Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zaspytanie ofertowe dot. zaprojektowania, wykonania i zamontowania 14 tablic pamiątkowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 13 marca 2017 - 9:51, agryszka

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 14 tablic pamiątkowych w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”.


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
1.1 Przedmiot Zamówienia:  Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 14 tablic pamiątkowych, stanowiących oznakowanie domów pomocy społecznej – jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
1.2 Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
1.2.1 Wykonanie projektu tablic pamiątkowych:
Projekt zostanie przygotowany wg wskazówek Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi tablic pamiątkowych zawartymi w następujących dokumentach:
a) Regulacje na temat wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Załącznik 4 – Wymogi dotyczące Informacji i Promocji;
b) Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz Wymogi dotyczące informacji
i promocji;
c) Wzory tablic pamiątkowych.
Ww. dokumenty znajdują się na stronach internetowych: https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/wez-udzial-w-promocji-funduszy/zasady-promocji/

1.2.2 Wykonanie 14 tablic pamiątkowych:
a) Wykonawca wykona  tablice pamiątkowe wg przygotowanego wcześniej i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu;
b) parametry techniczne tablic:
 wymiary: 300 x 200 x 2 mm;
 wykonane z posrebrzanego, anodowanego aluminium o grubości 2 mm;
 druk w trzech kolorach: ciemnoniebieski: PMS C 187, czerwony: PMS C 647, czarny: w 70%;
c) lakierowanie w temperaturze 80° na powierzchni i na krawędziach;
d) otwory do mocowania muszą być wykonane przed lakierowaniem;
e) nadruk wykonany w technice zapewniającej trwałość i odporność na promieniowanie UV
i warunki atmosferyczne;
f)  treść oraz logotypy umieszczone na tablicach powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny.
1.2.3  Montaż tablic pamiątkowych:
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tablic pod adresy wskazane przez Zamawiającego (14 Domów Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy) oraz ich zewnętrznego montażu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (dokładne miejsce montażu oraz termin);
b) Elementy mocujące (śruby, wkręty itp.) muszą zostać zamaskowane w sposób estetyczny;
c) Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na tablice pamiątkowe, liczonej od dnia odbioru protokolarnego tablic.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej materiały, które będą stanowiły grafikę nadruku na tablicach pamiątkowych.
2.2 Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów stanowiących grafikę nadruku  tablic, przekaże Zamawiającemu projekt  graficzny do akceptacji.
2.3 Wykonawca przystąpi do produkcji 1 tablicy dopiero po uzyskaniu akceptacji projektu przez Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną.
2.4 Przygotowaną 1 szt. tablicy, według projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
2.5 Wykonawca przystąpi do produkcji pozostałych 13 tablic dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pierwszej próbnej tablicy.
2.6 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tablic pod adresy wskazane przez Zamawiającego oraz do ich montażu.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 usługi, które polegały na zaprojektowaniu, wykonaniu i zamontowaniu co najmniej jednej tablicy informacyjnej/pamiątkowej dotyczącej projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu EOG, Funduszy Norweskich lub innych środków zewnętrznych.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
4.1 Cena: 60 pkt (waga: 60 %)
4.2 Gwarancja – 40 pkt (waga 40%).
a) 10 pkt za udzielenie 3 - letniej gwarancji;
b) 20 pkt za udzielenie 4 - letniej gwarancji;
c) 40 pkt za udzielenie 5 – letniej gwarancji.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania Umowy do 21.04.2017 r., w tym:
a) Wykonanie projektu tablic pamiątkowych, o których mowa w pkt. 1.2.1 w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
b) Wykonanie oraz montaż 14 tablic, o których mowa w pkt. 1.2.2 i pkt. 1.2.3 w terminie
do 21.04.2017 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
6.2 Formularz ofertowy należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: bborawska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-02-37, do dnia 20.03.2017r. do godz. 9.00.
6.3 Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje/protokół odbioru oraz zdjęcie zamontowanych tablic wskazanych na spełnienie warunku) potwierdzające, że usługi wykazane w Formularzu ofertowym, na spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, zostały wykonane należycie.
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.
7.2 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.3 Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.4 Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
7.5 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.
7.6 Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w przypadku braku otrzymania w ramach postępowania co najmniej dwóch ważnych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_13032017.pdf, file size: 1404.71 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zapytania ofertowego (załącznik nr 1)
  (plik: zal._nr_1_formularz_oferty_13032017.doc, file size: 390 KB)
  Pobierz