Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 25 kwietnia 2013 - 13:50, ejozwiak

Zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny i atrakcyjny sposób, zgodnie z założeniem Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 w zakresie realizacji Priorytetu I, Celu 3 - dotyczącego otwarcia przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej.


Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu powszechnych
działań
edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny i atrakcyjny sposób wynika bezpośrednio
z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.

Dokument określa priorytety i działania m.st. Warszawy na lata 2010-2020 w zakresie wsparcia rodzin i tworzenia im warunków do rozwoju. Program Rodzina został opracowany przez Urząd m. st. Warszawy we współpracy ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi zrzeszeniami, jak na przykład Kluby Mam, pracownikami pomocy społecznej. Priorytety zawarte w programie, czyli tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny, niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin, są i będą kontynuowane poprzez różnorodne działania. Między innymi jest to otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny oraz wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny.

 

1. Usługa objęta zamówieniem obejmuje przedstawienie propozycji działań, zorganizowanie
i przeprowadzenie jednego wydarzenia/imprezy, w co najmniej 5 dzielnicach Warszawy w tym samym czasie.

2.  Adresatami działania będą warszawskie rodziny z dziećmi.

3. Zaproponowane działania powinny mieć charakter powszechny, integracyjny, wspierający rodziny z dziećmi w szczególności w oparciu o działania Warszawskich Klubów dla Rodzin.

4. Forma przedstawionych działań powinna być różnorodna, umożliwiająca rodzinom aktywny
 wypoczynek.

5.  Zorganizowanie i przeprowadzenie ww. działania powinno realizować m.in. następujące cele:

- kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie warszawskich rodzin z dziećmi,

- promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodzin z dziećmi,

- promowanie zabaw edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci,

- promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Zamawiający powinien zagwarantować optymalne warunki przeprowadzenia wydarzenia, powinien spełniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i jakości.

 

 

Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 31 października 2013 roku.

 

Kryterium oceny ofert
– cena 50% (maksymalnie 60 pkt)
- dzielnice Warszawy na terenie których  odbędzie się wydarzenie wraz z liczbą punktów w danej dzielnicy 30%

- doświadczenie wykonawcy w organizowaniu podobnych wydarzeń 20 %

 

Inne istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy


Uwagi:

1. Oferta powinna obejmować przygotowanie koncepcji  spójnej na  płaszczyźnie organizacyjnej i merytorycznej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań  edukacyjno – integracyjnych na rzecz rodziny, zawierająca m.in. następujące elementy:

- opis wydarzenia/imprezy,

- opis przestrzeni publicznej, w jakiej odbędzie się wydarzenie/impreza,

- opis zasobów kadrowych przewidzianych przy realizacji zadania,

- dotychczasowe doświadczenie wykonawcy,

- cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.

 

2. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ofertę prosimy przesłać:

faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ejozwiak@um.warszawa.pl do dnia 10 maja 2013 r.

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe_ii.pdf, file size: 71.58 KB)
    Pobierz