Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - szkolenia opiekunów w żłobkach

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 21 marca 2019 - 9:50, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA : 

 

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.

Kod CPV 79600000-0 Usługi rekrutacyjne

 

Usługa powinna polegać na:

1) pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na opiekunów w żłobkach publicznych/dziennych opiekunów;

2) organizowaniu spotkań informacyjnych z potencjalnymi kandydatami na opiekunów w żłobkach publicznych /dziennych opiekunów celem przedstawienia charakteru wykonywanej pracy opiekuna w żłobku/dziennego opiekuna;

3) zawieraniu umów o świadczenie usług szkoleniowych z kandydatami, w których zostaną zobowiązani do zwrotu kosztów za szkolenie w przypadkach, określonych w pkt 4  poniżej; 

4) organizowaniu i przeprowadzaniu 280-godzinnych szkoleń (200 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godzin zajęć praktycznych) - dla kandydatów na opiekunów w żłobku/dziennych opiekunów - zakończonych egzaminem sprawdzającym, dających kwalifikacje do sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia w charakterze opiekuna w żłobku lub dziennego opiekuna. Program szkoleń powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna; programy szkoleń muszą być zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej; każde szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy jako opiekun dzienny/opiekun w żłobku. Przewidywana liczba osób do przeszkolenia –nie mniej niż 27; 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

2) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

3) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkoleń do 30 listopada 2019 r.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

5) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

6) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

7) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania  Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a. nieobecności uczestnika/uczestniczki, 

b. zmianach w harmonogramie zajęć, 

8) W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

9) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie.

10) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca. 

11) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

12) Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

13) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki.

14) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

15) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

16) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 

a. Prowadzenia list obecności na zajęciach. 

b. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych 

c. Protokół egzaminacyjny.

17) Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

18) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.

19) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

20) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie. 

21) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia. 

22) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.

23) Wykonawca winien działać zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 oraz  z 2018 poz. 138, 1000 i 723), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z w/w ustawami                         o ochronie danych osobowych.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania konieczne: 

a.) Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

b.) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),

c.) Zakończenie szkolenia do 30 listopada 2019 r. (oświadczenie).

d.) Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie (oświadczenie).

e.) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

f.) Oferent spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 oraz  z 2018 poz. 138, 1000 i 723), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669) (oświadczenie).

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

a) Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

b) Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt). Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia lub rozpoczęcia pozyskiwania kandydatów nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r.

 

1) Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie azacheja@um.warszawa.pl do 26.03.19 r. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem..

c. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

d. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

e. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

f. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu  art.  1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

g. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

h. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 4019.27 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał. nr 1 Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.docx, file size: 22.09 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz