Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe ws. osoby do wsparcia działań informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 stycznia 2016 - 10:51, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu obowiązków w szczególności należeć będzie:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za rozwój działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku seniora w społeczeństwie, poprzez:

-   selekcjonowanie, redagowanie i dystrybucja informacji za pośrednictwem newslettera (1 x tydzień),

-   pisanie artykułów do biuletynu informacyjnego dla seniorów,

-   rozbudowę bazy odbiorców działań informacyjno-promocyjnych,

-   prowadzenie i rozwój strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, oraz portalu społecznościowego FB Warszawa Przyjazna Seniorom,

-   współorganizację i udział w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych,

-   udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta dla seniorów,

-   opracowanie założeń i wdrożenie konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom,

-   opracowanie koncepcji funkcjonowania i współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami włączającymi się do Warszawskiej Karty Seniora,

-   nadzór nad funkcjonowaniem platformy internetowej dla wolontariuszy www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl,

-   nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,

-   współpracę z liderami aktywności społecznej wśród seniorów,

-   poruszanie problematyki seniorskiej w przestrzeni publicznej, w tym eksponowanie więzi międzypokoleniowych, promowanie aktywności i pozytywnego obrazu starości,

-   przygotowanie informacji, raportów z realizacji działań Miasta na rzecz seniorów,

-   koordynację monitoringu działań Programu Warszawa Przyjazna Seniorom   

-   współpracę z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

 

Wymagania oczekiwane:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla osób starszych świadczonych przez różne podmioty,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-   doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny,

-   wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 30% wartości oceny,

-   doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 20% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 10% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 16 grudnia 2016 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 11 stycznia 2016 r. do  godz. 16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_spec.ds_informacji.pdf, file size: 1211 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 56.5 KB)
  Pobierz