Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe- wycena zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 czerwca 2018 - 14:41, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu wyceny zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wchodzących w skład mienia m.st. Warszawy, zakupionych w ramach projektów pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” oraz „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

2.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

• Wycena zostanie wykonana na podstawie obiektywnych, dostępnych cen rynkowych używanego sprzętu;
• Wycena zostanie wykonana na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego (Faktura zakupu);
• Wycena zostanie wykonana bez przeprowadzenia fizycznego badania poszczególnych egzemplarzy sprzętu komputerowego;
• Wycena dotyczyć będzie poszczególnych zestawów komputerowych:

Zestaw A (Standardowy.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
Zestaw B (Standardowy.„Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
Zestaw C (Słabowidzący. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
Zestaw D (Niewidomy. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- dokonali minimum 3 wycen sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania w przeciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie (tabela nr 1 w Formularzu Ofertowym).

4.KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena brutto: 100% (maksymalnie 100 punktów, przy czym 100 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę).

5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 14 dni od dnia podpisania umowy.

6.TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta musi zawierać:
-formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
-dokumenty potwierdzające dokonanie wyceny oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ewrzosek@um.warszawa.pl do dnia 06.07.2018 r. do godz 12.00;
- plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB.

7.INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e.Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
f.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
g.Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego), czego potwierdzeniem będzie podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartego w formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

8. UWAGI

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1351.51 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: 2._zalacznik_nr_1_formularz_zapytania_ofertowego.docx, file size: 19.3 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: 4._zalacznik_nr_2_zestaw_a.doc, file size: 48 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: 5._zalacznik_nr_3_zestaw_b.doc, file size: 40 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: 6._zalacznik_nr_4_zestaw_c.doc, file size: 44.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5
  (plik: 7._zalacnzik_nr_5_zestaw_d.doc, file size: 46 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 6
  (plik: 8._zalacznik_nr_6_rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.docx, file size: 92.85 KB)
  Pobierz