Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Projekt "Opiekuńcza Warszawa"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 lutego 2020 - 14:28, msadurska

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” i Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opiekuńcza Warszawa”.

Zestawienie znaków dla RPO WM 2014-2020 EFS
fot. Zestawienie znaków dla RPO WM 2014-2020 EFS

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 3 695 419,78 zł
Wkład własny: 259 560,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 435 859,78 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"
Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Cel główny projektu:
Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Grupa docelowa:
Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:
• potwierdzony fakt bycia osobą niesamodzielną, wymagającą wsparcia – na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
• mieszkają na terenie m.st. Warszawy.

Kryteria premiujące punktowane:
• kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt,
• samotne zamieszkanie - 30 pkt,
• osoby korzystające z PO PŻ - 20 pkt.

Główne działania w projekcie:
• szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników projektu,
• usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,
• wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,
• usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Opiekuńcza Warszawa”.
Dokumenty do Projektu można składać od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r

Kontakt z biurem projektu:
Małgorzata Zakrzewska – koordynator projektu
tel. 22 277 49 87
e-mail: malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl

Załączniki

 1. 1.
  Regulamin
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa.pdf, file size: 865.17 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: 01_formularz_zgloszeniowy.pdf, file size: 874.13 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja o projekcie
  (plik: 09_informacja_o_projekcie.pdf, file size: 741.02 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna - aktualna
  (plik: 01a_klauzula_informacyjna_odo_aktualizacja_2020.09.01.pdf, file size: 578 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Klauzula informacyjna (nieaktualna)
  (plik: 01a_klauzula_informacyjna_odo.pdf, file size: 612.4 KB)
  Pobierz