Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usługi cateringowej w Ełku

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 18 stycznia 2017 - 15:15, dnowinska

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi cateringowej w Ełku dla 30 uczestników spotkania informacyjno-sieciującego, dla środowiska pomocy społecznej oraz NGO w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1.1 Podczas spotkania Wykonawca zapewni serwis kawowy oraz lunch

a) w ramach serwisu kawowego Wykonawca zapewni:
- napoje gorące:
• herbata czarna, zielona i owocowa, – bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników
w trakcie spotkania,
• kawa - bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników w trakcie spotkania,

napoje zimne:
• woda gazowana i niegazowana - bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników w trakcie
spotkania,

dodatki: cukier, cytryna, mleko do kawy - bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników
w trakcie spotkania,

b) w ramach lunchu Wykonawca zapewni w formie stołu szwedzkiego:
• zupa 250 ml na osobę,
• danie główne 450 g na osobę do wyboru: danie mięsne/ danie bezmięsne,
• deser: ciastka deserowe 80 g na osobę (3 rodzaje)

Serwis kawowy oraz lunch będzie serwowany w wydzielonym dla uczestników miejscu w pobliżu
sali na stołach do obsługi cateringowej.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Miejscem świadczenia usługi będzie Ełk ul. Małeckich 3, lok. 35,
2.2. Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp do bieżącej wody, prądu,
2.4. Wykonawca zapewni stoły do obsługi cateringowej,
2.5. Wykonawca zapewni serwis (porcelanowy lub szklany), sztućce, obrusy materiałowe,
2.6. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską,
2.7. Wykonawca zapewni transport własny i uprzątnięcie sprzętu cateringowego po serwowanym posiłku.
2.8 Wykonawca złoży wraz z ofertą propozycję menu.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (nie dotyczy):

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1. Cena: 70 % (70 pkt.); Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru
Cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------x 70%
Cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty
4.2. Aspekt społeczny: 30% (30 pkt.) – zaangażowanie bezpośrednio do realizacji przedmiotu zamówienia jednej osoby, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem zamówienia, do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zaangażowanie osoby do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 lutego 2017 r. w godz. 10.00 – 16.00
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1; Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz propozycje menu
2. Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mmuszynska@um.warszawa.pl do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 15.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie
z zamówieniem.
c. Treść zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
m.st. Warszawy.
d. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. 1.

  (plik: skonicac28417011815490.pdf, file size: 892.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1.docx, file size: 37.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: oswiadczenie_-_zalacznik_nr_2.docx, file size: 37.47 KB)
  Pobierz