Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe ws. zaangażowania osoby do wsparcia merytorycznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 lutego 2015 - 15:44, dnowinska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zaangażowanie osoby do wsparcia merytorycznego i administrowania treścią portalu lub/i aplikacji na urządzenia mobilne dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej na terenie m.st. Warszawy osobom z niepełnosprawnościami.


2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do zakresu obowiązków w szczególności należeć będzie:
1. wsparcie merytoryczne w przygotowaniu treści i założeń portalu i/lub aplikacji na urządzenia mobilne dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej na terenie m.st. Warszawy osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie narządu ruchu,
2. współpraca z podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie produktu wymienionego w pkt. 1,
3. nadzór, monitorowanie i moderowanie, we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego i wskazanych przez niego podmiotów treści i funkcjonalności produktu wymienionego w punkcie 1,
4. współpraca z jednostkami miejskimi oraz podmiotami zewnętrznymi przy realizacji zakresu obowiązków wskazanych w pkt. 1, 2 i 3.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wymagania minimalne:
• wykształcenie minimum średnie,
• minimum półroczne doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami administracji publicznej

Wymagania oczekiwane:
• dobra znajomość problematyki barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie narządu ruchu, korzystanie z przestrzeni i usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terenu m. st. Warszawy,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• dyspozycyjność,
• doświadczenie w współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• wiedza z zakresu nowych technologii,
• znajomość mediów społecznościowych,
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
• sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Cena: 50 %
Rozmowa kwalifikacyjna: 50 %
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 31 sierpnia 2015 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy: złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
ext.dnowinska@um.warszawa.pl do dnia 09.02.2015 r. do godz. 9:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
f. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
g. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
h. Dokładny harmonogram współpracy zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.
i. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

8. UWAGI: nie dotyczy

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie.pdf, file size: 714.22 KB)
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc, file size: 42 KB)
    Pobierz