Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe "Zaangażowanie osoby do koordynacji ogólnomiejskich projektów wsparcia seniorów..."

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 stycznia 2020 - 14:15, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Zaangażowanie osoby do koordynacji ogólnomiejskich projektów wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Zaangażowanie społeczne i obywatelskie seniorów wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.1 Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania i C.T. 3.2 Poprawa efektywności instytucjonalnych form wsparcia seniorów  .

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za koordynację projektów wspierających seniorów w środowisku lokalnym:

 • w formie dziennych domów wsparcia, 
 • usług w miejscu zamieszkania, 
 • wsparcia opiekunów nieformalnych.   

Do realizacji zadań należeć będzie: 

diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie wsparcia w lokalnym środowisku i miejscu zamieszkania

nadzór i współpraca  przy funkcjonowaniu platformy internetowej dla wolontariuszy www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl

inicjowanie i rozwijanie zadań i projektów zmierzających do rozbudowy bazy miejsc wsparcia dziennego seniorów,

nadzór i współpraca przy realizacji projektów wspierających seniorów w miejscu zamieszkania, np. Złota Rączka, Wsparcie opiekunów nieformalnych, Recepta na Życie

realizacja działań informacyjno-promocyjnych o działaniach z obszaru wspierania seniorów w miejscu zamieszkania 

współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju form wsparcia w miejscu zamieszkania, 

współpraca z Warszawską Radą Seniorów oraz radami seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy w zakresie realizowanych zadań, 

prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych obowiązków, 

opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji zadań,

współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1): 

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

I etap 

Weryfikacja formalna potwierdzająca komplet dokumentów w ofercie (formularz ofertowy, CV, list motywacyjny) oraz spełnianie warunków przystąpienia do  zapytania ofertowego (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1).

II etap 

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

- doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 projektach społecznych – 20 pkt., realizacja 3 i większej liczbie projektów społecznych – 30 pkt),

- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 % wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 10 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 20 pkt.).

- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 18 grudnia 2020 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny. 

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mborys@um.warszawa.pl do dnia 14 stycznia 2020 r. do  godz. 16:00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 

o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy 

i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1273.97 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_zaangazowanie_spoleczne_2020.doc, file size: 95 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_-_zgoda.docx, file size: 97.78 KB)
  Pobierz