Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej Papirusów i Hoża

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 29 października 2018 - 9:04, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

 

Przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wybranych obiektów użyteczności publicznej wraz z  rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług.

 

Ocena dostępności architektonicznej obiektu jest pierwszym krokiem w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, wyniki raportu mają za zadanie dać podstawę do stworzenia planu działań w kierunku poprawy dostępności danego obiektu.

 

Celem przedmiotu zamówienia jest:

1.1. określenie istniejącego poziomu dostępności budynku, otoczenia zewnętrznego;

1.2. określenie rekomendacji racjonalnych działań / usprawnień wpływających na poprawę użyteczności budynku przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z  niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, ruchu). Działania te mogą odnosić się zarówno do likwidacji fizycznych barier, jak poprawy sposobu zarządzania budynkiem w danej placówce;

 

Rekomendacje zmian, o których mowa rozumiane są jako:

znacznie poprawiające dostępność czyli dostęp wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią dokumentów określonych w pkt. 2

lub 

wymagają natychmiastowego wprowadzenia, gdyż na przykład dotyczą sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników budynku

 

2.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

Na przedmiot zamówienia składają się:

a) przeprowadzenie części wstępnej:

tzn. wizyty terenowej obiektu, otoczenia zewnętrznego przy udziale minimum 1 eksperta oraz przy wsparciu testera z niepełnosprawnością, to jest minimum 1 osoby poruszającej się na wózku lub 1 osoby niewidomej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wizycie terenowej. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie wizyty z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem. Wizyta terenowa powinna się składać z minimum rozpoznania terenu, identyfikacji barier architektonicznych i wykonania pomiarów.

lub w przypadku oceny na podstawie dokumentacji projektowej

przeprowadzenie części wstępnej oceny dokumentacji projektowej (koncepcji lub budowlanej lub wykonawczej) przy udziale minimum 1 eksperta 

b) części głównej – wykonanie raportu wraz z rekomendacjami;

Wykonawca na zakończenie przedstawi ocenę dostępności w formie raportu pisemnego wraz z rekomendacjami.

2.1 Ocenę dostępności obiektu należy wykonać w oparciu o:

a) metodologię określoną we Wzorcowym Opisie Dostępności – dokument stanowiący listę kontrolną do przeprowadzenia analizy ścieżki dostępu. Dokument załączony jest do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 3

b) definicję dostępności, że wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią dokumentów:

2.1.1. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” stanowiące załącznik nr 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzeni...

2.1.2. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostepnosci.pdf

2.1.3. Ustawa Prawo Budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze ws. Warunków technicznych

 

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

 

Opracowanie audytu dostępności budynku lub projektu powinno zawierać dokumentację fotograficzną wraz z następującymi elementami:

2.2.1. uproszczony plan sytuacyjny wraz z przyległym terenem;

2.2.2. opis wyników oceny dostępności zgodnie z metodologią określoną we Wzorcowym Opisie Dostępności i w oparciu o przeprowadzone przez Wykonawcę wizyty terenowe;

2.2.3. rekomendacje poprawiające dostępność.

 

Dla poszczególnych ocenianych obiektów należy przeprowadzić ocenę poniżej wymienionych obszarów pod kątem dostępności i opisać następujące elementy jeżeli dotyczą:

1. Otoczenia zewnętrznego rozumianego jako:

a) trasę dojścia do budynku;

b) wyposażenie na trasie dojścia;

c) oznaczenia, tablice informacyjne

d) oświetlenie

2. Parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami rozumianego jako:

a) typ parkingu

b) parametry miejsca parkingowego

c) odległość miejsca parkingowego dla OzN od wejścia

d) przestrzeń manewrową na ciągu pieszym

e) usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

f) zastosowane materiały wykończeniowe

g) wyposażenie

h) oznakowanie miejsca postojowego

i) oświetlenie

j) sygnalizację do przywołania pomocy

3. Wejścia do budynku rozumiane jako:

a) dojście do budynku

b) wejścia do budynku

c) przedsionek, drzwi wejściowe i wewnętrzne

d) oświetlenie

e) sygnalizację do przywołania pomocy

4. Komunikacji poziomej w budynku rozumianej jako:

a) recepcji / punktu informacyjnego

b) dostępne przestrzenie i korytarze w budynku

c) parametry przestrzeni manewrowej

d) usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

e) zastosowane materiały wykończeniowe

f) wyposażenie

g) oznaczenia / tablice informacyjne

h) oświetlenie

i) sygnalizacja w budynku

5. Komunikacji pionowej w budynku rozumianej jako:

a) windy

b) schody wewnętrzne

c) parametry przestrzeni manewrowej

d) oznaczenia / tablice informacyjne

e) oświetlenie

6. Pomieszczeń sanitarnych, w toalet dla OzN rozumianych jako:

a) dostępność toalet dla OzN

b) drzwi do toalet dla OzN

c) parametry przestrzeni manewrowej

d) zastosowane materiały wykończeniowe

e) wyposażenie toalet dla OzN

f) oznaczenia / tablice informacyjne

g) oświetlenie

7. Pomieszczeń typu audytoryjnych, do pracy, innych wynikających ze specyfikacji obiektu rozumiane jako:

a) dostępność pomieszczeń do pracy, innych dla OzN

b) parametry przestrzeni manewrowej

c) drzwi do pomieszczeń

d) zastosowane materiały wykończeniowe

e) wyposażenie pomieszczeń

f) oznaczenia / tablice informacyjne

g) oświetlenie

8. Ochrony przeciwpożarowej

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie powyższego katalogu obszarów.

 

2.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH BUDYNKÓW

 

2.3.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów.

Etap budowy: przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie wykonanej koncepcji. 

Powierzchnia: 2520 m2

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa / Lasy Miejskie - jednostka koordynująca / realizująca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

 

Zespół Centrum Edukacji Ekologicznej składa się z zabytkowej leśniczówki i budynku głównego. Budynek zostanie zaprojektowany w zwartej formie dwóch wzajemnie przesuniętych prostopadłościennych brył stanowiących kondygnacje. Bryła piętra jest równoległa do budynku leśniczówki i ul. Papirusów. Bryła parteru równoległa do południowej granicy działki. Cały budynek otacza drewniany ruszt w formie pionowych desek ustawionych prostopadle do elewacji. Leśniczówka po remoncie będzie miała funkcję sali wystawowej i kawiarni.

Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej będzie spełniać następujące funkcje: 1. Ekspozycyjno - konferencyjna realizowaną w ogólnodostępnej części: foyer wraz z recepcją, szatnią, pomieszczeniu wystawy głównej, sali multimedialnej, sali konferencyjnej; 2. dydaktyczną realizowaną w salach edukacyjnych, sali multimedialnej, sali laboratoryjnej; 3. Administracyjno - biurową realizowaną w części biurowej na piętrze: pokojach biurowy, sali spotkań, pracowni. Cały budynek będzie przystosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje na temat inwestycji znajdują się pod linkiem:

https://szrm.pl/zadanie-inwestycyjne-pn-budowa-centrum-edukacji-ekologic...

2.3.2 Modernizacja i wyposażenie istniejącego budynku przy ul. Hożej 13a, siedziba Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 

Etap budowy: zakończono prace budowlane, roboty zostały odebrane w 2018 r., pozostały drobne prace dot. wyposażenia budynku. 

Powierzchnia: 1126 m2

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, jednostka koordynująca / realizująca Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

 

Obiekt przy ul. Hożej 13 jest siedzibę jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy. Charakter wnętrz podkreśla przedmiot, którym zajmuje się nowopowstały urząd. Nacisk należy położony został na naturalne materiały i maksymalne wykorzystanie materiałów zastanych w budynku. W efekcie postanowiono poddać renowacji istniejącą podłogę drewnianą (parkiet) oraz lastryko znajdujące się na klatkach schodowych i w częściach komunikacyjnych. W celu doświetlenia części wspólnej, ściany pomiędzy pokojami biurowymi oraz pokojami a częścią centralną budynku zaplanowano systemowe szklany działowe. Części wspólne „zanurzone” są do wysokości 85 cm w dwóch odcieniach koloru zielonego i niebieskiego. W strefie wejściowej zaplanowano podwieszoną „zieloną” platformę. 

Dodatkowe informacje na temat inwestycji znajdują się pod linkiem:

http://bbgk.pl/pl/projekty/wszystkie/zarzad-zieleni/

http://zmw.warszawa.pl/przetargi/20160708/OG%C5%81OSZENIE.pdf

 

3.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy)

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

3.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji audytu budynku lub przestrzeni miejskiej w zakresie zapewniania dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był Wykonawcą minimum 2 audytów / ocen budynków lub przestrzeni pod kątem zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami – wykonanych na potrzeby innych podmiotów.

 

Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji audytów należy wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

3.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie dotyczących potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca, w tym min 1 doświadczonego architekta, lub eksperta w zakresie dostępności, który wykonał audyt dostępności należy przedstawić w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, Wykonawca oświadcza o dyspozycji do gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia. 

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń w dołączonej tabeli nr 3 do formularza ofertowego.

 

3.3. Wyrażą zgodę oraz wezmą udział w bezpłatnym 3h spotkaniu informacyjno - edukacyjnym przeprowadzonym przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania zlecenia. Spotkanie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące metodologii przeprowadzenia audytu zgodnie z Wzorcowym Opisem Dostępności.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia gotowości wzięcia udziału w spotkaniu.

 

3.4. Oświadczą, że wizyty terenowe obiektów, otoczenia zewnętrznego odbędą się przy udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością, to jest minimum 1 osoby poruszającej się na wózku lub 1 osoby niewidomej.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia gotowości wzięcia udziału w wizytach terenowych przy udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami i ich wagą:

Lp. Kryterium oceny ofert Waga

1 Cena całkowita zamówienia 60%

2 Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji audytów/ocen/opinii dot. dostępności 30%

3 Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w liczbie nie mniej niż 10% 10%

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

 

4.1 60% - cena całkowita zamówienia

Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:

1) cenę całkowitą zamówienia, która podlega ocenie

2) cenę netto za wykonanie oceny dostępności dla obiektu przy ul. Papirusów oraz ul. Hożej 13a

 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

 Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

Rozliczenie:

Zaplata za wykonane zamówienie zostanie wyliczona za faktyczną liczbę zrealizowanych ocen dostępności.

4.2 30% - doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji audytów zapewnienia dostępności pod kątem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby i zakresu tematycznego wykazanych w tabeli nr 2 znajdujących się w formularzu ofertowym, po 6 punktów za każdą pozycję, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 audyty / oceny, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 30 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli (5 pozycji x 6 pkt = 30 pkt). 

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 

30% = 30 pkt, w przypadku wykazania 5 audytów / ocen dostępności ponad 2 audyty / oceny, które są warunkiem przystąpienia do zapytania.

 

4.3 10 % zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: 

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 10%=10 pkt

10 punków zostanie przyznane Wykonawcom, u których nie mniej niż 10% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Na potwierdzenie tego Wykonawca oświadcza, że zatrudnia / nie zatrudnia* nie mniej niż 10% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach). 

* niepotrzebne należy skreślić

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 7 grudnia 2018 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.: 

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie 

Hanny Malik – Trocha, hmalik@um.warszawa.pl 

oraz Donaty Kończyk, dkonczyk@um.warszawa.pl

 

do dnia 5.11.2018 do godz. 12.00. Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy 

i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

j. Z chwilą przekazania raportu z oceny dostępności obiektów Wykonawca przekazuje prawa autorskie Zamawiającemu.

 

8. UWAGI: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_1.pdf, file size: 3068.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 2 Formularz ofery
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 101.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna.docx, file size: 92.41 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  WZORCOWY OPIS DOSTĘPNOŚCI
  (plik: 2018_10_24_3._zal_3_wzorcowy_opis_dostepnosci.docx, file size: 521.58 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zapytanie ofertowe_word
  (plik: zap_ofertowe_papirusow_i_hoza.docx, file size: 37.72 KB)
  Pobierz