Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe ws. osoby do wsparcia działań informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 stycznia 2015 - 15:57, msadurska

Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.
Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do zakresu obowiązków w szczególności należeć będzie:
Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za rozwój działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku seniora w społeczeństwie, poprzez:
- selekcjonowanie, redagowanie i dystrybucja informacji za pośrednictwem newslettera (1 x tydzień) oraz biuletynu informacyjnego (1 x miesiąc),
- opracowanie i tworzenie bazy odbiorców działań informacyjno-promocyjnych,
- aktywne uczestnictwo w prowadzeniu i rozwoju strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, oraz portalu społecznościowego FB Warszawa Przyjazna Seniorom,
- współorganizacja i udział w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych,
- udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta dla seniorów,
- opracowanie założeń i wdrożenie konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom,
- opracowanie koncepcji funkcjonowania i współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami włączającymi się do Warszawskiej Karty Seniora,
- uruchomienie i rozwój platformy internetowej dla wolontariuszy,
- nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
- identyfikację i wsparcie dla liderów aktywności społecznej wśród seniorów,
- poruszanie problematyki seniorskiej w przestrzeni publicznej, w tym eksponowanie więzi międzypokoleniowych, promowania aktywności i pozytywnego obrazu starzenia
- monitoring i przygotowanie półrocznych raportów z realizacji działań Miasta na rzecz seniorów,  
- współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania minimalne:
• umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
• znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

Wymagania oczekiwane:
• wyższe wykształcenie,
• doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
• doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych,
• doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• wiedza z zakresu usług i oferty dla osób starszych świadczonych przez różne podmioty,
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
• sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
- doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny,
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 30% wartości oceny,
- doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 18 grudnia 2015 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 22 stycznia 2015 r. do  godz. 16.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową .
b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c. Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
d. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie
  (plik: zapytanie.pdf, file size: 1166.52 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zalacznik.doc, file size: 56.5 KB)
  Pobierz