Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie superwizji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 listopada 2019 - 15:11, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne i szkoleniowe w obszarze społecznym polegające na prowadzeniu superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie „Praski kokon”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia superwizji grupowej:
• rozumianej jako pomoc specjalistom pracującym z rodzinami w projekcie „Praski kokon” w przezwyciężaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych we współpracy z rodziną, zapewnieniu wysokiej jakości ich pracy, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, wsparciu w wymianie doświadczeń i rozwiązywaniu problemów;
• z wykorzystaniem nurtu terapii systemowej rodzin;
• w formie spotkań trwających standardowo 3 godziny zegarowe, realizowanych ze średnią częstotliwością 1 raz w miesiącu, w okresie od podpisania umowy do 14 kwietnia 2021 r.; z zastrzeżeniem, że w ustalonych terminach spotkanie może trwać do 5 godzin;
• o łącznym czasie trwania wynoszącym 60 godzin w całym cyklu;
• dla grupy maksymalnie 10 osób;
• w sali na terenie m.st. Warszawy wskazanej przez Zamawiającego;
b) prowadzenia dokumentacji w postaci: list obecności na spotkaniach, ewidencji przepracowanych godzin i harmonogramu spotkań;
c) bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności w celu ustalania harmonogramu realizacji zamówienia oraz rozliczenia zrealizowanych spotkań.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

1) Oferent w ciągu ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej 30 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej dla pracowników socjalnych lub asystentów rodzin lub psychologów lub psychoterapeutów.Realizacja usługi będzie potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru/wykonania usługi bez zastrzeżeń, które należy załączyć do oferty.

2) Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub socjologia lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub praca socjalna
Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji zamówienia – osoba przeprowadzająca superwizję powinna posiadać co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) na kierunku psychologia, socjologia, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie, praca socjalna.

Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w treści oferty. Warunkiem podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jest przedstawienie kopii dyplomów osób wyznaczonych do przeprowadzenia superwizji.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1) cena: 60 % (maksymalnie 60 pkt)
Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena” wg wzoru:

                            cena brutto za wykonanie usługi najniższej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 60%
                               cena brutto za wykonanie usługi badanej oferty

2) Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej 40% (maksymalnie 40 pkt).
Doświadczenie należy opisać w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 i oceniane będzie w następujący sposób:
• od 30 do 60 godzin superwizji – 10 pkt
• od 61 do 90 godzin superwizji – 20 pkt
• od 91 do 120 godzin superwizji – 30 pkt
• 121 i więcej godzin superwizji – 40 pkt.
Realizacja usług będzie potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru/wykonania usługi bez zastrzeżeń, które należy załączyć do oferty. Usługi superwizji wskazane na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będą oceniane w części 4 „Kryteria oceny oferty”.

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w ramach ww. kryteria oceny: 100 pkt.
Wybrana zostanie oferta, która spełnia warunki i otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od dnia podpisania umowy do 14 kwietnia 2021 r. przy uwzględnieniu następujących terminów:
• przedstawienie przez Wykonawcę propozycji harmonogramu spotkań na rok 2019 – do 10 dni od dnia podpisania umowy;
• uwzględnienie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu - do 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego;
• przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramu spotkań w kolejnych kwartach roku 2020 i 2021 - najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem danego kwartału.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2019 r.

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: musiadek@um.warszawa.pl do dnia 13.11.2019 r. do godz. 14.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_superwizja.pdf, file size: 2326.91 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_superwizja.doc, file size: 69 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna.pdf, file size: 583.28 KB)
  Pobierz