Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - reedukacja

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 18 października 2018 - 8:59, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Organizacja i przeprowadzenie Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zajęcia powinny być zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego realizację wparcia dla uczestnika/uczestniczki.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1) W ramach realizacji zadania Oferent określi zakres wymaganego do przerobienia na zajęciach materiału indywidualnie dla każdej z osób wskazanej przez Zamawiającego, ponieważ uczestnicy kierowani na zajęcia wyrównujące braki w edukacji są na różnych poziomach wiedzy.

2) Zamawiający na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 35 000,00 zł brutto.

3) Zajęcia wyrównujące braki w edukacji powinny obejmować wsparcie z zakresu: języka polskiego (ok. 1/3 ogólnej liczny godzin) oraz matematyki (ok. 2/3 ogólnej liczny godzin). W zależności od potrzeb możliwe będzie zwiększenie lub zmniejszenie liczby godzin z danego przedmiotu. W razie potrzeby będą udostępniane także inne przedmioty.  

4) Oferent zapewni każdemu uczestnikowi, który zgłosi takie zapotrzebowanie, możliwość połączenia zajęć z 2 przedmiotów.

5) Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w dni robocze (po godzinie 15.00) oraz w soboty w godz.  8.00 – 16.00 (godziny zajęć powinny być każdorazowo uzgadniane z uczestnikiem). Oferent zapewni możliwość indywidualnego przeprowadzenia zajęć dla kilku uczestników równocześnie w tym samym czasie.   

6) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia lokalu umożliwiającego przeprowadzenie zajęć dla co najmniej 2 osób jednocześnie , znajdującego się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

7) Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki na terenie dzielnic Wola i/lub Bielany m.st. Warszawy lub w lokalu Oferenta mieszczącym się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

8) Oferent zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a. nieobecności uczestnika/uczestniczki, 

b. zmianach w harmonogramie zajęć, 

9) W ramach realizacji zadania Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli/reedukatorów) zdolną do przeprowadzenia zajęć wyrównujących braki w edukacji na wymagane przedmioty (Oferent zapewni minimum 1 osobę prowadzącą zajęcia z każdego przedmiotu, przy czym 1 osoba może prowadzić zajęcia tylko z 1 przedmiotu, by umożliwić równoczesną realizację zajęć z kilku przedmiotów). Każda z osób prowadzących zajęcia powinna mieć wykształcenie kierunkowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia w uczeniu danego przedmiotu (np. uczenie  w szkole, udzielanie korepetycji itp.)

10) Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych spotkań dla każdego uczestnika, po zakończeniu każdego miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek. 

11) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Oferent.

12) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 

a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, 

b. Prowadzenia harmonogramów zajęć (miesięcznie dla całej grupy), 

c. Prowadzenia miesięcznych list uczestników z ewidencją odbytych spotkań, 

d. Raportu podsumowującego wykonanie zadania z informacjami o postępach dokonanych przez uczestników), Prowadzona dokumentacja powinna być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania konieczne:  

Przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego 10 godzinnego cyklu zajęć reedukacyjnych dla min. 1 osoby w zakresie objętym zamówieniem ( Tabela nr 1),

Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

Liczba godzin zajęć reedukacyjnych – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent oferujący realizacje największej liczby godzin zajęć za kwotę, którą dysponuje Zamawiający ( 35 000,00 zł brutto) ;

Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ( ponad wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) – 40% (10 pkt za zrealizowane co najmniej 10 godzinnego cyklu zajęć reedukacyjnych dla min. 1 osoby w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt). Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru. (Tabela nr 1)

Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające na prawidłowe wykonanie zadania)  – 10% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (caoachów, trenerów,reedukatorów), itp., nie więcej jednak niż 10 pkt). 

Posiadane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 10 % (5 pkt za każdy dokumenty potwierdzający wykonanie zadania załączony do oferty, nie więcej jednak niż 10 pkt). ( Tabela nr 1)

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 

 

1) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 25 października 2018 r. 

3) Plik stanowiący załącznik do e-maila ( oferta z załącznikami ) nie może przekraczać 10 MB.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

4) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

6) Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

7) Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

9) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe-reedukacja.pdf, file size: 314.61 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 1669.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.docx, file size: 92.52 KB)
  Pobierz