Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodzin zastępczych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 listopada 2018 - 16:08, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodzin zastępczych.


 

1. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodzin zastępczych.

 

2. 

  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1)    Usługa będąca przedmiotem zamówienia skierowana będzie do osób prowadzących warszawskie rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka oraz do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

2)      

W ramach usługi wykonawca przeprowadzi:

a)    

80 godzin specjalistycznych konsultacji indywidualnych dla opiekunów zastępczych; 

b)    

20 godzin specjalistycznych konsultacji indywidualnych dla dzieci;

c)    

Jedno 5-godzinne integracyjne spotkanie grupowe dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, o charakterze świątecznym, zawierające elementy psychoedukacji;

d)    

25 godzin usług wolontariackich w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

3)   

Wykonawca do realizacji usługi zapewni zespół doświadczonych specjalistów (w szczególności: psychologów, psychologów dziecięcych, terapeutów, logopedów, prawników) oraz zespół przeszkolonych wolontariuszy znających specyfikę rodzinnej pieczy zastępczej.

4)     Wykonawca usługę zrealizuje w lokalu zapewniającym odpowiedni komfort, w którym zapewni przyjazne dla dzieci i odpowiednio wyposażone pokoje dedykowane indywidualnej i grupowej pracy ze specjalistami oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

5)      Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie zobowiązany do współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie niezbędnym do rekrutacji odbiorców usługi.

 

3.       

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1)      

Doświadczenie       

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji działań wspierających rodzinną pieczę zastępczą.

Doświadczenie będzie potwierdzone przez oferenta stosownym oświadczeniem załączonym do oferty oraz weryfikowane na podstawie:

a)      

wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji, i/lub

b)      

statutu, i/lub

c)       

sprawozdań merytorycznych opublikowanych na stronie internetowej oferenta.

2)      

Potencjał osobowy  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zespołem doświadczonych specjalistów (w szczególności: specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną, psychologów, psychologów dziecięcych, logopedów, prawników) oraz zespołem przeszkolonych wolontariuszy znających specyfikę rodzinnej pieczy zastępczej, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem załączonym do oferty.


4.    

KRYTERIA OCENY  OFERTY

Oferta spełniająca warunki określone w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, będzie podlegała ocenie wg poniższych kryteriów:

a)     60% (max. 60 pkt.) – cena za realizację przedmiotu zamówienia;

b)   30% (max. 30 pkt.)  - doświadczenie w organizowaniu zajęć grupowych dla dzieci o charakterze integracyjnym, artystycznym, psychoedukacyjnym, rozwojowym w okresie ostatnich pięciu lat przedupływem terminu składania ofert (Tabela nr 1: 10 pkt za każdy dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie zadania załączony do oferty, nie więcej jednak niż 30 pkt);

c)     

10% (max. 10 pkt) - doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków m.st. Warszawy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (Tabela nr 2: 5 pkt za każdy dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie zadania załączony do oferty, nie więcej jednak niż 10 pkt).


5.   TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  nie później niż do 27 grudnia 2018 r.

 

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2)      

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Kamila Parnicka, kparnicka@um.warszawa.pl do dnia 3 grudnia 2018 r.

3)      

Plik stanowiący załącznik do wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB.

 

7.     

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)      W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

2)      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

4)      Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

5)      Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

6)     

Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

7)      Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

8)      

Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

9)      W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_30_11_2018.pdf, file size: 180.69 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_1_form_ofertowy.docx, file size: 17.87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula RODO
  (plik: zalacznik_2_klauzula_rodo.docx, file size: 94.46 KB)
  Pobierz