Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe: REKRUTACJA I SZKOLENIA KANDYDATÓW NA DZIENNYCH OPIEKUNÓW W ŻŁOBKACH

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 26 lutego 2018 - 10:39, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na: 1) pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów w żłobkach publicznych; 2) organizowaniu spotkań informacyjnych z potencjalnymi kandydatami na dziennych opiekunów w żłobkach publicznych; 3) zawieraniu umów o świadczenie usług szkoleniowych z kandydatami; 4) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dla kandydatów na opiekunów w żłobku; 5) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń na wolontariuszy.


1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.

Kod CPV 79600000-0 Usługi rekrutacyjne

Usługa powinna polegać na:

1)      pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów w żłobkach publicznych;

2)  organizowaniu spotkań informacyjnych z potencjalnymi kandydatami na dziennych opiekunów w żłobkach publicznych  celem przedstawienia charakteru wykonywanej pracy dziennego opiekuna;

3      zawieraniu umów o świadczenie usług szkoleniowych z kandydatami, w których zostaną zobowiązani do zwrotu kosztów za szkolenie w przypadkach, określonych w pkt 4  poniżej;

4)     organizowaniu i przeprowadzaniu 280-godzinnych szkoleń (200 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godzin zajęć praktycznych) - dla kandydatów na opiekunów w żłobku - zakończonych egzaminem sprawdzającym, dających kwalifikacje do sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia  w charakterze opiekuna w żłobku lub dziennego opiekuna. Program szkoleń powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna; programy szkoleń muszą być zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej; każde szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy jako opiekun dzienny/opiekun w żłobku. Przewidywana liczba osób do przeszkolenia - 12;

5)   organizowaniu i przeprowadzaniu 40-godzinnych szkoleń na wolontariuszy, zakończonych egzaminem sprawdzającym, dających kwalifikacje do sprawowania  opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia w charakterze wolontariusza, programy szkoleń powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna; programy szkoleń muszą być zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej; każde szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia. Przewidywana liczba osób do przeszkolenia – 40.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1)    Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

2)    Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

3)   Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkoleń do 30 listopada 2018 r.

4)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

5)    Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

6)    Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

7)   Wykonawca zobowiązany będzie do informowania  Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a.       nieobecności uczestnika/uczestniczki,

b.       zmianach w harmonogramie zajęć,

8)   W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

9)  W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie.

10)  Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

11)  Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

12)   Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

13)  Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki.

14)   Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

15)   Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

16)   W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a.       Prowadzenia list obecności na zajęciach.

b.       Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych

c.        Protokół egzaminacyjny.

17)  Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

18) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.

19) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

20)   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

21)   Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.

22)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.

23)  Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne:

a.)     Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

b.)     Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),

c.)      Zakończenie szkolenia do 30 listopada 2018 r. (oświadczenie).

d.)     Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie (oświadczenie). 

e.)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie).   

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

a)       Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

b)       Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia lub rozpoczęcia pozyskiwania kandydatów nie dłużej niż do 30 listopada 2018 r.

1)       Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)       Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)       Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie azacheja@um.warszawa.pl do 05.03.2018 r. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB). 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)     W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2)   Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3)   Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)      Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

5)     Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

6)     W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

7)    Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonica284e18022011300.pdf, file size: 2727.56 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 16.58 KB)
  Pobierz