Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe ws. projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 stycznia 2015 - 15:43, msadurska

Zaangażowanie osoby do wdrożenia projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zaangażowanie osoby do wdrożenia projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.
Projekt Warszawski e-senior wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakres zadań:
Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie i wdrożenie koncepcji modelu działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Model ten oparty jest na zaproponowaniu seniorom oferty:
• stacjonarnych zajęć grupowych – szkolenia z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu,
• spotkań tematycznych i doradztwa indywidualnego udzielanych przez Animatorów Integracji Cyfrowej oraz doradców w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora;
• kursów e-learningowych na platformie http://esenior.um.warszawa.pl;
• kształcenia w grupie seniorów Animatorów Integracji Cyfrowej,
• miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Do realizacji zadań należeć będzie:
- opracowanie szczegółowych zasad, kryteriów i procedur uczestnictwa bezpośrednich odbiorców projektu (seniorzy) oraz wykonawców działań w projekcie (instytucje i podmioty miejskie, organizacje pozarządowe, uczelnia wyższa, wolontariusze),
- koordynacja i monitorowanie rekrutacji i uczestnictwa seniorów w projekcie,
- koordynacja i monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów z m.st. Warszawę,
- koordynacja rekrutacji i obsługa wolontariuszy (Animatorów Integracji Cyfrowej) w projekcie, w tym organizacja czasu i miejsc pracy Animatorów Integracji Cyfrowej,
- współpraca z uczelnią wyższą oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania i rozwoju platformy e-learningowej, w tym koordynacja zakładania kont i obsługi użytkowników kursów,
- inicjowanie i koordynacja działań włączających seniorów do grupy Animatorów Integracji Cyfrowej,
- realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. prowadzenie strony internetowej, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),
- współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju projektu,
- przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu,
- prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków,
- opracowanie monitoringu i sprawozdawczości oraz przygotowanie miesięcznych raportów z realizacji projektu,
- współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania minimalne:
• doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów społecznych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
• znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

Wymagania oczekiwane:
• wyższe wykształcenie,
• doświadczenie w rekrutacji uczestników projektów społecznych,
• doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• wiedza z zakresu nowych technologii,
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
• sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
- doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 30% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny,
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 18 grudnia 2015 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 22 stycznia 2015 r. do  godz. 16.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową .
b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c. Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
d. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie
  (plik: zapytanie.pdf, file size: 1239.57 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zalacznik.doc, file size: 56.5 KB)
  Pobierz