Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofetowe dot. wykonania usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych podczas wyborów parlamentarnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 października 2015 - 8:17, psliwowski

.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w zakresie gotowości świadczenia usług specjalistycznych usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.      Usługa dotyczy przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową wyrażających chęć uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w dniu 25 października 2015 r.  w godzinach od 6.00 do 22.00.

2.        Usługa obejmuje przewiezienie osób z niepełnosprawnością ruchową do lokalu wyborczego z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) i odwiezienie z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.

3.        Kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika, korzystający nie ponosi odpłatności za kurs.

4.        Przewóz osób z niepełnosprawnością odbywa się  w systemie „od drzwi do drzwi” tzn. Wykonawca zapewnia korzystającemu z przewozu pomoc w wydostaniu się z mieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i dotarciu do lokalu wyborczego oraz pomoc w wydostaniu się z lokalu wyborczego i w dostaniu się do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca).

5.        Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą; przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

6.        Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną do dnia 24 października 2015 r. do godz. 16.00.

7.        Załogę samochodów, służących do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, stanowi kierowca oraz przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy asystent.  

8.        Dopuszcza się możliwość łączenia kursów dla Korzystających zabieranych z miejsc  
blisko położonych.

9.        Specjalistyczny pojazd powinien mieć możliwość jednoczesnego przewożenia co najmniej 2 (dwóch) osób z niepełnosprawnością na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych.

10.    Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 lekkimi składanymi wózkami inwalidzkimi przeznaczonymi dla osób korzystających z usługi, które nie posiadają własnych wózków  inwalidzkich.  

11.    Wykonawca posiada własną dyspozytornię zapewniającą łączność z pojazdami realizującymi usługę.

12.    Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

13.    Wykonawca będzie  posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za warunek przystąpienia do zapytania ofertowego uznaje się posiadanie przez Wykonawcę:
1) co najmniej 8 pojazdów nie starszych niż 6 lat licząc od daty produkcji pojazdu:

         a) wyposażonych w rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą    
         niepełnosprawną do samochodu, 

         b) wyposażonych w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób z  
          niepełnosprawnością,    
         c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których minimalna pojemność   
         ładunkowa powinna wynosić 4,5 m3,

        d) posiadających ważną homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób  
         poruszających się na wózkach inwalidzkich lub ważny wpis w dowodzie rejestracyjnym
         informujący, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością,
         w  tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

2) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.).

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

inne: 0%

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Usługa będzie realizowana podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.

 

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)   Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania  
      ofertowego wraz z załączonymi kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów,
      o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 zapytania,

b)      Ofertę (podpisany skan oferty wraz z załącznikami) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: psliwowski@um.warszawa.pl  do  dnia  15.10.2015r. do  godz. 12.00.

  

1.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.       Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.      Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.      Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby kursów wykonanych
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz stawki brutto za kurs, o której mowa
w Formularzu oferty Wykonawcy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie
  (plik: zapytanie.pdf, file size: 121.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania
  (plik: zalacznik_do_zapytania.pdf, file size: 45.72 KB)
  Pobierz