Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń ze świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 5 marca 2013 - 16:11, pzygadlo

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń: ze świadczeń rodzinnych (7 h) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (7 h), każde dla 36 osób tj. Naczelników i Kierowników w Wydziałach właściwych dla spraw społecznych


ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.992, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń: ze świadczeń rodzinnych (7 h) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (7 h), każde dla 36 osób tj. Naczelników i Kierowników w Wydziałach właściwych dla spraw społecznych
dla Dzielnic m.st. Warszawy, zakończonych stosownym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w ww. szkoleniach
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Opis przedmiotu
1.1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawnych 

1.2 Sposób realizacji szkolenia
Zakres szkolenia wymagany przez Zamawiającego powinien obejmować:
- omówienie zmian wprowadzonych ustawami: z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012r., poz.1255) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2012r., poz. 1548),
- omówienie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228, z późn. zm.) z uwzględnieniem wpływu zmian związanych
z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: 29 marca 2013 r. i 06 kwietnia 2013 r.
KRYTERIA OCENY OFERT :
1. Cena  - 40 % (maksymalnie 40 pkt)
2. Doświadczenie Wykładowcy (osoby wskazanej do bezpośredniej realizacji zamówienia) w zakresie przeprowadzenie szkoleń dotyczących świadczeń rodzinnych i ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uwzględniających zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw dla grup co najmniej 15 osobowych – 50% (maksymalnie 50 pkt.) 
Liczba przeprowadzonych szkoleń dotyczących świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uwzględniających zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw dla grup co najmniej 15 osobowych Liczba punktów
5 – 15 szkoleń 20 punktów
16 – 20 szkoleń 30 punktów
21 i więcej szkoleń 50 punktów
3. Doświadczenie Wykonawcy dotyczące przeprowadzenie szkoleń z ww. zakresu
dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego – 10% (maksymalnie 10 pkt.).
Za każde wykazane szkolenie z ww. zakresu dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 10 pkt.
INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1.   Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
2.   Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Osoba fizyczna składająca ofertę proszona jest o przedstawienie wraz z ofertą swojego CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób przewidzianych jako bezpośrednich realizatorów zamówienia. Oferta powinna być podpisana.
3.   Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.
4.   Wykonawca zobowiązany jest przygotować materiały szkoleniowe dla uczestników
5.   Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego
6.    Zamawiający zapewnia miejsce szkolenia na terenie m.st. Warszawy
UWAGI:
1. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona
w Biuletynie Informacji Publicznej
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać do dnia 08 marca 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres mmuszynska@um.warszawa.pl. lub faxem na numer
22 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych (ul. Niecała 2, pokój 7). 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 71.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.pdf, file size: 50.18 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr1_formularz_oferty_sr_i_fa_05_03_2013nowy_2.doc, file size: 81.5 KB)
  Pobierz