.docx, file size: 92.41 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  WZORCOWY OPIS DOSTĘPNOŚCI
  (plik: 2018_10_24_3._zal_3_wzorcowy_opis_dostepnosci.docx, file size: 521.58 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zapytanie ofertowe_word
  (plik: zap_ofertowe_nowaka-j_i_moczydlo.docx, file size: 37.72 KB)
  Pobierz