Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanuie ofertowe na przeprowadzenie kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 19 sierpnia 2013 - 15:42, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Warszawskie inspiracje do pracy”.


 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na: przeprowadzeniu kursu/szkolenia: Spawanie metodą MAG (135) oraz odnowienie uprawnień dla metod: łukowej (111), acetylenowo-tlenowej (311) i TIG (141) dla jednego uczestnika  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy, w zakresie obejmującym opanowanie umiejętności spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych, spawania elektrodą wolframową w osłonie argonu, spawania łukowego elektrodą otuloną oraz spawania acetylenowo - tlenowego czołowych blach (gazowe).

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 100 godzin.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podczas kursu wszelkich narzędzi, materiałów oraz środków niezbędnych do przeprowadzenia kursu/szkolenia.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestnika kierowanego na szkolenie Zamawiający wykona je na własny koszt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

Kurs/szkolenie powinien być przeprowadzony na terenie Warszawy i okolic i odbywać się w dni robocze.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.       Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).

2.       Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

3.       Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale, w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2)      Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2),

3)      Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4)      Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5)       Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6)      Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczbę pkt w kryterium)/badana cena.

 1. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

-        przeprowadzenie co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        przeprowadzenie co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        przeprowadzenie co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna liczba punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

 

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium, tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu pt. „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Oferty należy przesłać do dnia 23.08.2013 r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu)
- pocztą elektroniczną na adres pszczesna@um.warszawa.pl  lub

- faxem na numer 22 443 14 42 albo

- złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1977.47 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zal_nr_1-5.doc, file size: 152.5 KB)
  Pobierz