Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe w zakresie druku plakatu informacyjnego 30.11.2016 godz.13:25

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 30 listopada 2016 - 12:34, agryszka

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest druk plakatu informacyjnego dotyczącego funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Warszawie (według projektu graficznego zamawiającego).

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje druk plakatu.
1.2 Parametry plakatu:
Format: B1 (680 x 980 mm)
Papier: 170 g kreda mat
Kolor:  pełnokolorowy 4+0
Druk: jednostronny
Nakład: 80 szt

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt plakatu.
2.2 Wykonawca dostarczy plakaty do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2 pok. 104

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%
 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 19.12.2016 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ajazwinska@um.warszawa.pl ,  tel. 22 443-14-61, do dnia 2.12.2016 r. do godz. 15.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016 r.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Załacznik 1 - Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_30112016.pdf, file size: 521.81 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 2- formularz ofertowy
  (plik: 2._formularz_ofertowy_30112016.docx, file size: 15.95 KB)
  Pobierz